Strona główna » Polityka » Dlaczego wybory nie mogą odbyć się na poczcie?
Polityka

Dlaczego wybory nie mogą odbyć się na poczcie?

foto: Freepek

Kwie­cień przy­no­si nam sze­reg infor­ma­cji o wybo­rach. Sejm prze­gło­so­wał prze­pi­sy, któ­re okre­śla­ją – wbrew obo­wią­zu­ją­ce­mu Kodek­so­wi Wybor­cze­mu – spo­sób, w jaki wybie­rze­my Pre­zy­den­ta RP. Mimo wciąż nie­peł­nej wie­dzy na temat zmian w gło­so­wa­niu jed­no sta­je się jasne – nie­za­leż­nie od tego, czy weź­mie­my w nim udział, czy nie, będzie decy­du­ją­ce dla naszej przyszłości.

Rząd pla­nu­je, by gło­so­wa­nie w try­bie kore­spon­den­cyj­nym odby­ło się w sobo­tę, 23 maja. To ostat­ni kon­sty­tu­cyj­ny ter­min na prze­pro­wa­dze­nie wybo­rów na pre­zy­den­ta. Gło­so­wa­nie w sobo­tę umoż­li­wić ma popraw­ka przy­ję­ta pod­czas noc­ne­go gło­so­wa­nia z 8 na 9 kwiet­nia: w przy­pad­ku ogło­sze­nia sta­nu zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go lub sta­nu epi­de­mii pre­mier będzie mógł ogło­sić dodat­ko­wy dzień wol­ny od pra­cy (a wybo­ry w Pol­sce odby­wa­ją się w dzień wol­ny od pracy).

Na razie jed­nak obo­wią­zu­je Kodeks Wybor­czy. Spraw­dzi­li­śmy, w jaki spo­sób usta­wa o szcze­gól­nych zasa­dach prze­pro­wa­dza­nia wybo­rów powszech­nych na Pre­zy­den­ta RP zarzą­dzo­nych w 2020 r. zmie­nia tryb prze­pro­wa­dza­nia wybo­rów w Polsce.

Kto orga­ni­zu­je wybo­ry w Polsce?
Zgod­nie z art. 294. Kodek­su Wybor­cze­go wybo­ry Pre­zy­den­ta RP przeprowadzają:
1) Pań­stwo­wa Komi­sja Wyborcza;
2) okrę­go­we komi­sje wyborcze;
3) obwo­do­we komi­sje wyborcze.

Pań­stwo­wej Komi­sji Wybor­czej pod­le­ga Kra­jo­we Biu­ro Wyborcze.
To dwu­stop­nio­wa struk­tu­ra – KBW odpo­wia­da za przy­go­to­wa­nie dnia wybo­rów: wydru­ko­wa­nie kart do gło­so­wa­nia, przy­go­to­wa­nie loka­li wybor­czych i reje­strów wybor­ców, orga­ni­za­cję szko­leń człon­ków komi­sji wybor­czych, publi­ka­cję obwiesz­czeń i innych infor­ma­cji dla obywateli.

Zada­nia KBW w tere­nie wyko­nu­ją urzęd­ni­cy wybor­czy. Przy­go­to­wu­ją prze­bieg wybo­rów w obwo­do­wych komi­sjach wybor­czych, orga­ni­zu­ją szko­le­nia dla człon­ków tych komi­sji, dostar­cza­ją kar­ty do głosowania.
Nad­zór nad prze­bie­giem wybo­rów i prze­strze­ga­niem pra­wa wybor­cze­go spra­wu­je 100 komi­sa­rzy wybor­czych, któ­rzy są powo­ła­ni i pod­le­ga­ją Pań­stwo­wej Komi­sji Wyborczej.

Szef KBW jest powo­ły­wa­ny przez PKW. Zarów­no on, jak i pra­cow­ni­cy Biu­ra nie mogą nale­żeć do par­tii poli­tycz­nych ani pro­wa­dzić dzia­łal­no­ści poli­tycz­nej. Na cze­le Pań­stwo­wej Komi­sji Wybor­czej stoi sędzia Naczel­ne­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go, Syl­we­ster Mar­ci­niak, sze­fo­wą Kra­jo­we­go Biu­ra Wybor­cze­go jest zawo­do­wa urzęd­nicz­ka, Mag­da­le­na Pietrzak.

Jak te zasa­dy zmie­nia ustawa?
Usta­wa o wybo­rach powszech­nych pre­zy­den­ta RP w 2020 r. zmie­nia Kodeks Wybor­czy, ogra­ni­cza­jąc kom­pe­ten­cje Pań­stwo­wej Komi­sji Wybor­czej w zakre­sie orga­ni­za­cji wybo­rów w zasa­dzie tyl­ko do wyra­ża­nia opinii.

