Strona główna » Lokalne » Ełcki PWIK naliczył za duże podwyżki za wodę i ścieki. Nowa taryfa po poprawkach obowiązuje od 1 lipca
Lokalne

Ełcki PWIK naliczył za duże podwyżki za wodę i ścieki. Nowa taryfa po poprawkach obowiązuje od 1 lipca

pixabay
Od kilkudziesięciu miesięcy niektórzy ełccy urzędnicy próbowali winą za podwyżki za wodę i ścieki obarczać Wody Polskie. Wmawiano radnym, że ceny za wodę ustala właśnie ten organ. Jednak ten urząd ma za zadanie chronić mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
Przy­go­to­wa­nie tary­fy jest obo­wiąz­kiem przed­się­biorstw wod­no — kana­li­za­cyj­nych. Pol­skie Wody spra­wu­ją jedy­nie nad­zór nad tymi tary­fa­mi. Jeśli organ regu­la­cyj­ny uzna, że pro­po­no­wa­ne pod­wyż­ki są zbyt duże i nie­uza­sad­nio­ne — zablo­ku­je taką taryfę.
 

Wyda­nie nega­tyw­nej decy­zji mia­ło miej­sce tak­że w przy­pad­ku Ełku. 

— Pierw­sze postę­po­wa­nie zosta­ło zakoń­czo­ne decy­zją odmow­ną. Przed­się­bior­stwo przed­sta­wi­ło popra­wio­ny wnio­sek — mówi Iza­be­la Tara­se­wicz z Regio­nal­ne­go Zarzą­du Gospo­dar­ki Wod­nej w Białymstoku.
 
 Pierw­sza pro­po­zy­cja pod­wy­żek PWIK zosta­ła odrzu­co­na ze wzglę­du na m.in. bra­ki for­mal­ne wnio­sku, ale tak­że ze wzglę­du na prze­ka­za­ną mia­stu w kwo­cie 1 milio­na zło­tych dywi­den­dę i daro­wi­zny (szpi­tal miej­ski 20 tys. zł, SALOS Ełk, UK Kolar­ski — 7 tys. zł; ECK, ZACHEUSZ, ESK Popie­larz — 12 tys. zł; fun­da­cje na lecze­nie dzie­ci 20 tys. zł oraz orga­ni­za­cje kościel­ne 4 tys.)
 
Nowa tary­fa (po popraw­kach) zosta­ła już zatwier­dzo­na i zacznie obo­wią­zy­wać od 1 lip­ca. PWIK obni­ży­ło o kil­ka gro­szy pro­po­no­wa­ną tary­fę. (patrz tabelka).

Za opra­co­wa­nie nowej tary­fy PWIK zapła­ci­ło fir­mie zewnętrz­nej 16 tys. zł netto. 

 

tagi

4 komentarze

napisz komentarz
  • E som­sie­dzie po co masz gło­wę? A jon na to : Jem niom i pije niom też:)

  • Woda i tak za tania jest, ludzie nie sza­nu­ją i leją po traw­ni­kach zamiast desz­czo­wą zbie­rać i niom lać w ogródkach.

  • A za co sfi­nan­so­wać Run­ma­ge­don. Naj­bar­dziej defi­cy­to­wą imprezę

    • Pre­zy­dent kaza­li dawać milio­na i musie­li dać, a za co latać ben­do po mieście

OSTATNIE