Strona główna » Polityka » Wybory do parlamentu. Aż 9 ełczan chce na Wiejską
Polityka

Wybory do parlamentu. Aż 9 ełczan chce na Wiejską

Jeszcze tylko parę godzin pozostało komitetom wyborczym na zgłoszenia kandydatów chcących wystartować w jesiennych wyborach. Dziś (3 września) o północy kończy się termin zgłaszania pretendentów na posłów oraz senatorów.

Na tę chwi­lę wia­do­mo już, że na Wiej­ską wybie­ra się aż 9 ełczan. Wśród kan­dy­da­tów oprócz tych sta­ra­ją­cych się o reelek­cję, są nauczy­cie­le, samo­rzą­dow­cy czy rad­ni miejscy.

Oto lista kan­dy­da­tów poszcze­gól­nych komi­te­tów, któ­re już zakoń­czy­ły zbie­ra­nie pod­pi­sów i zare­je­stro­wa­ły swo­ich kandydatów.
Do sej­mu: Hubert Gór­ski, Ewa Lit­man — Komi­tet Wybor­czy Sojusz Lewi­cy Demo­kra­tycz­nej (SLD)
Do sej­mu: Jaro­sław Fran­czuk, Andrze­jew­ski Jaro­sław Arka­diusz— Komi­tet Wybor­czy Pol­skie Stron­nic­two Ludo­we (PSL)
Do sej­mu: Anna Woj­cie­chow­ska — Koali­cyj­ny Komi­tet Wybor­czy Koali­cja Oby­wa­tel­ska Po .N IPL Zie­lo­ni (KO)
Do sej­mu. Wysoc­ki Kamil Michał — Komi­tet Wybor­czy Kon­fe­de­ra­cja Wol­ność I Niepodległość
Do sej­mu: Woj­ciech Kos­sa­kow­ski,  Karol Mar­chel — Komi­tet Wybor­czy Pra­wo i Spra­wie­dli­wość (PiS)
Do sena­tu: Mał­go­rza­ta Kopicz­ko —Komi­tet Wybor­czy Pra­wo i Spra­wie­dli­wość (PiS)

Wybo­ry par­la­men­tar­ne odbę­dą się za 39 dni. 13 paź­dzier­ni­ka wybie­rze­my 460 posłów i 100 sena­to­rów. Na nasz okręg przy­pa­da do podzia­łu 10 man­da­tów posel­skich i 1 man­dat senatorski.

Okręg 35 (posel­ski) to część tere­nu woje­wódz­twa war­miń­sko-mazur­skie­go obej­mu­ją­ce­go obsza­ry powia­tów: ełc­ki, giżyc­ki, goł­dap­ski, kętrzyń­ski, mrą­gow­ski, nidzic­ki, olec­ki, olsz­tyń­ski, piski, szczy­cień­ski, węgo­rzew­ski oraz mia­sta na pra­wach powia­tu: Olsztyn.

Okręg 87 (sena­tor­ski) — obsza­ry powia­tów: ełc­ki, giżyc­ki, goł­dap­ski, kętrzyń­ski, mrą­gow­ski, olec­ki, piski, węgorzewski.

24 komentarze

napisz komentarz
 • Pro­te­stu­ją miesz­kań­cy Goł­da­pi. Pani Sena­tor w sza­len­czej kam­pa­nii zapo­mnia­ła że na drze­wach bane­rów wybor­czych się nie wie­sza. Wie­my że wyciąć tysią­ce hek­ta­rów pusz­czy to piso­wi bła­host­ka. Ale Pięk­ny park w cen­trum Goł­da­pi do tego nie słu­ży. Miesz­kań­cy pro­szą wła­dze o usu­nię­cie Bane­ra z drzew. Wie­my że pani Sena­tor nie musi się przed nikim tłu­ma­czyć co publicz­nie oświad­czy­ła. A może PiS nocą wpro­wa­dził zmia­ny i prze­strze­ga­nie pra­wa pisio­rów nie obowiązuje.

 • Ten co żyd­kom w nagro­dę za usta­wę 447 pomni­ki budu­je .Nie wiem czy to lans czy wię­zy rodzin­ne, a może z gło­wą coś nie kaman.

  • W cza­sie odsło­nię­cia pomni­ka rabi­na był wyraź­nie pod­nie­co­ny. Dwa razy szar­fę prze­kla­dał. Raz pomy­lił się i prze­ło­żył z pra­wej na lewą stro­nę. Wszy­scy zamar­li. Ktoś cicho szep­nął, Nie!!! tyl­ko nie to. Zaraz potem wszy­scy tzn pięć osób roze­szli się do domów.

