Strona główna » Poza prawem » Funkcjonariusze policji zlikwidowali w Ełku nielegalny punkt gier hazardowych z opracowanym systemem wpuszczania klientów
Poza prawem

Funkcjonariusze policji zlikwidowali w Ełku nielegalny punkt gier hazardowych z opracowanym systemem wpuszczania klientów

Wspólne działania policjantów i funkcjonariuszy KAS doprowadziły do zamknięcia nielegalnego punktu gier hazardowych i zabezpieczenia sprzętu używanego do tego procederu. Podczas działań zatrzymano trzy osoby – obsługę i dwóch klientów, u jednego z nich policjanci ujawnili narkotyki. Funkcjonariusze zapowiadają kolejne akcje w celu zlikwidowania nielegalnego hazardu.

Funk­cjo­na­riu­sze usta­li­li, gdzie w Ełku znaj­du­je się punkt gier hazar­do­wych ze swo­im opra­co­wa­nym sys­te­mem wpusz­cza­nia klien­tów. W loka­lu pod­czas dzia­łań zosta­ły zabez­pie­czo­ne 4 auto­ma­ty do gier i pie­nią­dze. Poli­cjan­ci zatrzy­ma­li 3 oso­by, któ­re były w środ­ku – dwóch gra­czy i pracownicę.

Oka­za­ło się, że jeden z klien­tów — 38-let­ni męż­czy­zna — posia­dał mari­hu­anę. Za posia­da­nie środ­ków odu­rza­ją­cych gro­zi kara do 3 lat pozba­wie­nia wolności.

Pod nad­zo­rem pro­ku­ra­tu­ry trwa­ją czyn­no­ści w tej sprawie.

20-let­nia pra­cow­ni­ca już usły­sza­ła zarzu­ty za to, że wpusz­cza­ła do loka­lu oso­by bio­rą­ce udział w nie­le­gal­nych grach hazar­do­wych oraz wypła­ca­ła wygra­ne. W ten spo­sób kobie­ta uła­twi­ła popeł­nie­nie prze­stęp­stwa urzą­dza­nia i pro­wa­dze­nia gier hazardowych.

Poli­cjan­ci i funk­cjo­na­riu­sze służ­by cel­no-skar­bo­wej w dal­szym cią­gu będą pra­co­wać nad ujaw­nia­niem i zwal­cza­niem tego rodza­ju nie­le­gal­ne­go pro­ce­de­ru. Funk­cjo­na­riu­sze zapo­wia­da­ją kon­ty­nu­ację takich dzia­łań. Z odpo­wie­dzial­no­ścią kar­ną muszą liczyć się wła­ści­cie­le auto­ma­tów, ich współ­pra­cow­ni­cy oraz wła­ści­cie­le loka­li, w któ­rych odby­wa­ją się nie­le­gal­ne gry.

Za posia­da­nie nie­le­gal­nych auto­ma­tów (i inne­go sprzę­tu umoż­li­wia­ją­ce­go pro­wa­dze­nie gier hazar­do­wych) w loka­lach gastro­no­micz­nych, han­dlo­wych i usłu­go­wych gro­żą suro­we kary w wyso­ko­ści 100 tys. zł od jed­ne­go auto­ma­tu. Za orga­ni­zo­wa­nie gier hazar­do­wych poza wyso­ką grzyw­ną gro­zi rów­nież kara pozba­wie­nia wol­no­ści do lat 3.

Karę pie­nięż­ną może ponieść nie tyl­ko wła­ści­ciel nie­le­gal­nych auto­ma­tów, ale rów­nież oso­ba, któ­ra wydzier­ża­wia lub wynaj­mu­je lokal, w któ­rym umiesz­cza­ny jest nie­le­gal­ny sprzęt do gier hazardowych.

KRONIKA POLICYJNA