Strona główna » Lokalne » 25 listopada ruszą kolejne licytacje na rzecz osób ze spectrum autyzmu
Lokalne

25 listopada ruszą kolejne licytacje na rzecz osób ze spectrum autyzmu

Już 25 listo­pa­da 2021 roku Sto­wa­rzy­sze­nie na Rzecz Osób z Auty­zmem IMPULS pla­nu­je licy­ta­cje, z któ­rych środ­ki pie­nięż­ne zosta­ną prze­zna­czo­ne na tera­pie pod­opiecz­nych Impul­su”. Dzię­ki wio­sen­nym licy­ta­cjom prze­pro­wa­dzo­nym w tym roku uda­ło się Sto­wa­rzy­sze­niu prze­pro­wa­dzić tera­pie dla doro­słych osób z auty­zmem, a tak­że alpa­ko­te­ra­pie i hipo­te­ra­pie. Rów­nież dzię­ki dodat­ko­we­mu wspar­ciu mogli­śmy zor­ga­ni­zo­wać spo­tka­nia i wyj­ścia naszych pod­opiecz­nych do cen­trów kul­tu­ry. Do udzia­łu w pla­no­wa­nych licy­ta­cjach zgło­si­ło się kil­ka ełc­kich przed­się­bior­ców i liczy­my na kolej­ne wspar­cie darczyńców.

- Zapra­sza­my do współ­pra­cy wszyst­kie oso­by, któ­re chcia­ły­by pomóc Impul­so­wi” w gro­ma­dze­niu środ­ków. Moż­na pomóc wysta­wia­jąc na licy­ta­cję np. swo­ją usłu­gę czy rzecz, ewen­tu­al­nie bio­rąc czyn­ny udział w licy­ta­cjach — mówi człon­ki­ni stowarzyszenia.

Sto­wa­rzy­sze­nie na Rzecz Osób z Auty­zmem IMPULS powsta­ło 15 maja 2013 r. z ini­cja­ty­wy rodzi­ców dzie­ci z zabu­rze­nia­mi spek­trum auty­zmu. Prio­ry­te­tem orga­ni­za­cji jest stwo­rze­nie oso­bom ze spek­trum auty­zmu dogod­nych warun­ków funk­cjo­no­wa­nia i roz­wo­ju oraz zapo­bie­ga­nie ich mar­gi­na­li­za­cji i wyklu­cze­niu w spo­łecz­no­ści lokalnej.

W tym roku dzię­ki wspar­ciu Urzę­du Mia­sta w Ełku może­my reali­zo­wać pro­jek­ty obej­mu­ją­ce spo­tka­nia z psy­cho­lo­giem, tera­peu­tą inte­gra­cji sen­so­rycz­nej oraz tre­ning umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych. Dzię­ki sta­ra­niom nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia do Ełku przy­jeż­dża psy­chia­tra dzie­cię­cy. Z naszej ini­cja­ty­wy prze­pro­wa­dzo­ny został cykl wykła­dów mają­cych na celu pod­nie­sie­nie wie­dzy doty­czą­cej zabu­rzeń ze spek­trum auty­zmu w lokal­nej społeczności.

Aktyw­nie wspie­ra nas rów­nież Sta­ro­stwo Powia­to­we w Ełku. To wła­śnie pro­jekt Pły­wam sam” reali­zo­wa­ny przez sto­wa­rzy­sze­nie umoż­li­wia naszym pod­opiecz­nym zdo­by­wa­nie i dosko­na­le­nie umie­jęt­no­ści pływackich.

W naj­bliż­szym cza­sie pla­nu­je­my spo­tka­nia dla rodzi­ców, peda­go­gów oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych w for­mie wykła­dów i warsz­ta­tów. Wszyst­kie infor­ma­cje są dostęp­ne na naszej stro­nie, jak i na por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym Face­bo­ok (Sto­wa­rzy­sze­nie na Rzecz Osób z Auty­zmem Impuls w Ełku).

licytacje- kliknij

Według danych sza­cun­ko­wych w Pol­sce może żyć ok. 340 tys. osób z auty­zmem. W Ełku Sto­wa­rzy­sze­nie Na Rzecz Osób z Auty­zmem IMPULS liczy 66 człon­ków, a to tyl­ko część osób ze spek­trum auty­zmu w naszym mie­ście. Może to nasi naj­bliż­si, krew­ni, sąsie­dzi, uczniowie.

OSTATNIE