Strona główna » Lokalne » Słabnie ugrupowanie prezydenta. Dobro Wspólne traci radnych
Lokalne

Słabnie ugrupowanie prezydenta. Dobro Wspólne traci radnych

rada miasta Ełku sesja

 Dzi­siaj, rad­ny miej­ski Robert Kli­mo­wicz zło­żył do biu­ra Rady Mia­sta Ełku oświad­cze­nie o wystą­pie­niu z klu­bu Dobra Wspól­ne­go. Wraz z nim z pre­zy­denc­kie­go ugru­po­wa­nia odej­dą Ada Lewan­dow­ska i Piotr Karpienia.

 Wspo­mnia­na trój­ka rad­nych będzie two­rzy­ła w RME nowy klub pn. Klub Rad­nych Pol­ska 2050.

-  Chcę budo­wać sil­ny i opar­ty na demo­kra­cji samo­rząd, i chcę Pol­ski soli­dar­nej, zie­lo­nej i bez­piecz­nej. Ruch Szy­mo­na Hołow­ni, do któ­re­go przy­stą­pi­łem, jest mi zatem naj­bliż­szy. Chcę mieć udział w budo­wa­niu Pol­ski 2050 – mówi szef nowe­go ugru­po­wa­nia Robert Klimowicz. 

 To nie koniec roz­pa­du Dobra Wspól­ne­go, bo zmie­ni się też w radzie powia­tu. Joan­na Porucz­nik, Seba­stian Kosio­rek, Andrzej Wiszo­wa­ty oraz Łukasz Pachuc­ki będą w powie­cie two­rzyć nowy klub. 

 W radzie powia­tu sze­fo­wą nowe­go ugru­po­wa­nia zosta­ła Joan­na Porucz­nik. Tam skład DW po roz­pa­dzie będzie liczył już tyl­ko 4 członków. 

 Miej­ski klub Dobra Wspól­ne­go do tej pory liczył 11 człon­ków. Po utra­cie trzech rad­nych jego licz­ba spad­nie do 8. 

  Po zmia­nach  w Radzie Mia­sta Ełku:

 1. Klub rad­nych KOL — 7 członków
 2. Klub  rad­nych Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści — 4 członków
 3. Klub rad­nych Pol­ska 2050 —  3 członków
 4. Klub rad­nych Dobra Wspól­ne­go — 8 członków
 5. Rad­ny nie­zrze­szo­ny — 1

64 komentarze

napisz komentarz
 • Czy to praw­da ze rad­ny Kar­pie­nia od daw­na nie miesz­ka już na tere­nie mia­sta i moż­na mu wyga­sić mandat?

  • Praw­da powszech­nie zna­na. I przy­po­mi­nam, że nie jest istot­ne, gdzie ktoś jest zamel­do­wa­ny, ale gdzie fak­tycz­nie miesz­ka, czy­li poza miastem.a.

   • No wła­śnie miesz­ka poza mia­stem i o tym tez wszy­scy wie­dza, do kogo uderzyć?

 • Zasta­na­wia mnie jed­no. Jeśli powsta­je nowe ugru­po­wa­nie, przy­jeż­dża z cen­tra­li ktoś wazny i mówi na zwo­ła­nej kon­fe­ren­cji że powsta­ją w Ełku nowe struk­tu­ry z prze­wod­ni­czą­cym np Kli­mo­wi­czem. Minę­ło spo­ro cza­su Kli­mo­wicz ogło­sił się carem i Bogiem od Holow­ni ale nikt z waż­nych tego nie potwier­dził. Coś tu zajeż­dża Panie Kli­mo­wicz. Jak to jest z tym. Pana przej­ściem. A może przej­rze­li Pana papie­ry i doszli do wnio­sku że prze­chrzta to nie jest oso­bą wia­ry­god­na. Może wypo­wie się Pan w tej sprawie.

