Strona główna » Opinie » Czy radny „polityk” Hubert Górski wykazuje brak wiedzy i jeszcze się tym chwali?
Felietony/opinie Opinie

Czy radny polityk” Hubert Górski wykazuje brak wiedzy i jeszcze się tym chwali?

hubert-gorski.jpg
fOTO Górski Hubert
W najbliższą środę odbędzie się sesja Rady Miasta Ełku, podczas której ustalone zostaną nowe stawki i sposoby naliczania opłat za odbiór śmieci. Dziś przy „giełdzie” zbierałem opinie, która propozycja wg mieszkanek i mieszkańców miasta jest najodpowiedniejsza. Dziękuję za dziesiątki dobrych rozmów. Jutro od rana czekać będę na Państwa na ełckich skwerach i ulicach. Wspólnie wybierzmy najlepsze rozwiązanie w tej sprawie – napisał na swoim profilu FB radny Hubert Górski.

Pomoc­ną dla miesz­kań­ców i rad­ne­go Gór­skie­go w wybo­rze staw­ki ma być tabli­ca przy­go­to­wa­na przez nie­go same­go. Pro­blem jed­nak jest w tym, że owa infor­ma­cja obraz­ko­wa wpro­wa­dza w błąd miesz­kań­ców. Bo o ile Gór­ski na spa­ce­rach może wytłu­ma­czyć, o co cho­dzi (pod warun­kiem, że wie, o co cho­dzi), to infor­ma­cja na FB jest sucha i nie­rze­tel­na.

Rad­ny na tabli­cy pre­zen­tu­je pro­po­zy­cje, któ­re mają być gło­so­wa­ne na sesji. A mia­no­wi­cie:
— pro­jekt oby­wa­tel­ski = od oso­by 20 zł
— pro­jekt rad­nych PiS = od oso­by 16 zł
— pro­jekt rad­nych KOL+ popraw­ki pre­zy­den­ta = 24,50 zł — od jed­nej oso­by, 49 zł — od dwóch osób, pozo­sta­li 58 zł.

Fał­szy­wy obraz w tabel­ce przed­sta­wia infor­ma­cja doty­czą­ca pro­jek­tu KOL z popraw­ka­mi pre­zy­denc­ki­mi. Gór­ski w swo­jej pre­zen­ta­cji wyeli­mi­no­wał pro­jekt KOL‑u, a przed­sta­wiał  tyl­ko popraw­ki magi­stra­tu. Tak prze­ka­za­na infor­ma­cja suge­ru­je, że jest nowy pro­jekt uchwa­ły, choć w rze­czy­wi­sto­ści go nie ma.

Praw­dą jest, że na chwi­lę obec­ną są tyl­ko 3 pro­jek­ty uchwał: oby­wa­tel­ski, rad­nych klu­bu PiS oraz KOL‑u — zakła­da­ją­cy staw­kę 25 zł dla osób samot­nych, pozo­sta­łym 58 zł.

Pre­zy­dent, 14 paź­dzier­ni­ka, zło­żył pro­po­zy­cję popra­wek do pro­jek­tu KOL‑u, ale te muszą być jesz­cze prze­gło­so­wa­ne. Nie są więc ofi­cjal­ną pro­po­zy­cją, ponie­waż nie wie­my, jak zacho­wa się rada pod­czas gło­so­wa­nia.

Rze­tel­na infor­ma­cja w spra­wie wybo­ru opła­ty za śmie­ci powin­na przed­sta­wiać się w spo­sób nastę­pu­ją­cy:
— pro­jekt oby­wa­tel­ski = od oso­by 20 zł
— pro­jekt rad­nych PiS = od oso­by 16 zł
— pro­jekt rad­nych KOL = 25 zł dla osób samot­nych, pozo­sta­li 58 zł od gospo­dar­stwa
— pro­po­zy­cja pre­zy­den­ta = 24,50 zł — od jed­nej oso­by, 49 zł — od dwóch osób (w zależ­no­ści od zuży­cia wody), pozo­sta­li 58 zł.

Dla­cze­go Gór­ski uznał, że te popraw­ki na pew­no przej­dą, że przed­sta­wił je jako pew­ną pro­po­zy­cję i jed­no­cze­śnie wyeli­mi­no­wał z tabli­cy” pro­po­zy­cję KOL- u? Być może zamie­rza uło­żyć się w gło­so­wa­niu z Dobrem Wspól­nym, bo te jak wia­do­mo, zagło­su­je zgod­nie z dys­cy­pli­ną klu­bo­wą. Głos Gór­skie­go może zatem prze­wa­żyć w gło­so­wa­niu na korzyść popra­wek pre­zy­denc­kich.

