Strona główna » Polityka » Znamy datę referendum w sprawie odwołania Tomasza Osewskiego ze stanowiska wójta gminy Ełk
Polityka Powiat

Znamy datę referendum w sprawie odwołania Tomasza Osewskiego ze stanowiska wójta gminy Ełk

 Referendum  w sprawie odwołania wójta Tomasza Osewskiego zaplanowane jest  na 8 maja 2016 r.

Aby doszło do refe­ren­dum, wyma­ga­ne było popar­cie 875 miesz­kań­ców gmi­ny Ełk.
Ini­cja­to­rzy refe­ren­dum zebra­li 1625 pod­pi­sów, stwier­dzo­no nie­wiel­ką ilość pod­pi­sów wadli­wych – powie­dzia­ła dyrek­tor dele­ga­tu­ry Kra­jo­we­go Biu­ra Wybor­cze­go w Olsz­ty­nie Doro­ta Białowąs.

Kam­pa­nia refe­ren­dal­na roz­pocz­nie się z dniem wyda­nia przez Komi­sa­rza Wy­borczego posta­no­wie­nia w spra­wie referendum.

©szym. Wszel­kie pra­wa zastrzeżone

6 komentarzy

napisz komentarz
  • Mło­dy jest nie­wy­god­ny, więc trze­ba pozbyć się go? Za co chcą odwo­ła­nia wójta?

  • Dla­cze­go na tej stro­nie nie moż­na się nor­mal­nie wypo­wie­dzieć? Jak napi­sa­łem co myślę, to wyska­ku­je mi że to jest dupli­kat, i takie zda­nia już były.

  • Za co go chcą usu­nąć? Za to że wygrał mło­dy? A sta­re­go zło­dzie­ja wyrzu­ci­ło spo­łe­czeń­stwo w wol­nych wyborach?