Strona główna » Lokalne » Ruszył przetarg na projekt zagospodarowania „bajorka” na osiedlu Północ II
Lokalne

Ruszył przetarg na projekt zagospodarowania bajorka” na osiedlu Północ II

FOTO: R.SZYMASZKO

Miasto ogłosiło przetarg na projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziorka na osiedlu Północ II. Opracowanie projektu powinno obejmować następujące elementy:

  1. wyko­na­nie cią­gów pie­szych / rowe­ro­wych z kost­ki beto­no­wej z ewen­tu­al­nym posze­rze­niem w miej­scach z rezer­wą terenu
  2. umoc­nie­nie brze­gu sta­wu, jak rów­nież wyspy – zabez­pie­cze­nie przed wymywaniem
  3. budo­wę pomo­stu / kład­ki — roz­bu­do­wę ist­nie­ją­ce­go pla­cu zabaw z wyko­na­niem ogrodzenia
  4. mon­taż oświe­tle­nia LED
  5. wyko­na­nie moni­to­rin­gu terenu
  6. wyko­na­nie małej archi­tek­tu­ry (ław­ki, kosze, par­king rowerowy)
  7. wyko­na­nie nowej zie­le­ni (nasa­dze­nia drzew, kwia­tów, trawnik)

Pro­jekt powi­nien obej­mo­wać wyko­na­nie stre­fy aktyw­no­ści dla mło­dzie­ży i osób star­szych (siłow­nia tere­no­wa, stre­fa ciche­go” wypo­czyn­ku – sto­ły do sza­chów i innych gier, bież­nia itp.).
W zamó­wie­niu zazna­czo­no, aby w pro­jek­cie zosta­ły uwzględ­nio­ne postu­la­ty lokal­nej spo­łecz­no­ści zebra­ne w Rapor­cie z kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nu poło­żo­ne­go w rejo­nie ulic Gro­dzień­skiej i Wileń­skiej na osie­dlu Pół­noc II w Ełku” – raport w załączeniu.

Raport z kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych (klik)

źró­dło: UM EŁK BIP

tagi

2 komentarze

napisz komentarz

OSTATNIE