O czym też Gór­ski być może zapo­mniał, a może nie chciał, poin­for­mo­wać na pro­fi­lu FB miesz­kan­ki i miesz­kań­ców? A mia­no­wi­cie o tym, że pro­po­zy­cje pre­zy­denc­kie powią­za­ne są z zuży­ciem wody? Pro­po­no­wa­ną staw­kę 24,50 i 49 zł oso­by samot­ne lub rodzi­ny dwu­oso­bo­we zapła­cą dopie­ro wte­dy, kie­dy nie prze­kro­czą pro­gu, któ­ry wyzna­cza uchwa­ła.

Pre­zy­dent zapro­po­no­wał, aby staw­kę opła­ty za gospo­da­ro­wa­nie odpa­da­mi komu­nal­ny­mi w wyso­ko­ści 24,50 zł mie­sięcz­nie zapła­ci­ły samot­ne oso­by, któ­re nie prze­kro­czą śred­nio 3,5 m3 zuży­cia wody mie­sięcz­nie. Nato­miast dla rodzin np. dwu­oso­bo­wych próg ten miał­by wynieść śred­nio 2,5m3  zuży­cia wody mie­sięcz­nie na oso­bę.

Nie­rze­tel­ną zatem infor­ma­cją poda­ną na tabli­cy Gór­skie­go jest poda­na staw­ka 24,50 zł dla gospo­darstw jed­no­oso­bo­wych, jak i 49 zł dla gospo­dar­stwa dwu­oso­bo­we­go. Ponie­waż każ­de z tych gospo­darstw musi speł­niać odpo­wied­nie kry­te­ria, aby móc zapła­cić taką staw­kę.

Przy­kła­do­wo: rodzi­na dwu­oso­bo­wa zuży­wa śred­nio 6m3 wody mie­sięcz­nie. Ozna­cza to, że prze­kra­cza o 1m3 próg upraw­nia­ją­cy do opła­ty 49 zł. Aby pła­cić wspo­mnia­ną kwo­tę, musi zmie­ścić się mak­sy­mal­nie w 5m3 zuży­cia wody mie­sięcz­nie. W takiej sytu­acji dwu­oso­bo­we gospo­dar­stwo zapła­ci 58 zł. 

Tabli­ca Gór­skie­go przed­sta­wia więc obraz, jako­by to każ­de jed­no­oso­bo­we lub dwu­oso­bo­we gospo­dar­stwo mia­ło zapła­cić 24,50 zł lub 49 zł za śmie­ci, co już jest nie­praw­dą. Bo choć staw­ki są w pro­po­zy­cji pre­zy­denc­kiej, to nie są one dla wszyst­kich.

Jed­ną też z błęd­nych infor­ma­cji, któ­rą ura­czył nas Hubert Gór­ski i jesz­cze się tym pochwa­lił na swo­im FB, jest komu­ni­kat z 30 wrze­śnia doty­czą­cy skła­da­nia wnio­sków do budże­tu.

Do 30 wrze­śnia rad­ni mogli skła­dać wnio­ski z pro­po­zy­cja­mi budże­to­wy­mi. […]” — infor­mo­wał Gór­ski, co jest też nie­praw­dą.

Zgod­nie z uchwa­łą pod­ję­tą 25 wrze­śnia 2019 roku w spra­wie pro­ce­du­ry uchwa­la­nia budże­tu rad­ni do 15 wrze­śnia poprze­dza­ją­ce­go rok budże­to­wy mogą skła­dać do pre­zy­den­ta pisem­ne wnio­ski i pro­po­zy­cje do pro­jek­tu budże­tu.

Poda­na publicz­nie przez Huber­ta Gór­skie­go błęd­na data może świad­czyć o tym, że rad­ny nie zna pra­wa, któ­re go obo­wią­zu­je i jesz­cze się tym chwa­li. Nie rozu­mie­my też moty­wów poli­ty­ka” Gór­skie­go w kwe­stii przed­sta­wie­nia pro­po­zy­cji opłat za śmie­ci. Nie wie­my, czy mani­pu­lo­wał świa­do­mie infor­ma­cją i pomi­nął kwe­stie doty­czą­ce zuży­cia wody, czy zwy­czaj­nie nie rozu­mie tego, co czy­ta. A może po pro­stu tego nie wie. A może jesz­cze jest tak, że fejs­bu­ko­wym miesz­kań­com nie nale­ży się rze­tel­na infor­ma­cja. Może rze­tel­ną dosta­ną tyl­ko ci, któ­rzy z nim spacerują.

