Strona główna » Pod napięciem » Świt nie dezynfekuje klatek schodowych, ale dezynfekuje, choć nie ma czym
Pod napięciem

Świt nie dezynfekuje klatek schodowych, ale dezynfekuje, choć nie ma czym

foto: wikipedia
Ełczanie, którzy mieszkają w blokach należących do Świtu, pytają spółdzielnię, co z dezynfekcją klatek. Chodzi o odkażanie klamek, poręczy schodowych, skrzynek na listy czy domofonów. Zaniepokojeni, są przekonani, że spółdzielnia nie jest przygotowana do walki z pandemią.

Pierw­szy tele­fon, wyko­na­li do admi­ni­stra­cji spół­dziel­ni na Koniecz­kach. Tam usły­sze­li, że na dezyn­fek­cję nie ma pieniędzy.

Dru­gi, wyko­na­li do spół­dziel­ni na ul. Sło­wac­kie­go, głów­nej admi­ni­stra­cji. Tu, powie­dzia­no im, że w tej chwi­li nie mamy żad­nych wytycz­nych od sane­pi­du o koniecz­no­ści robie­nia takich dzia­łań”. Myśmy wstęp­ne roz­mo­wy  pro­wa­dzi­li (w spra­wie dezyn­fek­cji) i to są nie­ste­ty dodat­ko­we koszty.

Po inter­wen­cji Czy­tel­ni­ków zwró­ci­li­śmy się z proś­bą o komen­tarz do Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wej na osie­dlu Koniecz­ki. Ale pani powie­dzia­ła nam, że nie było wnio­sku o dezyn­fek­cję od miesz­kań­ców i ode­sła­ła nas do spół­dziel­ni na ul. Słowackiego.

Dzwo­ni­my więc do głów­nej sie­dzi­by i przed­sta­wia­my sytu­ację, i tu sły­szy­my już inną odpowiedź.
 — Wszyt­ko jest zgod­ne z wytycz­ny­mi sane­pi­du. Dezyn­fe­ku­je­my! Przy sprzą­ta­niu kla­tek jest doda­wa­ny do środ­ków myją­cych śro­dek dezyn­fe­ku­ją­cy, ale nie jest to dezyn­fe­ko­wa­ne co godzi­nę- odpo­wia­da­ją nam. — To jest nie­moż­li­we, cho­ciaż­by ze wzglę­du na brak dostęp­no­ści takich środków.

Spół­dziel­nia upra­sza też, aby miesz­kań­cy sami prze­strze­ga­li zale­ceń, np. otwie­ra­li drzwi łokciem.

Tekst dla mia­sto gazeta.pl i dm.elk.pl

24 komentarze

napisz komentarz
 • Jeśli mam pła­cić 25 zł za 100 g małpkk­kę byle cze­go. Zro­bi­łem zakup pół litra spi­ry­tu­su. Z poło­wy zro­bi­łem płyn 60% do dezyn­fek­cji wzbo­ga­ca­jąc jego zapach mała, ilo­ścią nie mod­nej już wody koloń­skiej a z resz­ty zro­bi­łem nalew­ke z sokiem mali­no­wym i cytry­na. O czy­wi­ście nie nad­uży­wam ale po malut­kim kie­li­szecz­ku wie­czo­rem nie zaszkodzi.

  • A z tą dezyn­fek­cją, co ją teraz robią — to taka ście­ma ?, a może ktoś chce na tym zaro­bić kosz­tem mieszkańców.

 • Wła­śnie na dm.elk poka­za­ła się infor­ma­cja, że MSM jest cał­ko­wi­tym prze­ci­wień­stwem Świ­tu. Mia­no­wi­cie olał zapy­ta­nie o dezyn­fek­cję i w ogó­le nie udzie­lił odpowiedzi.
  Co do Admi­ni­stra­to­ra, ludzie tam miesz­ka­ją­cy komen­tu­ją, że sta­no­wi­sko zarząd­cy jest pro­ste — jak zapła­ci­cie, to będzie­cie mie­li dezynfekcję.

 • Jest pomysł, żeby Rad­ni SM na czas pan­de­mii zre­zy­gno­wa­li z diet, to morze były­by środ­ki finan­so­we na dezyn­fek­cje kla­tek schodowych?

 • Pani Rena­to, a spraw­dza­ła Pani czy admi­ni­stra­to­rzy i zarząd­cy w Ełku dezyn­fe­ku­ją? I skąd mają na to pieniądze?

 • Do Jaja” : a pokaż mi staw­kę w opła­cie za dezyn­fek­cję kla­tek. Tro­chę pomyśl zanim napi­szesz. Myj łap­ki, nie kaszl i nie pry­chaj na lam­pe­rię, wycie­raj nóż­ki i jak chcesz to kla­mecz­ki prze­cie­raj. Widzę, że sama też nie jesteś bied­na sko­ro masz plyn do dezyn­fek­cji. 50 ml małp­ka takie­go pły­nu kosz­tu­je 25 zeta. Jaja — jak będziesz mogła to prze­trzyj kla­mecz­ki w całym blo­ku lub osie­dlu. Poma­gaj­my sobie.

  • Jojo zdro­wia życzę Tobie i Two­jej rodzinnie .
   Myślę że znaj­dzie się wię­cej loka­to­rów, któ­rzy będą za Was robić dezyn­fek­cję klatek.
   Sądząc po Two­ich wpi­sach na to wła­śnie liczysz jako pra­cow­nik spółdzielni.
   Jak wyda­cie na środ­ki dezyn­fe­ku­ją­ce to nie będzie na 13.

