Strona główna » Opinie » Nowa uchwała śmieciowa niezgodna z deklaracją. Gapiostwo urzędników i radnych
Opinie

Nowa uchwała śmieciowa niezgodna z deklaracją. Gapiostwo urzędników i radnych

Gapiostwo urzędu i radnych miejskich podczas ostatniej sesji miejskiej może doprowadzić do tego, że Rada Miasta Ełku jeszcze raz będzie musiała przegłosować wzór deklaracji, która jest niezbędna do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ta, nad którą ostatnio głosowano, jest sprzeczna z podjętą uchwałą dotyczącą wyboru metody i określenia stawki za odbiór odpadów.

Odwo­ła­nie się do nie­wła­ści­wej pod­sta­wy praw­nej upraw­nia­ją­cej do ulgi i sprzecz­ność z tre­ścią uchwa­ły okre­śla­ją­cą wyso­kość zwol­nie­nia z opła­ty – to pod­sta­wo­we błę­dy dekla­ra­cji śmieciowej.

O co chodzi?

Do uchwa­ły w spra­wie wybo­ru meto­dy usta­le­nia opła­ty za gospo­da­ro­wa­nie odpa­da­mi komu­nal­ny­mi, usta­le­nia staw­ki takiej opła­ty […] zło­żo­no auto­po­praw­kę rad­ne­go Rober­ta Klimowicza.

Zmia­ny doty­czą para­gra­fu 2 ust. 1, któ­ry mówi o usta­le­niu czę­ścio­we­go zwol­nie­nia z opła­ty za gospo­da­ro­wa­nie odpa­da­mi komu­nal­ny­mi. W uchwa­le usta­lo­no, że zwal­nia się wła­ści­cie­li nie­ru­cho­mo­ści z opłaty:

1) w wyso­ko­ści 58% opła­ty, o któ­rej mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, któ­rych dochód nie prze­kra­cza 150% kwo­ty upraw­nia­ją­cej do świad­czeń pie­nięż­nych z pomo­cy spo­łecz­nej, o któ­rej mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 usta­wy […] oraz
2) w wyso­ko­ści 16% opła­ty, o któ­rej mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, któ­rych dochód nie prze­kra­cza 142% kwo­ty upraw­nia­ją­cej do świad­czeń pie­nięż­nych z pomo­cy spo­łecz­nej, o któ­rej mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy […] 

Po auto­po­praw­ce punkt 1 otrzy­mał brzmie­nie — wyso­ko­ści 33,50 zł z opła­ty, o któ­rej mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, któ­rych dochód nie prze­kra­cza 250% kwo­ty upraw­nia­ją­cej do świad­czeń pie­nięż­nych z pomo­cy spo­łecz­nej, o któ­rej mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy […].
Punkt 2 otrzy­mał brzmie­nie — wyso­ko­ści 9 zł z opła­ty, o któ­rej mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3, któ­rych dochód nie prze­kra­cza 142% kwo­ty upraw­nia­ją­cej do świad­czeń pie­nięż­nych z pomo­cy spo­łecz­nej, o któ­rej mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy […].

Prze­gło­so­wa­ne popraw­ki powin­ny być zgod­ne ze wzo­rem dekla­ra­cji, w któ­rej zazna­cza się wyso­kość ulgi, któ­rą chce się otrzy­mać.  Nato­miast  we wzo­rze pozo­sta­wio­no wyso­ko­ści procentowe.

Zgod­nie z tokiem prac rady mia­sta i ich wyni­kiem urzęd­ni­cy lub rad­ni powin­ni jesz­cze pod­czas tej samej sesji zło­żyć auto­po­praw­kę tak­że do wzo­ru dekla­ra­cji. Tak jed­nak się nie sta­ło. Prze­gło­so­wa­no więc dekla­ra­cję nie­zgod­ną z wcze­śniej pod­ję­tą uchwa­łą. O tym fak­cie poin­for­mo­wa­li­śmy rad­nych jesz­cze tego same­go dnia.
Brak zgod­no­ści tych doku­men­tów może ozna­czać, że dekla­ra­cja zosta­nie uchy­lo­na przez orga­ny nad­zo­ru, a rada mia­sta będzie musia­ła zwo­łać sesję nad­zwy­czaj­ną i doko­nać poprawek.

Dru­gim błę­dem w dekla­ra­cji jest odwo­ła­nie się do sprzecz­ne­go z uchwa­łą para­gra­fu, a  kon­kret­nie punk­tu doty­czą­ce­go pod­mio­tu, któ­ry może ulgę otrzymać.