 • Nigdy na pisio­rów. Prze­bi­li w zło­dziej­stwie wszyst­kich. Sam Kuch­cin­ski przelataln4 mln. A my nie mamy leków w apte­kach któ­re nam obie­ca­ne bez­płat­nie. PiS to Oszu­ści kłamczuchy.

 • Gło­suj na kogo chcesz. Prze­cież nie musisz gło­so­wać na przed­sta­wio­nych. Roz­go­ry­czo­ny jesteś, sie­dzisz w dom­ku po pra­cy ska­cząc piw­ko i to jest wszyst­ko na co cie­bie stać.

 • Kaba­ret. Star­tu­ją posad­ko­wi­cze” i ludzie nie mają­cy inne­go pomy­słu na swo­ją przy­szłość niż poli­ty­ka. A ludzie, któ­rzy mogli­by być wła­ści­wi na tych sta­no­wi­skach, sie­dzą w domu i nie chcą mieć z poli­ty­ką nic wspól­ne­go. Sta­wać w szran­ki z taki­mi per­so­na­mi jak powy­żej też bym nie chciał.

 • Elcza­nie zagło­su­ją na PO a resz­ta na PiS. Kto roz­sąd­ny zagło­su­je na tych któ­rzy masze­ru­ja z fla­ga­mi nazi­stow­ski­mi. Albo na oszu­stów z Wio­sny. Kto zagło­su­je na komu­chów? tyl­ko ich odda­ni żoł­nie­rze kto­rzy myślą o powro­cie komu­ny. Kto. Zagło­su­je na sli­zga­czy zsl . Ogra­ni­czyć ilość tych poszu­ki­wa­czy szczę­ścia. Wystar­czą dwie par­tie. Ten HG z wio­sny zaczął od Koali­cji, naro­dził się oszust Bie­droń. To prze­sko­czył do nie­go jeź­dził sza­lał aż w koń­cu wpadł w łapy sekre­ta­rza KC Cza­rza­ste­go. Prze­cież to obra­ża­nie wybor­ców. A już kom­plet­ną bez­czel­no­śćią po takim tur­nee jest zwra­ca­nie się o pieniądze
  do wybor­ców. Kolej­ny Kaba­re­ciarz to pan F roz­ko­chal się na sta­rość w par­tii tych któ­rzy już ze wszyst­ki­mi rzą­dzi­li i już mają zno­wu chrap­ke na sta­no­wi­ska , a może komuś man­da­tów zabrak­nie. Prze­myśl­my swo­ją decy­zję przed wybo­ra­mi. Prze­cież tu cho­dzi o następ­ne 4 lata.

 • Kamil Wysoc­ki albo Karol Mar­chel — na kogo gło­so­wać? Resz­ta kan­dy­da­tów mnie nie interesuje

  • Czło­nek Kon­fe­de­ra­cji w Świę­to­krzy­skim chce natych­miast bro­ni ato­mo­wej dla woj­ska. Kon­fe­de­ra­cja zabaw­ka­mi się nie zaj­mu­ję. Wali z gru­bej rury.

   • Ten pan ofi­cjal­nie się przed­sta­wił nazy­wa się Miko­łaj Obie­dzin­ski. Już został nazwa­ny ato­mo­wy mikuś.

 • Kosa. Sena­to­rzy­na. Prze­chrzta. Nigdy! my wie­my na kogo gło­so­wać. Nie wyobra­żam sobie żeby nasza kan­dy­dat­ka powie­dzia­ła że nie musi się przed nami tłu­ma­czyć jak to powie­dzia­ła pani K. Pani Anno ma Pani NASZ głos

 • Mało prze­chrzta to jesz­cze ogło­sił zbiór­kę na jego wio­sen­no — bie­dro­nio­wą. kam­pa­nię wybor­czą. Skan­dal i kom­pro­mi­ta­cja. Mamy moż­li­wość pomo­cy dzie­ciom potrze­bu­ją­cym fun­du­szy na ope­ra­cję. A nie na wąt­pli­wą karie­rę prze­chrzty Gór­skie­go. Zosta­nie­my przy dzieciach.

  • Pro­sze­nie ludzi o pie­nią­dze to deli­kat­nie mówiąc prze­gię­cie. Co nas obcho­dzi two­ja wąt­pli­wa kariera.

 • Nie dostał się na rad­ne­go a do Sej­mu chce wiel­ki opty­mi­stą mają­cy dobre zda­nie o sobie

  • Tra­ge­dią jest to że on wie­rzy w zwy­cię­stwo. Podob­nie jak rad­ny G.

OSTATNIE