Strona główna » Lokalne » Zmarł Marcin Przygodziński — radny miejski, animator, wolontariusz. Miał 41 lat
Lokalne

Zmarł Marcin Przygodziński — radny miejski, animator, wolontariusz. Miał 41 lat

Foto: UM EŁK

Nie żyje radny miejski Marcin Przygodziński- członek klubu Dobra Wspólnego.

Mar­cin Przy­go­dziń­ski swo­ją ofi­cjal­ną przy­go­dę z ełc­kim samo­rzą­dem roz­po­czął w 2017 roku, kie­dy to w wybo­rach uzu­peł­nia­ją­cych w 2016 roku do Rady Mia­sta Ełku uzy­skał naj­więk­szą licz­bę gło­sów. Zastą­pił zmar­łą rad­ną Dobra Wspól­ne­go Doro­tę Kruszewską.

 W wybo­rach samo­rzą­do­wych w roku 2018 ponow­nie zasiadł w ławach Rady Mia­sta Ełku.

Przy­go­dziń­ski od wie­lu lat pra­co­wał z dzieć­mi oraz mło­dzie­żą jako wolon­ta­riusz przy Ora­to­rium św. Jana Bosko. Był pomy­sło­daw­cą oraz orga­ni­za­to­rem Spo­tkań z kul­tu­rą” dla miesz­kań­ców osie­dla Jeziorna.

W kaden­cji 2018 – 2023 był Wice­prze­wod­ni­czą­cym Komi­sji Rewi­zyj­nej oraz człon­kiem Komi­sji Infrastruktury.

Zmarł wczo­raj, po nie­rów­nej wal­ce z cho­ro­bą. Miał 41 lat.

2 komentarze

napisz komentarz
  • Żegnaj, Mar­ci­nie. Byłeś wspa­nia­łym, cie­płym czło­wie­kiem z gło­wą peł­ną pomy­słów. Zawsze z uśmie­chem i peł­nym życz­li­wo­ści dla innych. Kocha­łeś bez­gra­nicz­nie swo­ją żonę i cór­kę. Takich ludzi rzad­ko się spotyka.