Strona główna » Baza wiedzy » Provident musi zwrócić klientom pieniądze. Decyzja UOKiK
Baza wiedzy

Provident musi zwrócić klientom pieniądze. Decyzja UOKiK

  • Spła­ci­łeś pożycz­kę przed ter­mi­nem? Masz pra­wo do zwro­tu czę­ści pro­wi­zji i innych opłat.
  • Pre­zes UOKiK Tomasz Chróst­ny zobo­wią­zał spół­kę Pro­vi­dent Pol­ska do zmia­ny spo­so­bu roz­li­czeń z były­mi i obec­ny­mi klientami.

Pre­zes UOKiK Tomasz Chróst­ny wydał decy­zję zobo­wią­zu­ją­cą wobec fir­my pożycz­ko­wej Pro­vi­dent Pol­ska doty­czą­cą błęd­nych roz­li­czeń z kon­su­men­ta­mi, któ­rzy spła­ci­li pożycz­ki przed umó­wio­nym ter­mi­nem. W takiej sytu­acji, zgod­nie z art. 49 usta­wy o kre­dy­cie kon­su­menc­kim, insty­tu­cje finan­so­we mają obo­wią­zek oddać kon­su­men­tom pro­por­cjo­nal­ną część wszyst­kich kosz­tów pożycz­ki. Taką inter­pre­ta­cję potwier­dził we wrze­śniu 2019 r. Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści UE. Tym­cza­sem Pro­vi­dent, w przy­pad­ku wcze­śniej­szej spła­ty pożycz­ki, z takie­go obni­że­nia kosz­tów wyłą­czył opła­tę przy­go­to­waw­czą i prowizję.

Kon­su­ment, któ­ry przed ter­mi­nem spła­ci pożycz­kę lub kre­dyt kon­su­menc­ki, ma pra­wo odzy­skać część wszyst­kich pobra­nych opłat pro­por­cjo­nal­nie do skró­ce­nia cza­su kre­dy­to­wa­nia. Kwo­ta zwro­tu powin­na być obli­czo­na meto­dą linio­wą, któ­ra jest trans­pa­rent­na i spra­wie­dli­wa. Jako Urząd robi­my wszyst­ko, aby upo­rząd­ko­wać kwe­stię tych roz­li­czeń i wyeli­mi­no­wać z ryn­ku nie­pra­wi­dło­wo­ści. Uda­ło się to już w przy­pad­ku więk­szo­ści ban­ków oraz dużej czę­ści firm pożycz­ko­wych – mówi Tomasz Chróst­ny, Pre­zes Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Konsumentów.

Teraz do tej listy dołą­czy Pro­vi­dent Pol­ska, któ­ra w przy­pad­ku przed­ter­mi­no­wej spła­ty pożycz­ki zwró­ci kon­su­men­tom – wyli­czo­ną zgod­nie z meto­dą linio­wą — pro­por­cjo­nal­ną część wszyst­kich kosz­tów, w tym pro­wi­zji i opła­ty przy­go­to­waw­czej. W przy­pad­ku wcze­śniej­szej czę­ścio­wej spła­ty pod­sta­wą do roz­li­cze­nia będzie kwo­ta nad­pła­ty net­to (po obni­że­niu jej o ewen­tu­al­ną sumę nie­do­płat). Ponad­to Pro­vi­dent ma usu­nąć skut­ki naru­sze­nia praw kon­su­men­tów. Doty­czy to osób, któ­re spła­ci­ły przed ter­mi­nem pożycz­kę w okre­sie mię­dzy 16 maja 2016 r. a datą upra­wo­moc­nie­nia się decy­zji Pre­ze­sa UOKiK. Spół­ka poin­for­mu­je ich, że mogą wystą­pić o zwrot pro­por­cjo­nal­nej czę­ści pobra­nych opłat, a potem odda im pie­nią­dze. Pod­ję­ła się też wery­fi­ka­cji roz­li­czeń i ewen­tu­al­nej dopła­ty w przy­pad­kach, gdy klient zło­żył wcze­śniej rekla­ma­cję i w efek­cie odzy­skał jedy­nie czę­ści należ­nej kwo­ty. Sprawdź szcze­gó­ły w decy­zji.

