Strona główna » Baza wiedzy » Zniknie chów klatkowy kur? Jest decyzja Unii Europejskiej
Baza wiedzy

Zniknie chów klatkowy kur? Jest decyzja Unii Europejskiej

Unijne przepisy, które wprowadzą zakaz chowu klatkowego, mogą być szansą dla drobniejszych gospodarstw – ocenia europoseł Zbigniew Kuźmiuk (EKR/PiS).

Przed waka­cja­mi Par­la­ment Euro­pej­ski wezwał Komi­sję Euro­pej­ską do dele­ga­li­za­cji kla­tek dla zwie­rząt hodow­la­nych w całej Unii Euro­pej­skiej do 2027 r. Rezo­lu­cja w spra­wie euro­pej­skiej ini­cja­ty­wy oby­wa­tel­skiej End the Cage Age – Koniec Epo­ki Klat­ko­wej” zosta­ła przy­ję­ta zde­cy­do­wa­ną więk­szo­ścią gło­sów; popar­ło ją aż 558 eurodeputowanych.

Zbi­gniew Kuź­miuk w roz­mo­wie z Euro­PAP News zwró­cił uwa­gę, że nowe unij­ne regu­la­cje mogą być szan­są dla mniej­szych producentów.

Mówi się tutaj o roku 2027, więc to jest odpo­wied­ni czas, żeby się do tego przy­go­to­wać. I rze­czy­wi­ście to jest tak­że szan­sa dla tych drob­niej­szych gospo­darstw, bo w oczy­wi­sty spo­sób te wiel­kie fer­my likwi­do­wa­ły lokal­ną pro­duk­cję zwie­rzę­cą” — skomentował.

Po przy­ję­ciu rezo­lu­cji unij­ny komi­sarz ds. rol­nic­twa, Janusz Woj­cie­chow­ski, dekla­ro­wał, że Komi­sja Euro­pej­ska popie­ra tę ini­cja­ty­wę i w naj­bliż­szym cza­sie przed­sta­wi swo­je pro­po­zy­cje legi­sla­cyj­ne w tym zakresie.

Naj­bar­dziej dotkli­wy pro­blem to chów klat­ko­wy kur nio­sek, tak­że w Pol­sce 80 proc. cho­wu jest wła­śnie w tym sys­te­mie” – wska­zał w roz­mo­wie z Euro­PAP News Janusz Wojciechowski.

Jak pod­kre­ślił, cho­dzi zarów­no o wzglę­dy etycz­ne, jak i gospo­dar­cze. Według nie­go inten­syw­ny chów prze­my­sło­wy pro­wa­dzi w Pol­sce nie­wie­le ponad 400 gospo­darstw, zaj­mu­jąc 80 proc. produkcji. 

Musi­my popie­rać rol­nic­two zrów­no­wa­żo­ne, zrów­no­wa­żo­ną pro­duk­cję, zrów­no­wa­żo­ny chów zwie­rząt, dla­te­go będzie wspar­cie dla wła­śnie takich zrów­no­wa­żo­nych, eko­lo­gicz­nych metod cho­wu. To jest wła­ści­wy kie­ru­nek” – powie­dział Janusz Woj­cie­chow­ski. Te gospo­dar­stwa, któ­re będą odcho­dzi­ły od tej inten­syw­nej meto­dy cho­wu, będą oczy­wi­ście otrzy­my­wać rekom­pen­sa­ty, będą otrzy­my­wać pomoc na to, żeby się prze­sta­wić na inne meto­dy” – dodał.

Auto­rem i pomy­sło­daw­cą ini­cja­ty­wy Koniec Epo­ki Klat­ko­wej” jest mię­dzy­na­ro­do­wa orga­ni­za­cja Com­pas­sion in World Far­ming, któ­ra roz­po­czę­ła for­mal­ny pro­ces zmie­rza­ją­cy do wpro­wa­dze­nia zaka­zu hodow­li klat­ko­wej w UE we wrze­śniu 2018 roku. Z kolei prze­ciw­ni pla­nom likwi­da­cji cho­wu klat­ko­we­go dro­biu są rol­ni­cy zrze­sze­ni w unij­nej orga­ni­za­cji Copa-Coge­ca. Ich zda­niem zmia­na spo­so­bu cho­wu kur pocią­gnie za sobą kolej­ne kosz­ty, dla­te­go wyma­ga dłu­gie­go okre­su przejściowego.

aba/

Źró­dło infor­ma­cji: Euro­PAP News

KRONIKA POLICYJNA