Strona główna » Kraj/ świat » 52 polskich europosłów i europosłanek, których wybierzemy 26 maja, nie usiądzie obok siebie w sali plenarnej w Strasburgu
Kraj/ świat

52 polskich europosłów i europosłanek, których wybierzemy 26 maja, nie usiądzie obok siebie w sali plenarnej w Strasburgu

52 polskich europosłów i europosłanek, których wybierzemy 26 maja, nie usiądzie obok siebie w sali plenarnej w Strasburgu. Parlament Europejski jest instytucją, w której reprezentanci 500 mln Europejczyków zrzeszają się nie według klucza narodowego, a ideowego. I tak też podzielą się na sali obrad — na frakcje ideologiczne, ugrupowania międzynarodowe.

Pra­cu­jąc jako spra­woz­daw­cy pro­jek­tów, euro­po­sło­wie będą przede wszyst­kim refe­ro­wać postu­la­ty swo­ich grup, w komi­sjach repre­zen­to­wać uzgod­nio­ne przez swo­je frak­cje popraw­ki, a na sali ple­nar­nej, w prze­wa­ża­ją­cej więk­szo­ści spraw, zagło­su­ją tak, jak usta­lą wcze­śniej w swo­im ugrupowaniu.

Posło­wie wybra­ni do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go mogą pozo­stać nie­zrze­sze­ni w żad­nej z euro­pej­skich frak­cji, jed­nak przy­na­leż­ność do nich — ze wzglę­du na ich wiel­kość — zwięk­sza moż­li­wość real­ne­go wpły­wa­nia na kształt przyj­mo­wa­nych prze­pi­sów. Do utwo­rze­nia nowej gru­py w PE potrzeb­nych jest mini­mum 25 posłów z przy­naj­mniej 7 państw.

Obec­nie w Par­la­men­cie Euro­pej­skim dzia­ła 8 frak­cji. Do 5 z nich nale­żą pol­scy euro­po­sło­wie. 18 posłów Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej i 4 Pol­skie­go Stron­nic­twa Ludo­we­go zrze­szo­nych jest w Euro­pej­skiej Par­tii Ludo­wej, naj­więk­szej obec­nie for­ma­cji poli­tycz­nej PE, liczą­cej 217 człon­ków. Pola­cy współ­pra­cu­ją w tej gru­pie m.in. z człon­ka­mi nie­miec­kich par­tii CDU i CSU, fran­cu­skich Repu­bli­ka­nów i węgier­skie­go Fide­szu, ugru­po­wa­nia Vic­to­ra Orbana.

Pra­wo i Spra­wie­dli­wość wpro­wa­dzi­ło do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go 18 posłów, któ­rzy wspól­nie z bry­tyj­ski­mi kon­ser­wa­ty­sta­mi sta­no­wią głów­ne siły frak­cji Euro­pej­skich Kon­ser­wa­ty­stów i Refor­ma­to­rów. Po wyj­ściu Wiel­kiej Bry­ta­nii z Unii gru­pa stra­ci jed­nak aż 1/4 gło­sów. W jesz­cze trud­niej­szej sytu­acji znaj­dzie się euro­scep­tycz­na gru­pa Euro­py Wol­no­ści i Demo­kra­cji Bez­po­śred­niej, gdzie Bry­tyj­czy­cy sta­no­wią pra­wie poło­wę człon­ków. Do EFDD nale­ży jeden Polak, Robert Iwasz­kie­wicz (KOR­WiN). Po majo­wych wybo­rach cze­ka nas czas zawie­ra­nia nowych, mię­dzy­na­ro­do­wych sojuszy.

5 poli­ty­ków lewi­cy, kan­dy­du­ją­cych z listy SLD i Unii Pra­cy, dołą­czy­ło do dru­giej co do wiel­ko­ści frak­cji euro­pej­skiej — S&D — Postę­po­we­go Soju­szu Socja­li­stów i Demo­kra­tów, z kolei zało­ży­cie­le nowej par­tii Pole­xit, Michał Maru­sik i Sta­ni­sław Żół­tek, dzia­ła­ją w gru­pie Euro­py Naro­dów i Wol­no­ści, wspól­nie z m.in. wło­ską Ligą Pół­noc­ną i fran­cu­skim Zjed­no­cze­niem Naro­do­wym Mari­ne Le Pen (daw­ny Front Narodowy).

W obec­nej kaden­cji w Par­la­men­cie Euro­pej­skim dzia­ła­ją rów­nież 3 frak­cje, w któ­rych nie ma posłów z Pol­ski. To ALDE — Poro­zu­mie­nie Libe­ra­łów i Demo­kra­tów na rzecz Euro­py, któ­re współ­pra­cu­je z Nowo­cze­sną (jeśli tej par­tii uda się wpro­wa­dzić swo­ich człon­ków do PE, to naj­praw­do­po­dob­niej zosta­ną człon­ka­mi tej gru­py), oraz 2 frak­cje lewi­co­we: GUE/NGL — Zjed­no­czo­na Lewi­ca Euro­pej­ska — Nor­dyc­ka Zie­lo­na Lewi­ca i Gre­ens/EFA — Zie­lo­ni — Wol­ny Sojusz Europejski.

Autor: Mam Pra­wo Wiedzieć

tagi

9 komentarzy

napisz komentarz
 • W Ełku popie­ra­ją­cy Koali­cję maja gło­so­wać na niko­mu nie zna­na Boch­niarz. Nr 1 na liście. Kolej­ny strzał w kola­no Koali­cji. Mie­li naucz­kę w Olsz­ty­nie gdzie umie­ści­li Buble­wicz na pierw­szym miej­scu, prze­gra­ła sro­mot­nie, teraz będzie powtór­ka z roz­ryw­ki. Elcza­nie zagło­su­ją na kogoś z Ełku a nie na kogoś z Lewiatana.

  • Jasne , Ełcza­nie zagło­su­ją na miej­sco­we­go fry­zje­ra czy nauczy­cie­la WF, tyl­ko co on będzie robił w par­la­men­cie ? Takich mamy więk­szość posłów , zna­nych z tego że są zna­ni i nic więcej.

   • Piszesz, to pisz do rze­czy takich fry­zje­rów jest w euro­pej­skim par­la­men­cie 90%.

   • Co masz cuda­ku do naszych fry­zje­rów czy nauczy­cie­li wf.

  • Jak Ci Boch­niarz nie pasu­je, to możesz prze­cież wybrać red­no­se rein­de­era” Kar­skie­go lub przy­sy­pia­ją­ce­go Jur­gie­la. Szcze­gól­nie ten dru­gi to swo­jak, nawet po pol­sku led­wo co się wysła­wia, a co tu o angiel­skim myśleć…

  • Popie­ram wybor­cę PO. Ma być ktoś z Pod­la­sia albo War­mii i Mazur. Dość przy­wo­ze­nia w walizkach.

  • Dodam od sie­bie, ma być ktoś z Koali­cji i ktoś z nasze­go regio­nu. Oni tam na górze uwa­ża­ją że my to badzie­wia­cy do głosowania.

  • Popie­ra­my Koali­cję to oczy­wi­ste ale kan­dy­dat czy kan­dy­dat­ka musi być z nasze­go regio­nu. Uwa­ża­ją nas jako Pol­skę B. Koniec tych nawyków.