Strona główna » Kraj/ świat » Wyborczy sondaż: wyścig do PE wygrałyby PiS, PO-KO i Biedroń
Kraj/ świat

Wyborczy sondaż: wyścig do PE wygrałyby PiS, PO-KO i Biedroń

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja; formalnie kampania wyborcza jeszcze się nie rozpoczęła, ale są już pierwsze sondaże. Według nich najwięcej głosów zdobyłyby PiS, PO-KO i nowa formacja Roberta Biedronia.

Z for­mal­ne­go punk­tu widze­nia wybo­ry do PE zarzą­dza pre­zy­dent RP, w dro­dze posta­no­wie­nia, nie póź­niej niż na 90 dni przed dniem wybo­rów. Z kolei kam­pa­nia wybor­cza roz­po­czy­na się z dniem ogło­sze­nia zarzą­dze­nia pre­zy­den­ta i ule­ga zakoń­cze­niu na 24 godzi­ny przed dniem głosowania.

Według ostat­nie­go son­da­żu IBRiS dla One­tu, w wybo­rach do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go Pra­wo i Spra­wie­dli­wość uzy­ska­ło­by 36,2 proc. popar­cia, a Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska — Koali­cja Oby­wa­tel­ska — 29,6 proc. Trze­cie miej­sce zaję­ła­by nowa for­ma­cja Rober­ta Bie­dro­nia (jej nazwa, ogło­szo­na już po publi­ka­cji son­da­żu to Wio­sna”) — 6,4 proc. gło­sów, SLD wska­za­ło 6,1 proc. bada­nych. Na dal­szych miej­scach upla­so­wa­ły się: PSL (4,1 proc.), Kukiz’15 (3,8 proc.) oraz koali­cja par­tii Wol­ność, Ruchu Naro­do­we­go i śro­do­wi­ska Grze­go­rza Brau­na (2 proc.). Poni­żej jed­ne­go pro­cen­ta zdo­by­ły: Teraz! Ryszar­da Petru oraz par­tia Razem (obie po 0,9 proc.), a tak­że Nowo­cze­sna i Zie­lo­ni (obie po 0,3 proc.). 9,4 proc. bada­nych nie potra­fi­ło wska­zać, na kogo odda swój głos.

Son­daż poka­zał też, że ponad poło­wa respon­den­tów może nie wziąć udzia­łu w wybo­rach do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go. Gdy­by gło­so­wa­nie odby­ło się w naj­bliż­szą nie­dzie­lę, do urn zde­cy­do­wa­nie nie poszło­by 20,2 proc. bada­nych. Raczej nie” — 30,9 proc. osób. Do wybo­rów zde­cy­do­wa­nie poszło­by 31,5 proc. bio­rą­cych udział w son­da­żu, a na odpo­wiedź raczej tak” wska­za­ło 14,4 proc. respondentów.

Mała fre­kwen­cja w euro­wy­bo­rach to pro­blem, na któ­ry odpo­wia­da kam­pa­nia euro­par­la­men­tu Tym razem gło­su­ję”. W akcję zaan­ga­żo­wa­ło się dotąd ponad 100 tys. wolon­ta­riu­szy z całej UE; ich zada­niem jest prze­ko­nać do gło­so­wa­nia kolej­ne oso­by — człon­ków rodzi­ny, sąsia­dów, przy­ja­ciół, zna­jo­mych. Kam­pa­nia jest apo­li­tycz­na, jej jedy­ny cel to zwięk­sze­nie udzia­łu w wybo­rach do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go. W Pol­sce udział ten jest na bar­dzo niskim pozio­mie. Pod­czas ostat­nich wybo­rów do euro­par­la­men­tu w 2014 r. fre­kwen­cja w naszym kra­ju wynio­sła 23,83 proc. Niż­szą odno­to­wa­no jedy­nie na Sło­wa­cji (13,05 proc.) i w Cze­chach (18,2 proc.). Dla porów­na­nia w całej Unii Euro­pej­skiej było to 42,61 proc, a w Bel­gii 89,64 proc.

js/.kurier. pap.pl

 

tagi

9 komentarzy

napisz komentarz
  • Naj­cie­kaw­sze z tym Bie­dro­niem jest to że wej­dzie do Sej­mu nie dla­te­go że ma pomysł na refor­my. Wej­dzie do Sej­mu bo jest gejem. Mówi takie bred­nie o miliar­dach że przy­kro słu­chać. Pal­nie głu­po­tę i się śmie­je. Naj­mniej­szych szans na pre­mie­ra. Ludzie już prze­szli Pali­ko­ta, Lep­pe­ra i innych i nadal dają się nabie­rać. Wej­dzie cudak do Sej­mu i po pierw­szej kaden­cji wyj­dzie. Jedy­ny spo­sób na kaczy­stow to moc­na koali­cja z PO na cze­le. Gdy­by jesz­cze odszedł Sche­ty­na poko­na­li­by PiS sro­mot­nie. Jed­nak karie­ro­wi­czo­wi Bie­dro­nio­wi na tym nie zale­ży patrzy na swo­je inte­re­sy. Powin­ni to zro­zu­mieć wybor­cy bo kaczor wygra kolej­ne wybo­ry. Będzie­my nadal pośmie­wi­skiem Europy.

  • Bie­dron to kopia Pali­ko­ta, zresz­tą jego wycho­wa­nek. Skoń­czy podob­nie. Wej­dzie do Sej­mu z max 10 % umoż­li­wi kaczo­rom dal­sze nisz­cze­nie Polski.

  • No w koń­cu będzie moż­na się legal­nie wyskrobć, po kaz­dym nie­hda­nym bzyksn­ku, a co wol­no mi. Aż cia­ry mnie prze­cho­dzą na myśl że w koń­cu i my peda­ły będzie­my mogli adop­to­wać dzie­ciąt­ka och jakie to roz­kosz­ne no i w koń­cu zro­bi się porzą­dek z tymi kle­cha­mi co tyl­ko o jakichś grze­chach mi chrza­nią, a niech idą precz ja i tyl­ko ja, hulaj dusza pie­kła nie ma.

  • Prze­czy­ta­łam pro­gram pana Bie­dro­nia i pomy­śla­łam sobie, nie to nie moż­li­we, żeby ten czło­wiek wygrał. Dokąd idziesz Pol­sko????? Ps. nie jestem fan­ką PIS, rydzy­ka i kk jak­by ktoś pytał

    • To oczy­wi­ste że nie wygra ale wle­zie do Sej­mu i będzie mówił i sam się z tego śmiał.

  • Nie mam nic prze­ciw gejom ale nie znam jed­nej oso­by któ­ra zagło­su­je na Biedronia.

    • Z tego wnio­sek, że obra­casz się Joan­no w spe­cy­ficz­nym śro­do­wi­sku. Wyjdż do ludzi, a nie tyl­ko kościół i kościół.