Strona główna » Poza prawem » Dwóch 19-latków włamywało się i kradło. Zostali zatrzymani
Poza prawem

Dwóch 19-latków włamywało się i kradło. Zostali zatrzymani

foto: pixabay.com.pl
Policjanci zatrzymali dwóch młodych mężczyzn, którzy włamywali się do sklepu i kradli. 19-letni koledzy ukradli ze sklepu 15 tys. złotych. jeden z Dodatkowo jeden z tych mężczyzn ukradł z niezamkniętego samochodu kartę płatniczą i kilkukrotnie płacił nią za swoje zakupy.
Poli­cjan­ci usta­li­li i zatrzy­ma­li dwóch 19-lat­ków, któ­rzy w ostat­nim cza­sie kil­ku­krot­nie zła­ma­li pra­wo. Naj­pierw kole­dzy, wyko­rzy­stu­jąc nie­uwa­gę pra­cow­ni­ków skle­pu, ukra­dli z nie­za­mknię­tej kaset­ki 3 tys. zło­tych. Po kil­ku dniach, nocą, wła­ma­li się do tego same­go loka­lu. W środ­ku zna­leź­li 12 zło­tych i ukra­dli te pie­nią­dze. Nie­zra­że­ni, po upły­wie kolej­nych dni, zno­wu posta­no­wi­li dostać się do wnę­trza skle­pu i usi­ło­wa­li doko­nać kra­dzie­ży z wła­ma­niem, ale tym razem nie osią­gnę­li tego celu.

Dodat­ko­wo poli­cjan­ci usta­li­li, że jeden z 19-lat­ków wcze­śniej ukradł kar­tę ban­ko­ma­to­wą z port­fe­la zosta­wio­ne­go w nie­za­mknię­tym samo­cho­dzie. Po kra­dzie­ży kil­ku­krot­nie pła­cił tą kar­tą za swo­je zaku­py w róż­nych skle­pach, wyko­rzy­stu­jąc funk­cję zbli­że­nio­wą. Spo­wo­do­wał w ten spo­sób stra­ty w wyso­ko­ści 200 złotych.

Ten męż­czy­zna usły­szał 9 zarzu­tów i został tym­cza­so­wo aresz­to­wa­ny.
Dru­gie­go z męż­czyzn pro­ku­ra­tor objął dozo­rem poli­cyj­nym.
Podej­rza­nym gro­żą kary do 10 lat pozba­wie­nia wolności.

OSTATNIE