Miasto-gazeta.pl
ełcki portal informacyjny
Obraz Ernesto Eslava z Pixabay

Od 1 do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

Od 1 do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) – na okres stypendialny od 1 września do 31 grudnia 2022 r.

Stypendia szkolne są przyznawane uczniom zamieszkałym na terenie miasta Ełku znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600 zł netto.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów. W związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia.

W roku szkolnym 2022/2023 obwiązują faktury za:

  • zakup podręczników oraz pozostałych materiałów szkolnych – od czerwca 2022 r.
  • Internet – od września 2022 r. do czerwca 2023 r.

Świadczenie wychowawcze „500 +”, „300 +”, dodatek osłonowy nie są wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

Wnioski należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Ełku do 15 września 2022 r. (ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, pokój 02).

Formularze wniosków dostępne są w:

  • • Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Ełku (pokój nr 369)
  • • Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku

UWAGA:

 Od 1 stycznia 2023 roku stypendium będzie udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) przy ul. Piłsudskiego 8 w Ełku.

Formularz wniosków można pobrać:

  • w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4
  • ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku

Dodatkowe informacje na temat stypendiów można uzyskać pod numerem tel. (087) 732 61 75.

ogłoszenie płatne
REKLAMA
Komentarze