Strona główna » Lokalne » Zmiany w ełckiej policji. Komendant Szyperek pożegnał się ze służbą
Lokalne

Zmiany w ełckiej policji. Komendant Szyperek pożegnał się ze służbą

Komendant Powiatowy Policji w Ełku insp. Paweł Szyperek odszedł na emeryturę po wielu latach wiernej służby w Policji. Ze względu na obostrzenia sanitarne to pożegnanie było inne niż zwykle i musiało mieć kameralny charakter. Nie zabrakło jednak ciepłych słów, serdecznych podziękowań i życzeń napływających od różnych osób — informuje portal elk.policja.gov.pl

— Chciał­bym podzię­ko­wać za owoc­ną współ­pra­cę i wiel­kie wspar­cie, jakie otrzy­ma­łem peł­niąc służ­bę na sta­no­wi­sku Komen­dan­ta Powia­to­we­go w Ełku. Współ­pra­ca na wie­lu płasz­czy­znach była dla mnie źró­dłem satys­fak­cji, przy­czy­nia­jąc się do popra­wy bez­pie­czeń­stwa na tere­nie powia­tu ełc­kie­go”  —   powie­dział P. Szyperek. 

 Na razie nie wia­do­mo, jak dłu­go Jaro­sław Werla będzie peł­nił p.o.  sze­fa ełc­kiej poli­cji. Nie­ofi­cjal­nie mówi się o kan­dy­da­tach z zewnątrz (czy­taj spo­za Ełku). 

6 komentarzy

napisz komentarz
  • Po co szu­kać po innych mia­stach kie­dy od lat mamy Pana Werla. Tego nie rozu­miem. PiS pew­nie zno­wu wrzu­ci spadochroniarza.

  • Pani redak­tor, prze­cież pani wie, i ja wiem że odszedł bo musiał.

    • Już ty wiesz gumo­we ucho się zna­la­zło. Sko­ro napi­sa­ne jest eme­ry­tu­ra to temat zamknięty.

  • Coś suchy ten arty­kuł. Pani redak­tor zazwy­czaj lubi pod­rą­żyć, puścić wodze weny pisar­skiej a tu kró­ciut­ko. A nas, czy­tel­ni­ków, cie­ka­wi ten wątek. Czy to była samo­dziel­na decy­zja komen­dan­ta czy wska­za­nie? Coś chy­ba za mło­dy by teraz odcho­dzić, z takim doświad­cze­niem mógł jesz­cze popra­co­wać. Temat komen­dan­tów, róż­nych służb prze­wi­ja się w prze­strze­ni od ład­nych kil­ku lat, cze­mu gaze­ta go nie podchwyci?

  • Jak zwy­kle w służ­bach mun­du­ro­wych wymien­ność kadro­wa KARIERA i na emeryturkę.….….……