Strona główna » Kraj/ świat » ZMP chce podwyżki dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta
Kraj/ świat

ZMP chce podwyżki dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta

Na listo­pa­do­wej Komi­sji Wspól­nej Rzą­du i Samo­rzą­du Tery­to­rial­ne­go Zyg­munt Fran­kie­wicz, pre­zes Związ­ku Miast Pol­skich poin­for­mo­wał, że Zwią­zek koń­czy pra­ce nad pro­jek­tem, któ­ry ma zre­for­mo­wać sys­tem wyna­gro­dzeń w admi­ni­stra­cji publicz­nej. W roz­mo­wie z dzien­ni­ka­rza­mi pre­zy­dent Gli­wic wyja­śniał, na czym mia­ły­by pole­gać zmiany.

Koń­czy­my przy­go­to­wy­wać pro­jekt regu­la­cji płac, któ­ry w więk­szym stop­niu zróż­ni­cu­je pła­ce w zależ­no­ści od rodza­ju jed­nost­ki samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go. Będą one też powią­za­ne z sytu­acją gospo­dar­czą woje­wódz­twa” – ogło­sił Fran­kie­wicz. W więk­szych samo­rzą­dach pen­sja powin­na być znacz­nie wyż­sza” – podkreślił.

Jak dodał, przy dobrej sytu­acji gospo­dar­czej gmi­ny wójt, bur­mistrz, pre­zy­dent mia­sta powi­nien tak­że mieć przy­zna­wa­ną przez radę nagro­dę. Obec­nie obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy na to nie pozwalają.

Na pew­no zapro­po­nu­je­my znacz­nie wyż­sze kwo­ty niż w tej chwi­li” – powie­dział, pyta­ny o wideł­ki wyna­gro­dze­nia. Teraz pen­sje wój­ta, bur­mi­strza, pre­zy­den­ta mia­sta są na pozio­mie sprzed 18 lat, pod­czas gdy o 140 proc. wzro­sła śred­nia pła­ca w Pol­sce. Potrzeb­ne jest przy­wró­ce­nie odpo­wied­niej rela­cji” – podkreślał.

Jego zda­niem to upo­ka­rza­ją­ce, kie­dy pod­wład­ni w naszych urzę­dach, i to nie naj­wyż­sze­go szcze­bla, zara­bia­ją wię­cej od pre­zy­den­ta mia­sta”. To jest cho­re” – ocenił.

Szef ZMP zazna­czył, że przy­go­to­wy­wa­ny pro­jekt upo­mni się tak­że o pła­ce dla admi­ni­stra­cji rzą­do­wej. Pła­ce głów­nych funk­cjo­na­riu­szy admi­ni­stra­cji rzą­do­wej są na absur­dal­nie niskim pozio­mie. Tu nie cho­dzi tyl­ko o los tych ludzi i ich god­ne potrak­to­wa­nie, ale o stan pań­stwa w przy­szło­ści. Tymi zanie­dba­nia­mi uru­cho­mi­li­śmy sys­tem nega­tyw­nej selek­cji, czy­li nie zachę­ca­my naj­lep­szych, naj­le­piej wykształ­co­nych, kom­pe­tent­nych ludzi do sta­ra­nia się o pra­cę w admi­ni­stra­cji publicz­nej” — podkreślał.

Pre­zy­dent Gli­wic przy­znał, że pod­wyż­ki w admi­ni­stra­cji to bar­dzo nie­po­pu­lar­ny temat. Uwa­żam jed­nak, że to jest spra­wa koniecz­na do pod­ję­cia. Zachę­ca­my rząd, żeby sko­rzy­stał z tej oka­zji, że kry­ty­ka spad­nie na nas” — powiedział.

Opra­co­wa­ny przez ZMP pro­jekt usta­wy ws. refor­my sys­te­my wyna­gro­dzeń w admi­ni­stra­cji publicz­nej ma być goto­wy do koń­ca roku.

Anna Bana­sik

http://kurier.pap.pl