Strona główna » Baza wiedzy » Multimedia bez Polsatu. Można rozwiązać umowę z bez płacenia kary
Baza wiedzy

Multimedia bez Polsatu. Można rozwiązać umowę z bez płacenia kary

multimedia bez Polsatu
 Popu­lar­na kablów­ka stra­ci­ła moż­li­wość emi­sji kana­łów Cyfro­we­go Pol­sa­tu — w tym kana­łów obję­tych gwa­ran­cją ope­ra­to­ra infor­mu­je ser­wis telepolis.pl.  Z Mul­ti­me­dia — moż­na roz­wią­zać umo­wę bez kary, bowiem od 1 stycz­nia 2021 roku zmie­nia się ofer­ta pro­gra­mo­wa Mul­ti­me­dia Pol­ska (Gru­pa Vectra).
 
  —  Z dniem 1 stycz­nia 2021 roku nastą­pią zmia­ny w ofer­cie pro­gra­mo­wej, pole­ga­ją­ce na wyco­fa­niu czę­ści pro­gra­mów z ofer­ty obję­tej gwa­ran­cją Ope­ra­to­ra. W przy­pad­ku ofer­ty cyfro­wej zmia­na doty­czy nastę­pu­ją­cych kana­łów: POLSAT 2, POLSAT NEWS HD, POLSAT CAFE HD, POLSAT PLAY HD, DISCO POLO MUSIC, POLSAT SPORT, POLSAT SPORT EXTRA i POLSAT FILM HD — czy­ta­my w komu­ni­ka­cie operatora. 
 

Ścież­ki roz­wią­za­nia umo­wy są dwie — poda­je telepolis.pl
 1. pismo z roz­wią­za­niem umo­wy — roz­wią­za­nie umo­wy z winy ope­ra­to­ra, obo­wią­zu­ją­ce z dniem wyco­fa­nia kana­łów obję­tych gwa­ran­cją ope­ra­to­ra. W liście nale­ży podać dane oso­bo­we iden­ty­fi­ku­ją­ce klien­ta, moż­na też sko­rzy­stać z goto­we­go for­mu­la­rza w biu­rze obsłu­gi klien­ta. Pamię­taj, powo­dem roz­wią­za­nia umo­wy musi być brak akcep­ta­cji zmian w warun­kach umo­wy /ważne/. Pismo nale­ży prze­słać listem pole­co­nym na adres Mul­ti­me­dia Pol­ska (ul. T. Wen­dy 7/9, 81 – 341 Gdy­nia) lub zło­żyć w lokal­nym biu­rze obsłu­gi klien­ta — suge­ru­je­my popro­sić koniecz­nie o pokwitowanie.
 
 2. kon­takt z info­li­nią 24 357 50 48 — Mul­ti­me­dia Pol­ska przyj­mu­je wypo­wie­dze­nia umo­wy też poprzez reje­stro­wa­ną roz­mo­wę tele­fo­nicz­ną /poproś o numer zgło­sze­nia, któ­ry musisz sobie zapisać/. Jeśli mam jesz­cze Inter­net lub tele­fon w Mul­ti­me­dia Pol­ska? Jeże­li posia­dasz pakiet usług powią­za­nych jed­ną umo­wą, roz­wią­za­nie umo­wy będzie doty­czy­ło wszyst­kich usług z pakie­tu. Ewen­tu­al­ne pozo­sta­wie­nie jed­nej z usług będzie wyma­ga­ło nowej umowy. 

Zapis art. 60 a usta­wy Pra­wo tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne wska­zu­je wyraź­nie, że w przy­pad­ku zmia­ny warun­ków umo­wy abo­nent ma pra­wo do wypo­wie­dze­nia umo­wy z powo­du bra­ku akcep­ta­cji zmian. W takim przy­pad­ku dostaw­ca usług nie ma pra­wa do rosz­cze­nia odszko­do­waw­cze­go, wyni­ka­ją­ce­go z art. 57 ust. 6 , popu­lar­nie zwa­ne­go karą za zerwa­nie umo­wy zawar­tej na czas określony.

Pra­wo do wypo­wie­dze­nia umo­wy doty­czy roz­wią­za­nia umo­wy, a nie jej czę­ści w zakre­sie usłu­gi, któ­rej doty­czą zmiany.

Nie­za­leż­nie od tego czy abo­nent zawarł jed­ną umo­wę na kil­ka usług (pakiet), czy kil­ka umów na każ­dą usłu­gę odręb­nie, to ma pra­wo do wypo­wie­dze­nia tej umo­wy, któ­rej doty­czy zmia­na (bez pono­sze­nia kary).

Jeśli nie masz pew­no­ści, jak wyglą­da­ją zapi­sy Two­jej umo­wy lub nie masz dostę­pu do doku­men­ta­cji, war­to zadzwo­nić na info­li­nię 24 357 50 48. Kon­sul­tan­ci chęt­nie to spraw­dzą lub zajdź do Rzecz­ni­ka Kon­su­men­tów w Ełku lub zadzwoń 87/6218322, 783883999. 

Źró­dło: www.telepolis.pl