 • Im szyb­ciej go pogo­nią to tym lepiej. Mniej szkód dla Elku naro­bi. Bawi się tyl­ko naszy­mi pie­niędz­mi a mia­sto popa­da w sta­gna­cję. Nicze­go dobre­go poza blich­trem w jego niby pro­fe­sjo­na­li­zmie nie widać. I tak. że przez tyle lat uda­wa­ło się jemu otu­ma­niać miesz­kań­ców Ełku. Mam nadzie­ję, że w koń­cu przej­rze­li na oczy, zwłasz­cza po likwi­da­cji kolej­ne­go zakła­du pra­cy. Czas zna­lezć czło­wie­ka, któ­ry auten­tycz­nie zadba o mia­sto i jego roz­wój, a takich ludzi w Ełku nie brakuje.

 • Kosa by chciał ale nie ma żad­nych szans. To. My wybor­cy anty­pi­sow­skie­go mia­sta zade­cy­du­je­my kto ma rzą­dzić mia­stem i powia­tem. Nie zna­czy to że poprze­my PiS czy DW.

 • No Rad­ni Powia­tu może naj­wyż­szy czas prze­wie­trzyć sta­ro­stwo. Macie teraz szanse.

 • Ja uwa­żam że bez kole­ja­rza z RM Holow­nia w Ełku pad­nie. Radę Mia­sta Ełk on tyl­ko trzy­ma w ryzach. Jak już coś powie to nikt nie wie o co chodzi.

 • Upa­da mit Słoń­ca Naro­du. Już nie jest tym, kim był za mło­du. Nie jeź­dzi pocią­giem, nie bie­ga w mun­dur­ku. Chciał ludzi wokół trzy­mać na sznur­ku. Wciąż tyko krzy­czał i roz­ka­zy­wał, dąsał się, gnie­wał i pal­cem wska­zy­wał. Lata to trwa­ło on w pychę obra­stał, aż w koń­cu dzień taki ponu­ry nastał, że towa­rzy­stwo krzyk­nę­ło DOŚĆ i dało swe­mu kró­lo­wi w kość. Koro­na się lek­ko mu prze­krzy­wi­ła. Jak­by miał żonę — by popra­wi­ła. Lecz on w samot­ni swo­jej łzy roni i chy­ba czu­je, że czas go goni. Sta­rze­je się chło­pak — brak żony i dzie­ci. Co mu zosta­ło? Podat­ki i śmie­ci! Pozor­ne kró­le­stwo na kru­chej pod­sta­wie. Czas w koń­cu przyj­rzeć się jego zaba­wie. Ludzie to wie­dzą — on chy­ba nie, że pycha zawsze do przo­du rwie. Miz­drzy się, śli­ni aż bro­dę moczy i przed upad­kiem powo­li kroczy.

  • Miej­my nadzie­ję, że Ełcza­nie w koń­cu przej­rzą na oczy i go pogonią.

 • Czy pani redak­tor uwa­ża, że zmie­nia­nie barw, ugru­po­wań, w trak­cie trwa­nia kaden­cji jest w porząd­ku wobec wybor­ców, któ­rzy gło­so­wa­li na tych ludzi? Wybor­ca gło­su­je na oso­bę, ale i na dane ugru­po­wa­nie z któ­re­go dana oso­ba star­tu­je. Czy te oso­by (nie­któ­rzy zmie­nia­ją ugru­po­wa­nia noto­rycz­nie) mają wia­ry­god­ność? Czy wybor­cy dadzą im szan­sę na kolej­ną zmia­nę barw? Czy jeże­li nie zga­dza­ją się z poli­ty­ką dane­go ugru­po­wa­nia, nie powin­ni zło­żyć man­da­tu i wystar­to­wać w nowej kaden­cji spod inne­go szyl­du? Czy takie sło­wa jak lojal­ność, przy­zwo­itość, zaufa­nie to tyl­ko slo­ga­ny? Cenię panią redak­tor, za wie­le spraw, dla­te­go liczę na publicz­ną odpowiedź.

 • A co pani redak­tor sądzi o zmia­nach barw, ugru­po­wań w trak­cie kaden­cji? Czy jest to nor­mal­ne, wia­ry­god­ne dla tych ludzi? Czy wybor­cy powin­ni na takie oso­by gło­so­wać, jeże­li gło­su­jąc gło­su­ją na oso­bę ale i ugru­po­wa­nie? Jak pani sądzi czy (to już kolej­na zmia­na u czę­ści tych ludzi) tak czę­ste zmie­nia­nie ugru­po­wań, jest w porząd­ku wobec wybor­cy? Jak pani sądzi, czy wybor­cy dadzą im kolej­ną szan­sę na zmia­nę barw?