24 komentarze

napisz komentarz
 • Gór­ski, a kto to jest? Czy to ten któ­ry z
  obni­że­niem diet i wyna­gro­dze­nia Pre­zy­den­ta kaba­re­cik odwa­lił? Zaist­niał bie­dak na 5 minut.

 • O ludzie… wyszedl zeby zapy­tac sie ludzi o zda­nie, a tutaj hejt… wezcie ludzie… chce­cie demo­kra­cji a póź­niej histeryzujecie…

  • Na pew­no nie wyszedł pytać. Wyszedł, aby gło­sić usta­lo­ny prze­kaz. Wiel­kie licz­by na wiel­kiej tabli­cy… Bo praw­da była jed­ną.… jak dro­go, wca­le nie dro­go. Rodzi­ny, przy­pad­ko­wi, miesz­ka­ją­cy razem — prze­cież mają taniej! Zapła­cą za nich eme­ry­ci… ale nigdy wię­cej niż 58 zło­tych. Wszyst­kim tak samo… jak w komunie.

 • Rad­ni G. K . Wil. to posmie­wi­sko rady. Są też inni z DW ale oni choć cicho sie­dzą i nie plo­tą bzdur. Ta trój­ka zabie­ra głos byle zaist­nieć i nie­kie­dy zapo­mi­na­ją co chcie­li powie­dzieć. Opo­wia­da­ją więc baj­ki. Kie­dy zabie­ra­ją głos więk­szość obser­wu­ją­cych wyłą­cza fonię.
  .

 • Jak mógł przejść pro­jekt oby­wa­tel­ski kie­dy repre­zen­to­wał go Pan któ­re­go nikt nie zna i 30 tu eme­ry­tów. Mia­sto liczy 57 tysię­cy miesz­kań­ców. Wybra­li rad­nych i oni zadecydowali.

  • Czło­wie­ku, nie znasz, bo ze wsi jesteś. Ełcza­nie zna­ją czło­wie­ka. 30 eme­ry­tów to przed toba w kolej­ce w Bie­dron­ce stoi, a ty z nogi na nogę, bo cięż­ko ci stać. To ich nie lubisz, pró­bu­jesz się tu odegrać.

  • Oczy­wi­ście że zna­lazł spo­sób by zaist­nieć. Na nikim to nie zro­bi­lo wra­że­nia. Dowód, jego i 20 podob­no Ełczan pro­jekt prze­padł. Miesz­kam w budyn­ku 30 rodzin­nym, ani jed­na oso­ba nie popar­ła pro­jek­tu oby­wa­tel­skie­go”

 • Ani rad­ny ani poli­tyk. Na drzwiach nazwi­sko HG a po lewej stro­nie zdję­cie Bie­dro­nia. A co do opłat to dalej pora­ża roz­daw­nic­two pisio­rów. Dług pań­stwa w bilio­nach a oni dalej roz­da­ją. Wia­do­mo łatwo dzie­lić nie swoje.

  • Tak,wystąpił w cza­sie sesji, w tle nazwi­sko a po lewej stro­nie ktoś bar­dzo podob­ny do Biedronia.

 • Tymi komen­ta­rza­mi nie trze­ba się przej­mo­wać, to cią­gle kil­ku tych samych umiesz­cza swo­je wypo­ci­ny. Miesz­kań­cy ole­li wasze opi­nie. Świad­czy mała fre­kwen­cja na tych niby pro­te­stach. Mia­sto liczy pra­wie 60 tysię­cy miesz­kań­ców a przy­cho­dzi sto osób. Rado mia­sta jesteś naszym repre­zen­tan­tem ustal staw­ki i koniec dys­ku­sji. Każ­dy wie ile teraz uty­li­za­cja kosz­tu­je. Oni zała­twia­ją swo­je pora­chun­ki pry­wat­ne. Każ­dy ma moż­li­wość ubie­ga­nia się o man­dat rad­ne­go. Wybor­cy usta­la­ją skład Rady.

