Strona główna » Lokalne » Zmiany na ełckiej scenie politycznej. Anna Wojciechowska do sejmu, Dawidowski do rady
Lokalne

Zmiany na ełckiej scenie politycznej. Anna Wojciechowska do sejmu, Dawidowski do rady

Anna Woj­cie­chow­ska, rad­na miej­ska, choć w smut­nych oko­licz­no­ściach, zasią­dzie w ławach pol­skie­go par­la­men­tu. Woj­cie­chow­ska zastą­pi zmar­łą wczo­raj posłan­kę okrę­gu olsz­tyń­skie­go Annę Wasilewską.

Zgod­nie z ordy­na­cją wybor­czą man­dat posel­ski (po wyga­śnię­ciu man­da­tu posel­skie­go) obej­mie oso­ba, któ­ra na liście Koali­cji Oby­wa­tel­skiej otrzy­ma­ła naj­lep­szy wynik w okrę­gu olsz­tyń­skim. Tą oso­bą jest Anna Woj­cie­chow­ska, któ­ra w wybo­rach do sej­mu otrzy­ma­ła 7391 głosów.

Jeśli Woj­cie­chow­ska nie będzie chcia­ła objąć man­da­tu, jej miej­sce zaj­mie kolej­na oso­ba z listy.

Anna Woj­cie­chow­ska w roku 2018 bez­sku­tecz­nie ubie­ga­ła się o fotel pre­zy­den­ta Ełku. Bez powo­dze­nia wal­czy­ła też o man­dat euro­po­sła. Z dobrym wyni­kiem dosta­ła się do Rady Mia­sta Ełku, w któ­rej repre­zen­tu­je klub Koali­cji Oby­wa­tel­skiej — Lewi­cy. Jej miej­sce w radzie zaj­mie Tomasz Dawi­dow­ski, któ­ry w wybo­rach samo­rzą­do­wych zdo­był 204 głosy.

 Anna Woj­cie­chow­ska obec­nie pra­cu­je Sta­ro­stwie Powia­to­wym w Ełku jako głów­ny spe­cja­li­sta do spraw pozy­ski­wa­nia środ­ków unijnych. 

 

9 komentarzy

napisz komentarz
  • Pan Dawi­dow­ski ma smut­ne oczy czyż­by ubo­le­wał ze w Radzie przyj­dzie mu współ­pra­co­wać z wilo. Współczujemy.

  • Lepiej niech kla­kie­rzy z DW nie liczą na DAWIDOWSKIEGO. To cha­rak­ter­ny facio. I na pew­no nie prze­chrzta jak 90 % dobrzaków.

  • Jeśli ktoś z hukiem odcho­dzi z ugru­po­wa­nia i z hukiem mówi że wcho­dzi do inne­go to szef tego ugru­po­wa­nia w tym wypad­ku Hołow­nia powi­nien zro­bić łaskę i przed­sta­wić w Ełku oso­bi­ście nowych prze­chrztów. Może Pani Redak­tor zapy­ta prze­chrztę Kli­mo­wi­cza dla­cze­go Holow­nia wsty­dzi się tego. Czyż­by też o prze­chrztach nie miał dobre­go zda­nia. Cho­dzą też słu­chy że nie­ba­wem pan o ksy­wie wilo też ma się przechrzcić.Ale czy pój­dzie do klechy?

  • Pan Dawi­dow­ski da radę. Roz­wa­li w pył dobrza­ków. Pierw­sze­go grubasa.

  • Gra­tu­la­cje ale jed­nak niech Pani nie przyj­mu­je tego man­da­tu i zosta­nie w Ełku i tu pozy­ski­wać fun­du­sze dla sta­ro­stwa czy­li powia­tu. Tu waż­niej­sza pra­ca niż tam w sej­mie , szko­da cza­su na warszafkę.

  • Pani Anno gra­tu­la­cje. Cie­szy­my się Bar­dzo. Gło­so­wa­li­śmy na Panią.