 • Nie­ba­wem dezer­te­rów licz­ba się powięk­szy. Wszy­scy pra­cu­ją­cy w UM wie­dzą w jaki spo­sób trak­to­wa­no rad­nych DW. To skan­dal. Dzi­wię się że tak dłu­go wytrzy­ma­li. Teraz jest bat na andru­ka, wotum nie­uf­no­sci. Zało­żę. Się ze będzie pokor­ny jak bara­nek. W koń­cu też gru­bas polu­zu­je. No i te przetargi.

 • Bar­dzo dobrze. Nauczy się sza­no­wać ludzi, a nie tyl­ko pro­mo­wać tych co jemu przy­kla­sku­ją. Nic dobre­go dla Ełku nie zrobił.

 • Gór­ski to czło­wiek andru­kie­wi­cza. Ktoś wie co ich łączy

 • Panie Kli­mo­wicz. Naresz­cie pogo­nił Pan humo­rza­ste­go. Cho­dzą legen­dy jak Was trak­to­wał. Nie gło­so­wa­łem na Pana bo brzy­dził­bym się zagło­so­wać na DW. Holow­nia to też nie naj­lep­szy wybór ale nie musi Pan mel­do­wać się z przed nie­udacz­ni­kiem . On teraz będzie Pana pro­sił o wszyst­ko. Jesz­cze pra­wie 3 lata. Pozdrowienia.

  • Myślę, że piel­grzym­ki na klęcz­kach wkrót­ce się zaczną. Ci od bisku­pa potra­fią robić takie piel­grzym­ki. Gul­ski sie­dzi cicho 🙂 Kli­mas trzy­maj się.

 • Co taki prze­chrzta myśli zmie­nia­jąc kolej­ne ugru­po­wa­nie. Czy myśli, co tam i tak mnie zno­wu wybiorą.

 • Nie słab­nie ale już dobrza­ków nie ma. Chodź słu­chy że do ucie­ki­nie­rów dołą­cza inni. Są nawet nazwiska.

 • Tak czy ina­czej, ale data ta zosta­nie zapa­mię­ta­na jako począ­tek koń­ca pre­zy­den­ta Andru­kie­wi­cza i jego poplecz­ni­ków z DW.

 • Szko­da mi Ady, bo jak pozna się na Kli­ma­sie to będzie za późno

  • A możesz mi powie­dzieć co kon­kret­ne­go ta rad­na zro­bi­ła? Prócz tego, że jest?

   • Ada nie musi się dowia­dy­wać bo wszy­scy wie­dzą że To prze­chrzta. Już był wszędzie.

 • Uuu no to gru­bo 😀 pisio­ry jako pierw­si się posta­wi­li a teraz to już lawi­na, któ­rej nasz Wład­ca nie zatrzy­ma 😀 krop­ką nad I będa mam nadzie­ję jakieś bran­zo­let­ki na rękach pseu­do Prezydenta

 • Humo­rza­sty pię­cio­la­tek powo­li koń­czy karie­rę. Za likwi­da­cje zemu, skle­jek i pod­wyż­kę za śmie­ci czas pre­zia zapa­ko­wać na tacz­kę i wywieźć.

 • Jak znam Elczan na kle­chę Hołow­nię nie zagło­su­ją. Zwłasz­cza po wypo­wie­dzi że popie­ra prof Cha­za­na. Potem cwa­niak się wyco­fał ale wie­ści w sie­ci nie giną. Pro­te­stu­ją­ce kobie­ty kie­dy oświad­czył że je popie­ra powie­dzia­ły mu wyp… laj.
  .

 • No, pano­wie Pre­zy­den­cie Andru­kie­wicz i panie Sta­ro­sto. Wasze akcje spa­dły dra­stycz­nie. Wasz los już nie w dobrzac­kich rękach i głosach.

