Strona główna » Polityka » Do stolicy bez przesiadki?
Polityka

Do stolicy bez przesiadki?

Wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy pociągów pasażerskich 13 grudnia 2015 roku, zarówno miasto Ełk, jak i część ośrodków położonych na trasie Ełk – Białystok (Grajewo, Mońki) utraciły możliwość korzystania z bezpośredniego połączenia z Warszawą.

Woj­ciech Kos­sa­kow­ski pod koniec stycz­nia skie­ro­wał do mini­stra infra­struk­tu­ry i budow­nic­twa inter­pe­la­cję w spra­wie przy­wró­ce­nia bez­po­śred­nie­go połą­cze­nia kole­jo­we­go Ełk — Bia­ły­stok — War­sza­wa. Poseł pod­kre­śla, że roz­kład z grud­nia to tak napraw­dę pierw­szy od wie­lu lat roz­kład, w któ­rym wschod­nia część Mazur zosta­ła takiej moż­li­wo­ści pozbawiona.
 — Obec­nie podróż kole­ją z Ełku do War­sza­wy odby­wać się może wyłącz­nie z prze­siad­ką w Bia­łym­sto­ku, co już w natu­ral­ny spo­sób obni­ża atrak­cyj­ność kolei w komu­ni­ka­cji dale­ko­bież­nej – uwa­ża Woj­ciech Kos­sa­kow­ski. — Trans­port auto­bu­so­wy nie speł­nia ocze­ki­wań wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych podróż­nych, dla­te­go zapew­nie­nie połą­cze­nia kole­jo­we­go Ełku z War­sza­wą powin­no sta­no­wić jeden z prio­ry­te­tów mini­ster­stwa w zakre­sie polep­sze­nia jako­ści i dostęp­no­ści usług trans­por­tu kole­jo­we­go w pół­noc­no-wschod­niej Pol­sce. Suk­ce­syw­nie na pol­skich torach poja­wia­ją się kom­for­to­we skła­dy zespo­lo­ne serii ED161 – Pesa­DART do reali­za­cji prze­wo­zów mię­dzy­wo­je­wódz­kich. Tra­sa War­sza­wa – Bia­ły­stok – War­sza­wa jest jed­ną z tych, po któ­rych poru­sza­ją się nowo­cze­sne pojaz­dy. Według donie­sień medial­nych z poło­wy grud­nia 2015 roku, poza reali­za­cją prze­jaz­dów na tra­sach pod­sta­wo­wych, PKP Inter­ci­ty roz­wa­ża­ło opra­co­wa­nie wydłu­żo­nych rela­cji (m.in. do sta­cji Chełm, Jele­nia Góra, Wisła Głęb­ce, Zako­pa­ne). Z posia­da­nych prze­ze mnie infor­ma­cji wyni­ka, że na chwi­lę obec­ną w week­en­dy jeden z pojaz­dów tej serii kur­su­je w rela­cji War­sza­wa Wschod­nia – Kato­wi­ce – Wisła Głęb­ce jako pociąg IC Wisła”. Sytu­acja mogła­by wska­zy­wać, iż ide­al­nym roz­wią­za­niem było­by rów­nież wydłu­że­nie wybra­nych połą­czeń do sta­cji Ełk.

Takie wła­śnie argu­men­ty zna­la­zły się w inter­pe­la­cji ełc­kie­go posła, któ­ry ocze­ku­je teraz na infor­ma­cję z mini­ster­stwa na temat moż­li­wo­ści przy­wró­ce­nia bez­po­śred­nie­go połą­cze­nia Ełku z War­sza­wą, przez Gra­je­wo, Moń­ki, Bia­ły­stok i Mał­ki­nię. Cze­ka też na odpo­wiedź w spra­wie moż­li­wo­ści zwró­ce­nia się przez PKP Inter­ci­ty S.A. z wnio­skiem do Komi­sji Euro­pej­skiej o roz­sze­rze­nie zapi­sa­nych w pro­jek­cie tabo­ro­wym tras pocią­gów Pesa­DART o odci­nek Bia­ły­stok – Ełk – Białystok.
 — To w nie­za­prze­czal­ny spo­sób przy­czy­ni­ło­by się do zna­czą­ce­go polep­sze­nia kom­for­tu podró­żo­wa­nia i widocz­nej popra­wy dostęp­no­ści komu­ni­ka­cyj­nej wschod­nich Mazur – doda­je poseł. – Na razie wysto­so­wa­łem inter­pe­la­cję, ale jaki będzie efekt, trud­no powiedzieć.

W nie­dzie­lę 13 mar­ca do gru­dnio­we­go roz­kła­du jaz­dy PKP wpro­wa­dzo­no korek­tę. Co praw­da nie zna­la­zło się tam bez­po­śred­nie połą­cze­nie Ełk-War­sza­wa, ale zamiast 6 będzie 9 połą­czeń z Bia­łe­go­sto­ku do sto­li­cy i z powro­tem, co też ma zna­cze­nie dla osób podró­żu­ją­cych z Ełku do War­sza­wy. Tym bar­dziej, że 6 z tych połą­czeń mają obsłu­gi­wać nowo­cze­sne PesaDART‑y. W wago­nach bez­prze­dzia­ło­wych w pierw­szej i dru­giej kla­sie są 352 miej­sca na wygod­nych fote­lach, są też udo­god­nie­nia dla osób nie­peł­no­spraw­nych, dla podróż­nych z dzieć­mi (prze­wi­ja­ki i spe­cjal­ne miej­sca) oraz miej­sce do prze­wo­że­nia rowe­rów. Pocią­gi są zauto­ma­ty­zo­wa­ne, jest w nich bez­prze­wo­do­wy Inter­net, gniazd­ka do pod­łą­cze­nia lap­to­pów i doła­do­wa­nia tele­fo­nów komór­ko­wych, a nawet powia­do­mie­nia gło­so­we. Nie bra­ku­je też wago­nu baro­we­go i prze­stron­nych toa­let. PKP Inter­ci­ty wpro­wa­dzi­ło też spe­cjal­ną ofer­tę bile­tów. Bilet nor­mal­ny kosz­tu­je 30 zł, ulgo­wy 15, ale w przy­pad­ku bile­tów abo­na­men­to­wych wycho­dzi jesz­cze taniej. Czas prze­jaz­du to śred­nio 2 godzi­ny 30 minut.

©mate­riał z biu­le­ty­nu posła Woj­cie­cha Kossakowskiego