Strona główna » Baza wiedzy » ZUS: Przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w związku z pandemią, wciąż mogą ubiegać się o świadczenie postojowe
Baza wiedzy

ZUS: Przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w związku z pandemią, wciąż mogą ubiegać się o świadczenie postojowe

Przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w związku z pandemią, wciąż mogą ubiegać się o świadczenie postojowe. Wnioski mogą złożyć przez PUE ZUS w ciągu maksymalnie 3 miesięcy po zniesieniu stanu epidemii. Od 23 lipca również właściciele sklepików szkolnych mogą wnioskować o taką pomoc. Wsparcie już trafia do uprawnionych.

W ramach świad­cze­nia posto­jo­we­go ZUS wypła­cił ponad 6,4 mld zł. Z tego na kon­to przed­się­bior­ców pro­wa­dzą­cych skle­pi­ki szkol­ne tra­fi­ło oko­ło 1,6 mln zł. W woje­wódz­twie war­miń­sko-mazur­skim jest to odpo­wied­nio 191 mln zł i 79 tys. zł.

- Przed­się­bior­cy, któ­rzy pro­wa­dzą skle­pi­ki szkol­ne, mogą otrzy­mać świad­cze­nie posto­jo­we tyle razy, w ilu mie­sią­cach zano­to­wa­li spa­dek przy­cho­dów o co naj­mniej 40 proc. Mak­sy­mal­nie ZUS wypła­ci świad­cze­nie posto­jo­we pięć razy w wyso­ko­ści 2080 zł. Nale­ży porów­nać przy­chód z dzia­łal­no­ści w listo­pa­dzie 2020 r., grud­niu 2020 r., stycz­niu 2021 r., lutym 2021 r. lub mar­cu 2021 r. do przy­cho­du uzy­ska­ne­go we wrze­śniu 2019 r. lub wrze­śniu 2020 r. Aby uzy­skać posto­jo­we, nale­ży zło­żyć elek­tro­nicz­nie wnio­sek RSP-SK – Kata­rzy­na Kru­pic­ka, regio­nal­ny rzecz­nik pra­so­wy ZUS woje­wódz­twa podlaskiego.

Dzię­ki naj­now­szym zmia­nom w tar­czy anty­kry­zy­so­wej pro­wa­dzą­cy skle­pi­ki szkol­ne mogą liczyć tak­że na zwol­nie­nie z opła­ca­nia skła­dek za okres od listo­pa­da 2020 r. do mar­ca 2021 r., a pilo­ci wycie­czek i prze­wod­ni­cy tury­stycz­ni, świad­czą­cy usłu­gi na rzecz muze­ów za okres od lip­ca do wrze­śnia 2020 r.

Wnio­ski o zwol­nie­nie ze skła­dek (RDZ-SK dla skle­pi­ków szkol­nych oraz RDZ‑M dla pilo­tów wycie­czek i prze­wod­ni­ków) moż­na zło­żyć do koń­ca wrze­śnia wyłącz­nie elek­tro­nicz­nie – przez plat­for­mę PUE ZUS.

Od począt­ku pan­de­mii ZUS udzie­lił wspar­cia w posta­ci zwol­nie­nia ze skła­dek i posto­jo­we­go na kwo­tę ponad 21,4 mld zł. Na War­mii i Mazu­rach jest to kwo­ta 566 mln zł.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o wspar­ciu w ramach tar­czy anty­kry­zy­so­wej są na stro­nie www.zus.pl.

Kata­rzy­na Krupicka

KRONIKA POLICYJNA