Pre­zes UOKiK wydał już decy­zje wobec 22 firm pożycz­ko­wych, któ­re nie­pra­wi­dło­wo roz­li­cza­ły się z kon­su­men­ta­mi po wcze­śniej­szej spła­cie kre­dy­tu kon­su­menc­kie­go. W tym roku oprócz Pro­vi­den­ta zobo­wią­zał do zmia­ny prak­tyk i usu­nię­cia skut­ków naru­szeń tak­że spół­kę Mone­do Pol­ska (daw­niej Kre­di­tech Pol­ska). Musi ona powia­do­mić wszyst­kich swo­ich klien­tów, któ­rzy przed ter­mi­nem spła­ci­li pożycz­ki i nie zosta­li wła­ści­wie roz­li­cze­ni z pro­wi­zji, o moż­li­wo­ści zło­że­nia rekla­ma­cji, a następ­nie zwró­cić im pie­nią­dze. Sprawdź szcze­gó­ły w decy­zji, któ­ra jest już prawomocna.

Spła­ci­łeś wcze­śniej pożycz­kę? Dowiedz się, jakie masz prawa

  • Każ­da oso­ba, któ­ra ma kre­dyt kon­su­menc­ki, może go wcze­śniej spła­cić. W takiej sytu­acji kre­dy­to­daw­ca musi obni­żyć wszyst­kie kosz­ty takie­go kre­dy­tu np. opła­ty, pro­wi­zje, kosz­ty ubez­pie­cze­nia i je oddać kon­su­men­to­wi. Zwrot ten powi­nien być pro­por­cjo­nal­ny, tzn. obej­mo­wać okres od dnia fak­tycz­nej spła­ty kre­dy­tu do dnia osta­tecz­nej spła­ty okre­ślo­nej w umo­wie. Nie może też zale­żeć od tego, kie­dy kre­dy­to­daw­ca fak­tycz­nie poniósł te koszty.
  • Kwo­ta do zwro­tu powin­na zostać obli­czo­na meto­dą linio­wą. Pole­ga ona na tym, że insty­tu­cja finan­so­wa dzie­li wszyst­kie kosz­ty poza­od­set­ko­we przez licz­bę dni kalen­da­rzo­wych, w któ­rych mia­ła obo­wią­zy­wać umo­wa. Wynik mno­ży przez licz­bę dni, o któ­re skró­co­no okres kre­dy­to­wa­nia i tę kwo­tę powin­na oddać kon­su­men­to­wi.
  • UOKiK przy­go­to­wał kal­ku­la­tor kre­dy­to­wy, któ­ry pomo­że wyli­czyć orien­ta­cyj­ną kwo­tę do zwro­tu według meto­dy liniowej.
  • O zwrot nie­roz­li­czo­nych czę­ści opłat za spła­co­ny wcze­śniej kre­dyt kon­su­menc­ki lub pożycz­kę możesz się ubie­gać, jeże­li zawar­łeś umo­wę po wej­ściu w życie usta­wy o kre­dy­cie kon­su­menc­kim, tj. po 18 grud­nia 2011 r. Ter­mi­ny przedaw­nie­nia rosz­czeń wyno­szą 10 lat dla spłat doko­na­nych przed 9 lip­ca 2018 r., 6 lat — dla spłat doko­na­nych po tej dacie.
  • Aby odzy­skać należ­ne środ­ki, złóż rekla­ma­cję. Możesz sko­rzy­stać z goto­we­go  for­mu­la­rza i wysłać go do insty­tu­cji finan­so­wej, któ­ra udzie­li­ła ci pożycz­ki lub kre­dy­tu konsumenckiego.

Zachę­ca­my też do lek­tu­ry sta­no­wi­ska Pre­ze­sa UOKiK z 2 mar­ca 2020 r. doty­czą­ce­go inter­pre­ta­cji art. 49 usta­wy o kre­dy­cie kon­su­menc­kim, któ­re jest dostęp­ne na stro­nie finanse.uokik.gov.pl.