Strona główna » Pod napięciem » Deweloperzy: Dzięki radnym mieszkania w Ełku mogą być droższe
Pod napięciem

Deweloperzy: Dzięki radnym mieszkania w Ełku mogą być droższe

foto: Osiedle Konieczki/parking miejski

To, że mamy w Ełku miesz­ka­nia jed­ne z naj­tań­szych, to wia­do­mo. Że mamy defi­cyt bez­płat­nych miejsc par­kin­go­wych na osie­dlach, też wiadomo.

Mia­sto Ełk może być przy­kła­dem dla innych miej­sco­wo­ści w sfe­rze miesz­ka­nio­wej. Bar­dzo duża ofer­ta dewe­lo­per­ska dopro­wa­dzi­ła do tego, że może­my kupić miesz­ka­nie taniej niż w Giżyc­ku czy Augu­sto­wie. Tę sytu­ację na ryn­ku lokal­nym wymu­si­ła kon­ku­ren­cja. Nawet pre­zy­dent Ełku, czę­sto pod­kre­śla waż­ną rolę dewe­lo­pe­rów w mie­ście. To dzię­ki ich atrak­cyj­nej ofer­cie, osie­dla­ją się u nas gra­je­wia­nie czy miesz­kań­cy Olec­ka. Jed­nak, jak wyni­ka z roz­mo­wy z dewe­lo­pe­ra­mi, ta sytu­acja może się zmie­nić. Jest to efekt pod­nie­sie­nia wskaź­ni­ka par­kin­go­we­go z 1,5 na 2. Ozna­cza to, że nasi budow­ni­czy, będą musie­li wybu­do­wać wię­cej par­kin­gów na swo­ich dział­kach, któ­re potem będą wła­sno­ścią wspól­not miesz­ka­nio­wych. Pomy­sło­daw­cą pod­wyż­sze­nia współ­czyn­ni­ka był Niko­dem Kemi­cer (Dobro Wspól­ne), któ­ry zapro­po­no­wał pod­nie­sie­nie wskaź­ni­ka. Zapew­ne, inten­cją rad­ne­go, było roz­wią­za­nie pro­ble­mu z par­ko­wa­niem w naszym mie­ście. Tyl­ko zda­je się, że rad­ny nie do koń­ca zda­je sobie spra­wę, że w dal­szym cią­gu (nawet po pod­nie­sie­niu wskaź­ni­ka) będą to miej­sca pry­wat­ne, czy­li płat­ne. Zwe­ry­fi­ko­wa­li­śmy, czy przed­się­bior­cy pozby­wa­ją się miejsc par­kin­go­wych na pniu. I jak się oka­za­ło, szyb­ciej sprze­da­ją się miesz­ka­nia niż par­kin­gi. Dewe­lo­pe­rzy, zna­jąc sytu­ację, wysto­so­wa­li list do rad­nych, w któ­rym bro­nią dotych­cza­so­wej sytuacji.

[…] Miej­sca par­kin­go­we prze­zna­czo­ne dla loka­li miesz­kal­nych na tere­nach dewe­lo­per­skich są sprze­da­wa­ne wła­ści­cie­lom loka­li. Nasze doświad­cze­nie dowo­dzi, że spo­śród wybu­do­wa­nych zgod­nie ze wskaź­ni­ka­mi pla­nów zago­spo­da­ro­wa­nia miejsc posto­jo­wych sprze­da­je­my śred­nio 75% do 85% miejsc posto­jo­wych. Jesz­cze obec­nie, przy wcze­śniej wznie­sio­nych budyn­kach, są miej­sca par­kin­go­we do naby­cia przez potrze­bu­ją­cych i nie muszą oni być wła­ści­cie­la­mi miesz­kań w tym budyn­ku. Tak więc miejsc posto­jo­wych w ist­nie­ją­cych wspól­no­tach miesz­ka­nio­wych nie bra­ku­je. Wyni­ka z tego, że stan obec­ny w tym zakre­sie nie może uza­sad­niać pod­no­sze­nia wskaź­ni­ka ilo­ści miejsc posto­jo­wych, gdyż było­by to zwy­kłą nie­go­spo­dar­no­ścią. Nie­za­go­spo­da­ro­wa­ne par­kin­gi przy znacz­nej ich ilo­ści nie pozo­sta­ną wła­sno­ścią dewe­lo­pe­rów na dłu­gie lata, lecz ich koszt zosta­nie prze­nie­sio­ny na kupu­ją­cych i wpły­nie na ceny loka­li miesz­kal­nych. Będzie to praw­do­po­dob­nie jedy­ny sku­tek takiej decy­zji. Pod­kre­ślić nale­ży, że miej­sca par­kin­go­we opła­ca­ne przez nabyw­ców loka­li miesz­kal­nych przy ich wyku­pie, nie będą posia­da­ły sta­tu­su miejsc ogól­nie dostęp­nych, lecz roz­po­rzą­dza­nych wyłącz­nie przez ich wła­ści­cie­li. Miej­sca par­kin­go­we ogól­no­do­stęp­ne powin­ny być prze­wi­dzia­ne i wybu­do­wa­ne w prze­strze­ni publicz­nej jako ele­ment infra­struk­tu­ry komu­ni­ka­cyj­nej, z finan­so­wa­niem ze środ­ków budże­tu mia­sta. Miej­sca par­kin­go­we wybu­do­wa­ne na tere­nie dewe­lo­pe­rów sta­no­wią wła­sność pry­wat­ną, a więc nie ogól­nie dostęp­ną. Nasze doświad­cze­nie jed­no­znacz­nie wyka­zu­je, że wskaź­nik 1,5 miej­sca par­kin­go­we­go na jeden lokal miesz­kal­ny jest nie tyl­ko wystar­cza­ją­cy, ale znacz­nie prze­wyż­sza­ją­cy potrze­by par­kin­go­we nabyw­ców miesz­kań. Za zawy­żo­ny wskaź­nik par­kin­go­wy zapła­cą miesz­kań­cy Ełku kupu­ją­cy nowe miesz­ka­nia i zapew­ne nie będą z tego powo­du wdzięcz­ni dla Rady Mia­sta […] — piszą w liście, któ­ry przed­sta­wi­li radzie mia­sta jesz­cze w 2017 roku.

