Strona główna » Kraj/ świat » Szumowski: nie mam sobie nic do zarzucenia ws. maseczek, które nie spełniały norm
Kraj/ świat

Szumowski: nie mam sobie nic do zarzucenia ws. maseczek, które nie spełniały norm

https://twitter.com/MZ_GOV_PL

Nie mam sobie nic do zarzucenia ws. zakupionych przez resort maseczek, które nie spełniały norm — powiedział w czwartek minister zdrowia Łukasz Szumowski. Wszystko było transparentne i czyste; niestety zostaliśmy oszukani – dodał.

Gaze­ta Wybor­cza” napi­sa­ła we wto­rek, że mini­ster­stwo – prze­pła­ca­jąc i bez spraw­dze­nia jako­ści – kupi­ło masecz­ki ochron­ne za ponad 5 mln zł. Według GW”, zaro­bił na tym przy­ja­ciel rodzi­ny Łuka­sza Szu­mow­skie­go; trans­ak­cję uła­twił mu brat mini­stra zdro­wia, a fina­li­zo­wał ją wice­mi­ni­ster Janusz Cie­szyń­ski”. Mini­ster zdro­wia we wto­rek potwier­dził, że masecz­ki, o któ­rych napi­sa­ła gaze­ta, nie speł­nia­ją norm i że w związ­ku z tym zażą­da­no wymia­ny towa­ru na ade­kwat­ny”. Prze­ka­zał też, że zło­żo­no zawia­do­mie­nie do pro­ku­ra­tu­ry w tej sprawie.

Towar nie miał sfał­szo­wa­ne­go cer­ty­fi­ka­tu. Cer­ty­fi­kat mamy. Nato­miast one nie­ste­ty nie speł­nia­ją norm. Mamy też inne par­tie, gdzie są cer­ty­fi­ka­ty i one nie speł­nia­ją norm” — wska­zał mini­ster w inter­ne­to­wej czę­ści roz­mo­wy z RMF FM.

Pyta­ny dla­cze­go wice­mi­ni­ster Janusz Cie­szyń­ski nie zło­żył zawia­do­mie­nia wcze­śniej i nastą­pi­ło to dopie­ro po arty­ku­le w GW”, Szu­mow­ski, stwier­dził, że to nie jest tak”. Toczy­ły się roz­mo­wy już od dwóch tygo­dni o zwro­cie lub wymia­nie towa­ru i po infor­ma­cji, że tego zwro­tu i wymia­ny nie będzie, zło­żo­no zawia­do­mie­nie” — powiedział.

Na pyta­nie, czy nie ma sobie nic do zarzu­ce­nia, szef resor­tu zdro­wia odparł, że oczy­wi­ście, że nie”. Uwa­żam, że wszyst­ko było trans­pa­rent­ne i czy­ste. Nie­ste­ty zosta­li­śmy oszu­ka­ni. Podob­nie jak w paru innych sytu­acjach” – dodał.

(PAP) Autor: Kata­rzy­na Lechowicz-Dyl

 

4 komentarze

napisz komentarz
  • Co ten tetryk z Żoli­bo­rza zro­bił z nasze­go kra­ju. 5 lat non stop bu… l.

  • Gdy­by pro­ku­ra­tor nie był pisow­ski pew­nie by coś miał do zarzucenia.

  • W wię­zie­niach też sami nie­win­ni sie­dzą. W prze­krę­tach pobi­li­ście o kil­ka­set pro­cent PO. Kli­ka Banasi.

    • No krad­nom, ale sie dzie­lom. Tako rze­cze suwe­ren (czy sute­ner, bo mi się cza­sem myli, kto jest kto).

OSTATNIE