 • Dwie stro­ny meda­lu. Z jed­nej, ci któ­rzy wyszli z dw, to ci naj­lep­si, z dru­giej .… No wła­śnie Czas dobra ich­nie­go, powo­li odcho­dzi w nie­pa­mięć, biskup pew­nie jest zatroskany.

  • Naj­lep­szy wg cie­bie jest ten co powie­dział że pan­de­mia nie ist­nie­je. Obo­jęt­nie jak ich okre­ślić to prze­chrzty. Naj­gor­sze jest to że faty­gu­jesz się idziesz do loka­lu wybor­cze­go, gło­su­jesz a taki Kału­ża w sekun­dę prze­no­si się do orga­ni­za­cji na któ­rą nigdy byś nie zagło­so­wał. To po pro­stu podłość.

  • Haha naj­lep­si, bo pad­nę! Czy sie wyka­za­ła Lewan­dow­ska czy Kar­pie­nia- nob­tak on zabie­gał moc­no aby w ECK wystę­po­wa­li lokal­ni arty­ści? Czy­li on sam

 • A niech sobie zmie­nia­ją i tak ich nikt nie wybie­rze już nigdy. Żad­ne tam Dw, hołow­nie czy Plat­for­my czy Pisy- to wszyst­ko było, jest i się nie sprawdza.

  • Pod­pi­su­je się. Gór­ski do wywa­le­nia. Dość jego tych den­nych wypo­wie­dzi. By się lansować.

  • Słusz­na uwa­ga!!! Rozu­miem takie decy­zje po zakoń­cze­niu kaden­cji i star­cie w kolej­nych wyborach.

 • Żena­da z tym Kli­mo­wi­czem. Jak zawie­je. To w Plat­for­mie, to w jakimś Dobrym duchu. Jak nie w DW, to w Hołow­ni. A ludzie się nabie­ra­ją i napeł­nia­ją mu por­fel gło­su­jąc na nie­go. Poczy­taj­cie jego oświad­cze­nie mająt­ko­we. Ile zara­bia, ile ma. I dalej głosujcie

  • żena­da z Tysz­kie­wi­czem — tu PiS, tu DW — poraż­ka w wybo­rach pre­zy­denc­kich, a teraz grzecz­ny radny

   • Tysz­ka też by się gdzieś przy­tu­lił, ale chwi­lo­wo nie ma odpo­wied­nie­go miejsca 🙂

   • To nie żena­da. Tysz­kie­wicz ma małe popar­cie w Mie­ście i jeśli będzie na smy­czy dobrza­ków zda­rzy się tak że wej­dzie zno­wu na miej­sce Humorzastego.

  • Czy­taj ze zro­zu­mie­niem, nigdzie nie ma o roz­pa­dzie klu­bu w powie­cie, a o zmia­nach w skła­dzie DW w radzie- całej.

   • For­mal­nie jest w powie­cie kolal­cja DW i PO. Jak wytłu­ma­czyć Sta­ro­stę z Dobra i wice­sta­ro­stę z KOL. NIE radzę jakich­kol­wiek zmian bo kosa zapo­wia­da atak na mia­sto. A kosa jak powie to nic mu nigdy nie wychodzi.

 • Żena­da ta Lewan­dow­ska, zosta­ła rad­na dzie­ki Urban­skie­mu któ­ry oddał jej swój man­dat a teraz tak dziękuje.

 • Prze­chrzta pozo­sta­nie prze­chrztą do koń­ca życia. A zało­ży­cie się, że u cho­dzi o wybo­ry 2023? Jedyn­ki na listach Hołow­ni są już znane.

  • Aniu, myślę że oni o tym wie­dzą. Trak­to­wa­nie ich w DW było podob­no skan­da­licz­ne. Przy­da się bat na pre­zia. Już innym tonem będzie roz­ma­wiał. Już nie wyśle spa­śla­ka. Pozdrowienia.

 • Hałow­nia czy Tomuś to jeden i ten sam Bie­droń wycho­dzi czy­li nic dobrego 

 • Ucie­ka­ją szczu­ry z toną­ce­go okrę­tu 😀 Tomuś papa, ostat­nia kaden­cja hehe

  • Sam jesteś szczu­rem — to rad­ni, któ­rzy grzecz­nie nie kiwa­ją gło­wą i nie potakują.