Pod­czas sesji trwa­ła na ten temat gorą­ca dys­ku­sja, nie­któ­rzy rad­ni raz byli za, raz prze­ciw. Osta­tecz­nie, rada mia­sta przy­ję­ła wskaź­nik 1,7. Jed­nym z prze­ciw­ni­ków pod­wyż­sze­nia współ­czyn­ni­ka jest rad­ny Robert Klimowicz.
—Cza­sa­mi zda­rza się tak, że przyj­mo­wa­ne roz­wią­za­nia mogą przy­nieść wię­cej szko­dy niż pożyt­ku. Oba­wiam się, iż tak jest w tym przy­pad­ku. Moim zda­niem pod­nie­sie­nie wskaź­ni­ka miejsc par­kin­go­wych do 1,7 w żaden spo­sób nie roz­wią­że pro­ble­mów z par­ko­wa­niem samo­cho­dów w naszym mie­ście — mówi Klimowicz.

— Cho­ciaż­by dla­te­go, że wybu­do­wa­ne dodat­ko­wo par­kin­gi nie będą ogól­no­do­stęp­ne. To teren pry­wat­ny wysta­wio­ny przez inwe­sto­rów na sprze­daż. Nawet jak wszy­scy miesz­kań­cy wyku­pią po jed­nym miej­scu par­kin­go­wym, to 70 pro­cent par­kin­gu będzie stał pusty. Na tych miej­scach nikt nie będzie mógł parkować.
Ponad­to już obec­ne zmia­ny prze­pi­sów, zwięk­sza­ją­ce sze­ro­kość miej­sca par­kin­go­we­go o 20 cm, spo­wo­du­je znacz­ny roz­rost beto­no­wych par­kin­gów. Przy­kła­do­wo przy 100 miesz­ka­niach par­king będzie szer­szy o jakieś 30 metrów. Zwięk­sze­nie wskaź­ni­ka doło­ży” kolej­nych kil­ka­dzie­siąt metrów. Przy­bę­dzie zatem w naszym mie­ście beto­nu, któ­ry powsta­nie kosz­tem zie­le­ni mię­dzy blo­ka­mi. Decy­zja spo­wo­do­wać może wzrost też ceny miesz­ka­nia, bo ktoś za dodat­ko­we par­kin­gi będzie musiał zapła­cić. Mia­stu potrze­ba par­kin­gów ogól­no­do­stęp­nych, a nie pry­wat­nych, na któ­rych nie będzie moż­na par­ko­wać! Na szczę­ście, pod­ję­te przez Radę Mia­sta sta­no­wi­sko jest jedy­nie zale­ce­niem. Osta­tecz­ną decy­zję będą podej­mo­wać fachow­cy two­rzą­cy pla­ny zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go i z pew­no­ścią przy usta­le­niu wskaź­ni­ka wezmą pod uwa­gę wszel­kie uwa­run­ko­wa­nia dane­go miejsca.

Moż­na dewe­lo­pe­rów lubić lub nie, ale jed­no jest pew­ne, nie roz­wią­żą oni pro­ble­mów z par­ko­wa­niem w mieście.
Nie moż­na też prze­rzu­cać na nich odpo­wie­dzial­no­ści za obec­ną sytu­ację. Bo jedy­nym win­nym, w mojej oce­nie, jest tu urząd, któ­ry odpo­wia­da za pla­no­wa­nie prze­strzen­ne mia­sta. To zarzą­dza­ją­cy nim, sprze­da­ją pod budo­wę miej­sce. Czy więc przy sprze­da­ży pla­nu­ją więk­szą, odpo­wied­nią ilość miejsc par­kin­go­wych, ogólnodostępnych?
Może war­to zosta­wić kawa­łek zie­mi, na nowo budo­wa­nych osie­dlach z prze­zna­cze­niem na par­kin­gi miej­skie, dla tych, któ­rych nie stać na ich kup­no oraz bar­dziej pochy­lić się nad roz­wią­za­niem pro­ble­mu posto­jo­we­go w cen­trum miasta.

foto: https://www.facebook.com/elk.konieczki/

1 komentarz

napisz komentarz
  • Niskie ceny miesz­kań? Cie­ka­we gdzie? Ceny jak na Ełk czy­li mia­sto 60 tyś. są bar­dzo duże. I nie ma żad­nych wąt­pli­wo­ści. Kolej­na spra­wa. Mia­sto ma dawać par­kin­gi? Hahah. Mia­sto sprze­da­je teren pod budo­wę i to dewe­lo­per ma zapew­nić te miej­sca. A nie miasto.
    M‑g to śmiesz­ny por­tal. Niby neu­tral­ny ale wystar­czy poczy­tać arty­ku­ły i wycho­dzi ta ich neu­tral­ność”

OSTATNIE