Strona główna » Prośba o dostęp do danych/kontakt

Prośba o dostęp do danych/kontakt

Kon­takt
tel. 509 430 160

redakcja@miasto-gazeta.pl

Poli­ty­ka prywatności

Kim jeste­śmy

Nasz adres stro­ny to: http://miasto-gazeta.pl.

Jakie dane oso­bo­we zbie­ra­my i dla­cze­go je zbieramy
Komen­ta­rze
Kie­dy goście zosta­wia­ją komen­ta­rze na stro­nie, zbie­ra­my dane poka­za­ne w for­mu­la­rzu komen­ta­rzy, a tak­że adres IP odwie­dza­ją­ce­go i ciąg agen­ta użyt­kow­ni­ka prze­glą­dar­ki, aby pomóc w wykry­ciu spamu.

Ano­ni­mo­wy ciąg utwo­rzo­ny z adre­su e‑mail (zwa­ny rów­nież hash) może być dostar­czo­ny do usłu­gi Gra­va­tar, aby spraw­dzić, czy go uży­wasz. Poli­ty­ka pry­wat­no­ści ser­wi­su Gra­va­tar jest dostęp­na tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwier­dze­niu Two­je­go komen­ta­rza Two­je zdję­cie pro­fi­lo­we jest widocz­ne dla publicz­no­ści w kon­tek­ście Two­je­go komentarza.

Gło­ska bezdźwięczna
Jeśli prze­sy­łasz zdję­cia na stro­nę inter­ne­to­wą, powi­nie­neś uni­kać prze­sy­ła­nia zdjęć z wbu­do­wa­ny­mi dany­mi loka­li­za­cji (EXIF GPS). Odwie­dza­ją­cy stro­nę mogą pobrać i wyod­ręb­nić dane doty­czą­ce loka­li­za­cji z obra­zów na stro­nie internetowej.

For­mu­la­rze kontaktowe
Cookies
Jeśli zosta­wisz komen­tarz na naszej stro­nie, możesz zapi­sać się do zapi­sy­wa­nia Two­je­go imie­nia i nazwi­ska, adre­su e‑mail oraz stro­ny inter­ne­to­wej w cia­stecz­kach. Są one dla Two­jej wygo­dy, dzię­ki cze­mu nie musisz wypeł­niać swo­ich danych ponow­nie, gdy zosta­wisz inny komen­tarz. Te cia­stecz­ka będą trwać przez rok.

Jeśli masz kon­to i logu­jesz się do tej witry­ny, usta­wi­my tym­cza­so­wy plik cookie, aby usta­lić, czy Two­ja prze­glą­dar­ka akcep­tu­je pli­ki cookie. Ten plik cookie nie zawie­ra danych oso­bo­wych i jest usu­wa­ny po zamknię­ciu przeglądarki.

Kie­dy się zalo­gu­jesz, stwo­rzy­my rów­nież kil­ka pli­ków cookie, aby zapi­sać two­je dane logo­wa­nia i opcje wyświe­tla­nia ekra­nu. Pli­ki cookie do logo­wa­nia trwa­ją dwa dni, a pli­ki opcji na ekra­nie są dostęp­ne przez rok. Jeśli wybie­rzesz opcję Zapa­mię­taj mnie”, Twój login będzie trwał przez dwa tygo­dnie. Jeśli wylo­gu­jesz się z kon­ta, pli­ki cookie do logo­wa­nia zosta­ną usunięte.

Jeśli edy­tu­jesz lub opu­bli­ku­jesz arty­kuł, dodat­ko­wy plik cookie zosta­nie zapi­sa­ny w Two­jej prze­glą­dar­ce. Ten plik cookie nie zawie­ra żad­nych danych oso­bo­wych i po pro­stu wska­zu­je iden­ty­fi­ka­tor posta arty­ku­łu, któ­ry wła­śnie edy­to­wa­łeś. Wyga­sa po 1 dniu.

Osa­dzo­ne tre­ści z innych stron internetowych
Arty­ku­ły na tej stro­nie mogą zawie­rać tre­ści osa­dzo­ne (np. Fil­my, zdję­cia, arty­ku­ły itp.). Tre­ści osa­dzo­ne z innych witryn zacho­wu­ją się w taki sam spo­sób, jak­by odwie­dza­ją­cy odwie­dził dru­gą stronę.

Witry­ny te mogą zbie­rać dane o Tobie, wyko­rzy­sty­wać pli­ki cookie, osa­dzać dodat­ko­we śle­dze­nie stron trze­cich i moni­to­ro­wać inte­rak­cję z tą zawar­to­ścią osa­dzo­ną, w tym śle­dzić inte­rak­cję z zawar­to­ścią osa­dzo­ną, jeśli masz kon­to i jesteś zalo­go­wa­ny na tej stronie.

Ana­li­ty­ka
Komu udo­stęp­nia­my Two­je dane
Jak dłu­go prze­cho­wu­je­my Two­je dane
Jeśli zosta­wisz komen­tarz, komen­tarz i jego meta­da­ne zosta­ną zatrzy­ma­ne na czas nie­okre­ślo­ny. Dzię­ki temu może­my auto­ma­tycz­nie roz­po­zna­wać i zatwier­dzać wszel­kie komen­ta­rze uzu­peł­nia­ją­ce, zamiast trzy­mać je w kolej­ce moderacji.

Dla użyt­kow­ni­ków, któ­rzy reje­stru­ją się w naszej witry­nie (jeśli są), prze­cho­wu­je­my rów­nież dane oso­bo­we, któ­re poda­ją w swo­im pro­fi­lu użyt­kow­ni­ka. Wszy­scy użyt­kow­ni­cy mogą w dowol­nym momen­cie wyświe­tlać, edy­to­wać lub usu­wać swo­je dane oso­bo­we (z wyjąt­kiem tego, że nie mogą zmie­nić swo­jej nazwy użyt­kow­ni­ka). Admi­ni­stra­to­rzy witry­ny mogą rów­nież wyświe­tlać i edy­to­wać te informacje.

Jakie masz pra­wa do two­ich danych
Jeśli masz kon­to na tej stro­nie lub masz pozo­sta­wio­ne komen­ta­rze, możesz popro­sić o prze­sła­nie wyeks­por­to­wa­ne­go pli­ku danych oso­bo­wych, któ­re posia­da­my o Tobie, w tym wszel­kich danych, któ­re nam prze­ka­za­łeś. Możesz rów­nież popro­sić o usu­nię­cie wszel­kich danych oso­bo­wych, któ­re posia­da­my o Tobie. Nie obej­mu­je to żad­nych danych, któ­re jeste­śmy zobo­wią­za­ni prze­cho­wy­wać w celach admi­ni­stra­cyj­nych, praw­nych lub bezpieczeństwa.

Gdzie wysy­ła­my two­je dane
Komen­ta­rze gości mogą być spraw­dza­ne za pomo­cą auto­ma­tycz­nej usłu­gi wykry­wa­nia spamu.


 Kontakt

P.U.OFICYNA
Ul. wileń­ska 3/39
19 – 300 Ełk
Polska
NIP: 8481878736

adres ema­il : redakcja@miasto-gazeta.pl