Strona główna » Lokalne » Zatańczymy w proteście przeciw przemocy
Lokalne

Zatańczymy w proteście przeciw przemocy

Uwaga! Tańczymy 14 lutego, w Walentynki, na Placu Jana Pawła II punktualnie o 12.

Ełk przy­łą­czył się do świa­to­wej akcji One Bil­lion Rising”, któ­ra po raz pierw­szy mia­ła miej­sce w Walen­tyn­ki 2013 r. Akcja powsta­ła w pro­te­ście prze­ciw­ko prze­mo­cy wobec kobiet.
W 2013 tań­czo­no w ponad 200 kra­jach, a w Pol­sce w 30 miej­sco­wo­ściach, w 2014 już w 40, a w 2015 w nie­mal 50. Od 2016 roku po raz pierw­szy zatań­czą ełczanie.
Uwa­ga! Tań­czy­my 14 lute­go, w Walen­tyn­ki, na Pla­cu Jana Paw­ła II punk­tu­al­nie o 12.

Cho­re­ogra­fia i sło­wa pio­sen­ki znaj­du­ją się w lin­ku poni­żej: http://www.feminoteka.pl/nazywamsiemiliard/breakthechain.php.

W każ­dą sobo­tę o godz. 10 w Miej­skiej Biblio­te­ce Publicz­nej odby­wać się będą otwar­te warsz­ta­ty tanecz­ne, na któ­rych uczyć się moż­na cho­re­ogra­fii pod okiem instruk­to­rek: Pau­li­ny Kosma­li, Mag­da­le­ny Pie­kar­skiej, Agniesz­ki Szczu­ki, Anny Fie­do­ry­szyn, Izy Filiks, Elż­bie­ty Plak i Anny Wolskiej.
Pró­by cho­re­ogra­fii odby­wa­ją się rów­nież w Stra­du­nach oraz Sta­rych Juchach !
Wię­cej infor­ma­cji na temat wyda­rze­nia moż­na zna­leźć na stro­nie: https://www.facebook.com/events/215385705467831/.
oprac. Czar[fruitful_sep]