   • Aga : Szyb­ko oce­niasz, kry­ty­ku­jesz, pamię­taj że się możesz baaar­dzo mylić co do mojej oso­by. A teraz odwró­cę Twój list : Piszesz jak­byś pra­co­wa­ła w skle­pie lub hur­tow­ni z pły­na­mi dezyn­fe­ku­ją­cy­mi. Sądząc po Two­ich wpi­sach liczysz na to, że admi­ni­stra­to­rzy, zarząd­cy, wspól­no­ty, spół­dziel­nie przyj­dą i kupią owe pły­ny. Jak poda­ru­je­cie środ­ki dezyn­fe­ku­ją­ce to będzie gest w tym kie­run­ku, o któ­rym piszesz.
    Gdy­bym pra­co­wał w Świ­cie czy MSM, czy Jed­no­ści zde­cy­do­wa­nie bym odra­dzał prze­pro­wa­dza­nie dezyn­fek­cji. Cze­mu, Agniesz­ko? Pro­ste — to jest ciąg pie­szy, co to ozna­cza? Każ­dy tam może wejść, każ­dy dotknąć, splu­nąć, kaszl­nąć, każ­dy kto nie zacho­wu­je higie­ny. Rozu­miesz co mam na myśli? To tak jak­byś bie­ga­ła po mie­ście i dezyn­fe­ko­wa­ła wszyst­kie ław­ki, porę­cze, klam­ki. Jest to bez­ce­lo­we. A GENERUJE WYŁĄCZNIE KOSZTY i nakrę­ca­my pan­de­mię, ale w gło­wach. A wiesz co jest potrzeb­ne? Żebyś mia­ła taki śro­dek w swo­jej toreb­ce (50 ml lub 100ml) i korzy­sta­ła z nie­go za każ­dym razem gdy zła­piesz taką klam­kę lub poręcz. Proste?

 • Spół­dziel­nia to jest jed­ną wiel­ką kli­ka boga­czy co się boga­cą na nas idio­tach! Mam płyn do dezyn­fek­cji i sama oso­bi­ście prze­cie­ram klam­ki od drzwi bo na tych boga­tych cha­mow nie ma co liczyć za to opła­ty zaraz znów pój­dą w górę i za co my sza­re mysz­ki płacimy?

  • Nie wiem, ludzie, dla­cze­go daje­cie tak się dmu­chać tej obrzy­dli­wej spół­dziel­ni. Sprze­daj jeden z dru­gim miesz­ka­nie i pobu­duj się w gmi­nie albo kup we wspól­no­cie. Będzie­cie mie­li wszyst­ko za darmo.

 • A ełcza­nie, któ­rzy miesz­ka­ją w blo­kach nale­żą­cych do MSM lub Admi­ni­stra­to­ra? Nie pyta­ją? Nie są zaniepokojeni?

  • Pyta­ją Pre­mie­ra, Mini­stra Zdro­wia, sane­pid, kan­dy­da­ta na pre­zy­den­ta co nie robi prze­cież kam­pa­nii, ale jakoś się nie mogą docze­kać odpowiedzi.

 • A gdy­by tak Pani Szy­masz­ko dowie­dzia­ła się, czy dezyn­fe­ku­ją klat­ki w MSM i Admi­ni­stra­to­rze? Tam chy­ba też ludzie miesz­ka­ją… Tyl­ko może mniej ner­wo­wi i rosz­cze­nio­wi jak w Świcie.

  • Ja moż­na mówić o rosz­cze­nio­wym człon­ku spół­dziel­nia?? Jest PANDEMIA!!!!! Trze­ba dzia­łać a nie mówić o pieniądzach.
   Świt jest naj­droż­szym admi­ni­stra­to­rem budyn­ków, dla­cze­go?? Może wina w ludziach zarządzających?

   • No to dzia­łaj. Ja Ci dam szma­tę, płyn anty­wi­ru­so­wy kup sobie sama — np. na Orle­nie za 95 zł za 5 litrów. Chy­ba nie będziesz mówić nic o pie­nią­dzach, prze­cież jest PANDEMIA!

    • I to robię !!!!, za swo­je kupi­łam środ­ki dezyn­fe­ku­ją­ce i wycie­ram . Dla­te­go też wyma­gam tego same­go od zarzą­dza­ją­cych blokiem .

     • ale z jed­nej stro­ny sły­chać : będą pod­wyż­ki, a z dru­giej : musi­ta robić, dezy­fe­ko­wać! Kasa na płyn dezyn­fe­ku­ją­cy skap­nie z nie­ba, ooooo juz leci man­na. Po kie­go dezyn­fek­cja kla­tek scho­do­wych??? Higie­na. Mycie łapek!!!

  • ełczan­ka, bo to i praw­da — że człon­ko­wie Świ­tu to w więk­szo­ści rosz­cze­nio­we dzia­dy­gi, któ­rym się nic nie podo­ba. Ale jak kil­ka lat temu byłam na wal­nym, to naj­więk­szy pro­blem z ich stro­ny był taki, że psy sra­ją po traw­ni­kach i spół­dziel­nia nic z tym nie robi. Nie zarzą­dza­nie, nie pro­ble­my finan­so­we, tyl­ko te psy. Na szczę­ście już jestem dale­ko i od tej spół­dziel­ni, i od tego mia­sta, do któ­re­go nie wra­cam — mimo rekla­mo­we­go slo­ga­nu, że niby wracam.