  • , dla­te­go 100 osób, bo są ogra­ni­cze­nia covi­do­we”… Te 100 osób, to też są wybor­cy. Fakt, rad­ni powin­ni zade­cy­do­wać, ale boją się odpo­wie­dzial­no­ści i… dzi­wacz­nie poj­mu­ją tzw. popraw­ność. Stad te gier­ki”. toteż, jeże­li rad­ni nie chcą, nie mogą… wybor­cy rezy­gnu­ją z demo­kra­cji pośred­niej”, może tyl­ko na razie uzu­peł­nia­ją… poprzez demo­kra­cję pośred­nią. Pan kon­tro­ler to chy­ba raczej kanar”, bo z rozu­mo­wa­niem kiepsko.

   • I mamy szan­sę się popra­wić: mia­ło być, że wyrę­cza­ją demo­kra­cję pośred­nią”, poprzez demo­kra­cję bez­po­śred­nią”… Tak to jest w życiu… rad­ni tez mogli się zagu­bić, pomy­lić. Mają szan­sę się odna­leżć”.

 • ŚLICZNY“już my zna­my two­je poglą­dy na wszyst­ko. Kolej­ne ugru­po­wa­nie z któ­re­go odsze­dłeś Wio­sna uko­cha­na też nie­uda­na. Te two­je wypo­wie­dzi i son­dy pod publicz­kę też znamy.

 • Tak głę­bo­ko wlazł w pre­zia, że już nie ma jak z tego wyjść, ale przy­szły Pre­zy­dent nam się szykuje 🙁

