Strona główna » Poza prawem » KPP Ełk: Pijany przyjechał na stację paliw po papierosy. Został zatrzymany przez personel
Poza prawem

KPP Ełk: Pijany przyjechał na stację paliw po papierosy. Został zatrzymany przez personel

foto: Pixabay.com.pl
Świadek zatrzymał 43-letniego kierowcę, który mając ponad dwa promile alkoholu w organizmie, przyjechał na stację paliw, żeby kupić papierosy. Teraz grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi nie niższy niż 3 lata i poważne konsekwencje finansowe.
W nie­dzie­lę tuż po godzi­nie 23:00 ofi­cer dyżur­ny został poin­for­mo­wa­ny, przez pra­cow­ni­ka sta­cji paliw o tym, że zatrzy­mał pija­ne­go kie­row­cę, któ­ry samo­cho­dem mar­ki VW Sha­ran przy­je­chał zro­bić zaku­py. Męż­czy­zna tłu­ma­czył, że chciał tyl­ko kupić papie­ro­sy, bo mu się skoń­czy­ły. Czuj­ny pra­cow­nik sta­cji paliw unie­moż­li­wił kie­row­cy dal­szą jazdę.
 
  Poli­cjan­ci, któ­rzy przy­je­cha­li na miej­sce, wyle­gi­ty­mo­wa­li męż­czy­znę. Oka­zał się nim 43-let­ni miesz­ka­niec powia­tu ełc­kie­go. Prze­pro­wa­dzo­ne bada­nie sta­nu trzeź­wo­ści wyka­za­ło ponad dwa pro­mi­le alko­ho­lu w jego orga­ni­zmie. Teraz gro­zi mu kara do 2 lat pozba­wie­nia wol­no­ści, zakaz kie­ro­wa­nia pojaz­da­mi mecha­nicz­ny­mi nie niż­szy niż 3 lata i poważ­ne kon­se­kwen­cje finansowe.

Bez wąt­pie­nia taka pozy­tyw­na posta­wa świad­ka pomo­gła w wyeli­mi­no­wa­niu poten­cjal­ne­go zagro­że­nia na dro­dze. Może być też przy­kła­dem i zachę­tą dla innych osób, by reago­wa­li na nie­po­ko­ją­ce sytu­acje na dro­dze — mówi  nad­kom. Aga­ta Jonik.