Posło­wie zapla­no­wa­li, by w naj­bliż­szych wybo­rach pre­zy­denc­kich to mini­ster ds. akty­wów pań­stwo­wych zle­cał wybra­nym przez sie­bie pod­mio­tom przy­go­to­wa­nie i dostar­cze­nie pakie­tów wybor­czych. Mini­ster zdro­wia ma z kolei okre­ślić warun­ki, jakie musi speł­niać lokal prze­zna­czo­ny na sie­dzi­bę obwo­do­wej komi­sji wybor­czej. Wzór kar­ty do gło­so­wa­nia oraz wzór i roz­miar koper­ty na pakiet wybor­czy okre­śli mini­ster akty­wów pań­stwo­wych. Pakie­ty wybor­cze dorę­czy do skrzy­nek lub pod adre­sy wybor­ców wyzna­czo­ny operator.

Mini­strem akty­wów pań­stwo­wych jest Jacek Sasin, szef struk­tur Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści w okrę­gu chełm­skim. Pre­ze­sem Pocz­ty Pol­skiej, któ­ra ma dostar­czyć pakie­ty wybor­cze do i od wybor­ców do komi­sji, został 3 kwiet­nia Tomasz Zdzi­kot, były wice­mi­ni­ster obro­ny naro­do­wej oraz spraw wewnętrznych.

Co to ozna­cza dla wyborcy?
Oby­wa­tel tra­ci gwa­ran­cję nie­za­leż­no­ści insty­tu­cji orga­ni­zu­ją­cej wybo­ry. Wybo­rów nie prze­pro­wa­dzi nie­za­leż­na, powo­ła­na do tego Pań­stwo­wa Komi­sja Wybor­cza, ale przed­się­bior­stwo pocz­to­we pod nad­zo­rem mini­stra – polityka.

To mini­ster może okre­ślić, w dro­dze roz­po­rzą­dze­nia, jakie dodat­ko­we mate­ria­ły powin­ny zna­leźć się w pakie­tach wybor­czych. Z usta­wy 6 kwiet­nia wyni­ka, kto jest odpo­wie­dzial­ny za dostar­cze­nie pakie­tów, ale nie kto i w jaki spo­sób zapew­ni przej­rzy­stość pro­ce­su przy­go­to­wa­nia i dorę­cza­nia tych pakietów.

Szan­są kon­tro­li pro­ce­su wybor­cze­go był­by udział w pra­cach komi­sji mężów zaufa­nia i spo­łecz­nych obser­wa­to­rów wybo­rów. Usta­wa nie sygna­li­zu­je jed­nak nawet tego, w jaki spo­sób mie­li­by brać udział w pra­cach komisji.

autor: mamprawowiedziec.pl

9 komentarzy

napisz komentarz
 • Wła­decz­ku, to twój jedy­ny argu­ment? To popatrz w lustro. A tak przy oka­zji: wil­la Bana­sia, Srebr­ne Wie­że, loty Kuch­ciń­skie­go, lasy wyrą­ba­ne przez Szysz­kę, Misie­wi­cze, gło­so­wa­nia po nocach lub powta­rza­ne, jeśli wynik nie pasu­je. Moż­na tak wyli­czać bez koń­ca. Czy tobie też jak Bana­sio­wi zupeł­nie obcy ludzie poda­ro­wa­li kil­ka domów?

 • To ewe­ne­ment na ska­lę świa­to­wą Sta­rzec zja­ja­mi wia­trem pod­szy­ty­mi. Bez tele­fo­nu, kon­ta, rodzi­ny. Z łupie­żem Na ple­cach wło­sa­mi w nosie i powy­krzy­wo­any­mi buta­mi rzą­dzi kra­jem za nic nie odpo­wia­da­jąc. Dodat­ko­wo łem­pa­ty z coraz bar­dziej od kłamstw wykrzy­wio­na łem­pą. To jakieś monstery.

 • Taaaa, ale jeśli rzą­dzi­ła­by zło­dziej­ska, zakła­ma­na i obłud­na opo­zy­cja to wszyst­ko było­by ok…

  • W histo­rii Pol­ski nigdy nie było takie­go zło­dziej­stwa i bur­de­lu jaki pisu­ary utwo­rzy­ły. Jed­na kli­ka w spół­kach Bana­sie, kole­sie i ste­try­cza­ly dziad z Żoliborza.

  • Bar­dziej ban­dyc­kiej par­tii od PO, KO i tego inne­go g…na nie ma. Zło­dzie­je, oszu­ści i sprze­daw­czy­ki. Nie wiem jak moż­na być tak ślepym.

   • Powiedz ćwo­ku w takim razie, dla­cze­go przez czte­ry i pół roku żad­ne­go z tych ban­dy­tów nie osą­dzo­no i ska­za­no? Ba — nawet nie posta­wio­no zarzu­tów? Zło­dziej­stwo i oszu­stwo są podob­no karal­ne. Zdra­da też. Te two­je uko­cha­ne mato­ły rzą­dzą­ce tego też nie potrafią?

    • Do ćwo­ka bis. Ćwo­ku koto ma ich aresz­to­wać czy wsa­dzić do mam­ra. Kie­dy pisow­skie sądy. Pisow­skie pro­ku­ra­tu­ry. Pisow­scy sędzio­wie Pisow­ski Try­bu­na­łu pisow­ski Adrian wyli­czać dalej pisow­ski ćwoku.

OSTATNIE