Strona główna » Kultura » Muzyczne światłocienie i mistyczne dźwięki
Kultura

Muzyczne światłocienie i mistyczne dźwięki

A.Sobolewski

Mistycz­ne dźwię­ki roz­brzmie­wa­ły w piąt­ko­wy wie­czór w drew­nia­nym Koście­le Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go w Ostry­ko­le. Kon­cert Kari Sál, woka­list­ki łączą­cej muzy­kę jaz­zo­wą z inspi­ra­cja­mi ludo­wy­mi i reli­gij­ny­mi, to była uczta dla melo­ma­nów i miło­śni­ków piękna.

Ini­cja­to­rem wyda­rze­nia było Sto­wa­rzy­sze­nie Ini­cja­tyw Spo­łecz­nych Nasze Prost­ki”, któ­re reali­zu­je pro­jekt Prost­kow­skie wie­czor­ki z kul­tu­rą”. Poma­ga w tym gmi­na Prost­ki i wójt Rafał Wilczewski.

— Spo­dzie­wa­my się dzi­siaj nie­sa­mo­wi­tych wra­żeń i doznań muzycz­nych — mówił nam przed kon­cer­tem Rafał Wil­czew­ski, wójt gmi­ny Prost­ki. — Jest mi nie­zmier­nie miło, że Kari Sál, jaz­zo­wa woka­list­ka w towa­rzy­stwie zespo­łu, czy­li pia­ni­na, kon­tra­ba­su i per­ku­sji zechcie­li przy­je­chać do Ostry­ko­łu i ura­czyć nas swo­ją muzyką.

W drew­nia­nej świą­ty­ni dźwię­ki z pły­ty woka­list­ki Betes­da” dosko­na­le kom­po­no­wa­ły się z udu­cho­wio­ną atmos­fe­rą wnę­trza. Co cie­ka­we, inspi­ra­cją dla tej muzy­ki sta­ło się malar­stwo Leonar­da da Vinci.

— To zacie­ra­nie wyra­zi­sto­ści kon­tu­ru, dzię­ki łagod­nym przej­ściom świa­tło­cie­nio­wym, co daje wra­że­nie oglą­da­nia obiek­tu przez mgłę lub dym — tłu­ma­czy artystka.

Nic dziw­ne­go, że w takiej atmos­fe­rze oczy licz­nie zgro­ma­dzo­nych w świą­ty­ni słu­cha­czy wie­lo­krot­nie przy­my­ka­ły się w muzycz­nej kontemplacji.

— To było coś nie­sa­mo­wi­te­go — mówi­ła nam po kon­cer­cie Ewa z Ełku. — Przy­je­cha­łam tutaj z mamą i dwie­ma cór­ka­mi, i nie zawio­dłam się. Te dźwię­ki prze­nio­sły nas w jakiś nie­sa­mo­wi­ty świat pełen pięk­na i harmonii.

OSTATNIE