W uchwa­le rady mia­sta usta­li­ła, że ulgę może otrzy­mać oso­ba samot­nie gospo­da­ru­ją­ca, któ­rej dochód nie prze­kra­cza kwo­ty 250% kwo­ty upraw­nia­ją­cej do zasił­ku oraz oso­ba w rodzi­nie, w któ­rej dochód na oso­bę nie prze­kra­cza kwo­ty 142% kwo­ty upraw­nia­ją­cej do zasiłku.

Nato­miast w dekla­ra­cji, w któ­rej nale­ży okre­ślić, do jakiej ulgi dany pod­miot jest upraw­nio­ny, przy­wo­łu­je się już inny punkt art., któ­re­go nie ma w uchwa­le i któ­re­go nie było od począt­ku. Dekla­ra­cja mówi o uldze rodzi­nie, któ­rej dochód nie prze­kra­cza sumy kwot kry­te­rium docho­do­we­go na oso­bę w rodzi­nie, zwa­nej dalej kry­te­rium docho­do­wym rodziny” […].

Ozna­cza to, że inne oso­by upra­wio­ne są do zwol­nie­nia z opła­ty wg uchwa­ły a inne wg dekla­ra­cji — co jest rze­czą nie­do­pusz­czal­ną przy okre­śle­niu aktu pra­wa miej­sco­we­go, do któ­re­go muszą sto­so­wać się miesz­kań­cy Ełku.

9 komentarzy

napisz komentarz
 • Bra­wo PIS — zmień­cie jesz­cze raz usta­wę i wpro­wadź­cie segre­go­wa­nie na 15 frak­cji, niech wszyst­ko odby­wa się u źró­dła — czy­li w naszych domach. Wte­dy będzie moż­na zamy­kać wszyst­kie zakła­dy uniesz­ko­dli­wia­nia odpa­dów — każ­dy Z NAS znaj­dzie recy­kle­ra, któ­re­mu będzie bez­po­śred­nio odda­wał suro­wiec wtór­ny. Pro­blem może być z bala­stem (odpad zmie­sza­ny, któ­re­go nie jest się wsta­nie roz­dzie­lić) i odpa­dem ener­ge­tycz­nym, ale na pew­no sobie pora­dzi­cie. Bra­wo WY!

 • Za pod­wyż­ki śmie­ci odpo­wia­da rząd i pre­zy­dent. Nie­ste­ty, wszę­dzie pod­nie­śli, bo rząd uchwa­lił, a pre­zy­dent pod­pi­sał naj­droż­szy spo­sób segre­ga­cji śmie­ci, aż na 5 frak­cji. Niech teraz spró­bu­ją to odkrę­cić, ale nie sądzę, by im się chcia­ło. jakoś nasz poseł i sena­tor mil­czą. No ale ich stać na te stawki.

  • Jak poseł zacznie zaj­mo­wać się odpa­da­mi to spad­ną mu docho­dy ze sprze­da­ży gorzały.

  • Prze­czy­taj ze zro­zu­mie­niem raz jesz­cze ten arty­kuł, a będziesz wie­dział kto powi­nien go odkręcić.
   Pod­po­wiem oso­ba, któ­ra zło­ży­ła popraw­kę, czy­li rad­ny Kli­mo­wicz z DW.

 • Urzęd­nik powi­nien pła­cić z wła­snej kie­sze­ni za swo­je błę­dy i nie wiedzę.

 • Urzęd­nik nie jest w sta­nie poznać pra­wa w 100%.Po co zatrud­nio­ny jest za cięż­ką kasę podob­no praw­nik. Ten praw­nik jak to udo­wod­nił wie­lo­krot­nie orze­ka zawsze na korzyść pre­zy­den­ta humorzastego.

 • Każ­dy ma pra­wo się pomy­lić ale po co jest zatrud­nio­ny praw­nik w UM.. Bio­rą­cy kasę. Poka­zał wie­lo­krot­nie że nie ma nic wspól­ne­go z prawem
  Cho­ciaż­by na ostat­niej sesji.

  • Pomył­ki Urzęd­ni­ków powin­ny być na korzyść Oby­wa­te­li a nie na korzyść Pań­stwa (mia­sta) Samo­rzą­du!. I tak nas DOJĄ z każ­dej stro­ny bo więk­szość zna­jo­mo­ści Pra­wa nie posia­da i nie­ste­ty nie bez koze­ry się mówi“Nieznajomość Pra­wa nie zwal­nia z jego przestrzegania”