 • Ruszył cyrk objaz­do­wy”… tre­su­ra zwie­rzą­tek cyr­ko­wych się doko­na­ła… testu­je­my teraz sku­tecz­ność prze­by­te­go szko­le­nia”… w boju”. W tak­ty­ce bojo­wej było to opi­sa­ne jako roz­po­zna­nie prze­ciw­ni­ka wal­ką”. Tak, to woj­na… a jeń­ców nie bio­rą”. Prze­ciw­nik ma być zupeł­nie uniesz­ko­dli­wio­ny. Eme­ry­ci, samot­ni rodzi­ce… to wy tu jeste­ście wro­giem, bo nie chce­cie oddać swo­ich pie­nię­dzy. Tak poważ­nie… Od kil­ku mie­się­cy ludzi robio­no w balo­na, zwo­dzo­no… P. Gór­ski w tym czyn­nie uczest­ni­czył, o czym żar­li­wie opo­wia­da: prze­cież to ja byłem za tym, aby pro­test ełczan uznać za uza­sad­nio­ny…” Zaraz potem, już tak pry­wat­nie” dopo­wia­da, że to grup­ka ełczan pro­te­stu­je, a trze­ba słu­chać wszyst­kich…”. Jakieś gło­so­wa­nie” pro­wa­dzi, bo nie ma chy­ba odwa­gi samo­dziel­nie się opo­wie­dzieć”. I będzie mógł, jak sta­ro­żyt­ny wład­ca posłać na śmierć”, bo… lud dał kciu­ka w dół”. I tu już nie rozu­mie, też oso­bi­ście, że usta­la­jąc staw­ki śmie­cio­we” w Ełku tak kom­bi­nu­ją, że ta grup­ka ełczan” zapła­ci dużo — za swo­je i nie swo­je… Tam­ta”? nie bo odkry­ją… że dro­go”. Wyzna­cza­ni nie chcą pła­cić? Jak to? Pra­wem się ich przy­mu­si. Jest na to usta­wa”… a potem to już wcho­dzi ordy­na­cja podat­ko­wa”. Zapła­cą eme­ry­ci, samot­ni, nie owdo­wia­li senio­rzy, samot­ne mat­ki lub ojco­wie z dzieć­mi… O pozo­sta­łych, to już trze­ba się mar­twić, bo jak im się poli­czy jak trze­ba”, to się dopie­ro zorien­tu­ją, że te śmie­ci w Ełku to może kosz­tu­ją już kro­cie. Sta­now­czo za dro­go. Toteż trze­ba to jakoś wypłacz­czyć”, toteż może się nikt nie zorien­tu­je… Może po 2 zło­te, a może czte­ry zło­te… obec­nie … aż 5,80 zł”. Dla­te­go tak bro­nią swo­je­go… ma być te 58 zło­tych — rów­no, jak w komu­nie, każ­de­mu się nale­ży”… wg ludo­wej przy­po­wie­ści: ja codzien­nie jem kapu­stę, ale sąsiad — je codzien­nie mię­so, toteż razem to my każ­de­go dnia mamy gołąb­ki”. Oczy­wi­ście… gołąb­ki” tu sym­bo­li­zu­ją tę zaklę­ta kwo­tę 58 zł” … obec­nie. W tym sys­te­mie” za pół roku się oka­że, że sys­tem gospo­da­ro­wa­nia” ma defi­cyt… a wte­dy się zblo­ku­je­my na gołąb­kach” za np. 90 zło­tych, może wię­cej. To zale­ży od pazer­no­ści tych u wła­dzy”. I trze­ba będzie dać wię­cej kapu­sty”, bo mię­sni” pozo­sta­ną ci sami. Waż­ne, aby te gołąb­ki” były codzien­nie… smacz­nie przy­rzą­dza­ne”… to jest i będzie sta­łą rolą naszych empa­tycz­nych rad­nych”. Rad­ny Wiloch, może rad­ny Gór­ski, a może rad­ny Dobkow­ski — przy­kła­do­wo, bo to nie ma zna­cze­nia w wymie­nia­niu z nazwi­ska, bo wszy­scy bro­nią tech samych przy­czół­ków i ide­ałów. Kasa musi być peł­na… musi grać! Nic wię­cej. Teraz też jasno widać kolej­ną ustaw­kę”… wszy­scy razem. Może… bo jak zwy­kle — tyl­ko rad­ni z PiS — osob­no. Wszy­scy jak jeden mąż z tej dzi­wacz­nej koali­cji” bawią się z ełcza­na­mi w trzy kub­ki”… Nie rozu­mie­ją, że ta grup­ka ełczan, nie­za­do­wo­lo­nych, ale też w czę­ści pod­pi­sa­nych… w zale­d­wie 2 tys. sygna­ta­riu­szy pod pro­jek­tem oby­wa­tel­skiej uchwa­ły” — za nic się nie chce zacho­wać po chrze­ści­jań­sku… my im wyry­wa­my z jed­nej kie­sze­ni kasę, a oni nie chcą się nad­sta­wić z dru­gą kie­sze­nią” — para­fra­zu­jąc przy­po­wieść z policz­kiem”. Toteż trze­ba ich napa­dać, siłą rabo­wać… I widać to sta­łe dąże­nie do recy­dy­wy”. Panie i Pano­wie Rad­ni — opa­mię­taj­cie się, bo chy­ba macie słu­żyć spo­łecz­no­ści lokal­nej, ona was wybra­ła, bo wy im wie­le obie­ca­li­ście, też zło­ży­li­ście ślu­bo­wa­nie. Gru­py nie­for­mal­ne, inte­re­sy, pre­sja… to już zostaw­cie poza tym, co trze­ba… Czę­sto w wie­lu sytu­acjach powta­rzam, że jeże­li nie może­cie być uczci­wi, to bądź­cie przy­naj­mniej przy­zwo­ici. Oka­zuj­cie to w gło­so­wa­niach, w uchwa­la­nym pra­wie. Test — naj­bliż­sze dni poka­żą. Po tym ełcza­nie was oce­nią. Bo to ich nie­zby­wal­ne prawo.

 • Gdzie pan rad­ny był jak pro­te­sto­wa­li­śmy pod urzę­dem ? Gdzie pan był jak lek­ce­wa­żył nas pre­zy­dent ? Oglą­da­łam wszyst­kie komi­sje od kil­ku mie­się­cy i Pan tam mil­czy na temat śmie­ci. A teraz jak rycerz na bia­łym koniu pan rad­ny kon­sul­tu­je jak zagło­so­wać. Niech pan jesz­cze zasło­ni masecz­ką oczy żeby fał­szu z nich biją­ce­go nie było widać.

  • Kto to jest ten N Skąd on tyle mądro­ści” nabrał”. Czy on jest uczo­ny? Wyli­cza jak sta­ry Buchal­ter ale sen­su w tych wyli­cze­niach brak.

   • do licze­nia dziś nie trze­ba wie­le… wystar­czy kom­pu­ter. Księ­go­wa to chy­ba sta­rej daty, bo tu raczej chy­ba myśli o liczy­dłach… bo to licze­nie” takie musi być skomplikowane.

 • Panie Andru­kie­wicz. Czy daje pan z mia­sta pie­nią­dze na fun­da­cję któ­rą pro­wa­dzi part­ner rad­ne­go górskiego.