Strona główna » Polityka » Zmiany w Radzie Miasta Ełku. Czy Tomasza Dawidowskiego zastąpi Arkadiusz Gąsiorek?
Polityka

Zmiany w Radzie Miasta Ełku. Czy Tomasza Dawidowskiego zastąpi Arkadiusz Gąsiorek?

Rada Miasta Ełku
Anna Wojciechowska, która w wyborach w 2018 roku startowała z list KKW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska opuściła Radę Miasta Ełku i zastąpiła w ławach poselskich †Annę Wasilewską.

Zgod­nie z ordy­na­cją wybor­czą jej miej­sce w ełc­kiej radzie powin­na zająć oso­ba, któ­ra w wybo­rach uzy­ska­ła kolej­no naj­więk­szą licz­bę gło­sów. Tą oso­bą jest Tomasz Dawidowski.

Dziś już wia­do­mo, że Dawi­dow­ski nie zasi­li sze­re­gów rady mia­sta, jak i klu­bu KOL. 24 maja Komi­sarz Wybor­czy w Olsz­ty­nie stwier­dził wyga­śnię­cie man­da­tu z powo­du pisem­ne­go zrze­cze­nia się mandatu.

Dawi­dow­ski zrzekł się man­da­tu z powo­dów zawo­do­wych. Obec­nie jest pra­cow­ni­kiem kor­pu­su służ­by cywil­nej. Usta­wa o służ­bie cywil­nej nie pozwa­la na łącze­nie zatrud­nie­nia w służ­bie cywil­nej z man­da­tem rad­ne­go. Teraz jego miej­sce ma zająć Arka­diusz Gąsio­rek, któ­ry jest kolej­ną oso­bą z listy. Gąsio­rek zdo­był w ostat­nich wybo­rach samo­rzą­do­wych 94 głosy.

Arka­diusz Cze­sław Gąsio­rek jest z zawo­du magi­strem fizjo­te­ra­pii i nauczy­cie­lem dyplo­mo­wa­nym. W Ełku miesz­ka od 2002 roku. Pro­wa­dzi aktyw­ny tryb życia. Grał w dwóch ełc­kich klu­bach koszy­kar­skich: Jaćwing i UKS Nenu­far 5, któ­re­go był kapitanem.