Strona główna » Baza wiedzy » Postawią diagnozę Ełku
Baza wiedzy

Postawią diagnozę Ełku

Co działa w Ełku dobrze, a co działa źle lub powinno działać lepiej? Nad takimi m.in. zagadnieniami będą przez kilka miesięcy pracować uczestnicy Szkoły Liderów.

Szko­ły, któ­ra wraz z fun­da­cją Veolia Pol­ska zapro­si­ła do współ­pra­cy mia­sto Ełk. Warsz­ta­ty mają przede wszyst­kim nauczyć połą­cze­nia sił z gru­pa­mi wyra­ża­ją­cy­mi róż­ne opi­nie i poglą­dy na temat nasze­go mia­sta. Szko­le­nia pole­gać będą m.in. na tym, jak radzić sobie z kon­flik­ta­mi czy wcho­dzą­cy­mi zmia­na­mi oraz jak budo­wać rela­cje mię­dzy biz­ne­sem, orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi, czy samorządem.

A wszyst­ko po to, aby roz­wo­jo­wi mia­sta i samo­rzą­du towa­rzy­szy­ła pro­por­cjo­nal­ność i kohe­ren­cja. Ale Szko­ła Lide­rów to przede wszyst­kim panel dys­ku­syj­ny i prze­strzeń do wyra­ża­nia swo­ich poglą­dów z posza­no­wa­niem wszel­kich zasad demo­kra­tycz­nych. To płasz­czy­zna, na któ­rej róż­ni przed­sta­wi­cie­le war­to­ści poli­tycz­nych czy spo­łecz­nych nauczą się pra­co­wać efek­tyw­nie, sza­nu­jąc przy tym inne poglą­dy, nauczą się komu­ni­ka­cji oraz kom­pro­mi­su potrzeb­ne­go do dzia­ła­nia w róż­nych obsza­rach spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go czy samo­rzą­do­we­go. Jed­nym z naj­waż­niej­szych ele­men­tów edu­ka­cji jest tak­że pra­ca na rzecz roz­wo­ju świa­do­me­go, opar­te­go na sza­cun­ku i war­to­ściach przywództwa.

W październiku(13), w urzę­dzie miej­skim, nastą­pi­ło uro­czyst­sze otwar­cie Szko­ły Lide­rów w Ełku. Tam też odby­ła się krót­ka deba­ta pt. Kształ­ce­nie lokal­nych lide­rów w Ełku – za i prze­ciw, pod­czas któ­rej m.in. z‑ca pre­zy­den­ta Artur Urbań­ski chwa­lił nowo powsta­łą ini­cja­ty­wę w Ełku, ale jako argu­ment prze­ciw” podał, że Szko­ła Lide­rów to pozwo­le­nie na budo­wa­nie wła­snej opozycji”.

Jed­nak opo­zy­cją nie może być ten, któ­re­mu przy­świe­ca ten sam cel, czy­li współ­pra­ca na rzecz popra­wy jako­ści życia nasze­go mia­sta. I tej umie­jęt­no­ści muszą nauczyć się dwie stro­ny, aby lepiej zro­zu­mieć Ełk”.


Uczestnicy Szkoły Liderów w Ełku

[fruitful_tabs type=“accordion” width=“100%” fit=“false”] [fruitful_tab title=“Emilia Boraw­ska ”] — pamię­ta­cie dziew­czy­nę z rik­szą? — To ona dostar­cza­ła poży­wie­nie oso­bom potrze­bu­ją­cym trzy­ko­ło­wym pojazdem.
Emil­ka to oso­ba cenio­na przez ełc­ką spo­łecz­ność. Swój pierw­szy pro­jekt reali­zo­wa­ła na podwór­ku z dzieć­mi pod nazwą Kory­tarz”. Poma­ga oso­bom bez­dom­nym i ubo­gim. Ma gło­wę peł­ną pomy­słów, któ­re sku­tecz­nie wpro­wa­dza w życie. Współ­pra­cu­je ze sto­wa­rzy­sze­niem Adel­fi i ESA Sto­pa. To z jej ini­cja­ty­wy powsta­ły takie pro­jek­ty jak: Podwór­ko, Podwór­ko w obiek­ty­wie, Bez­piecz­ne Podwór­ko. Jest też pomy­sło­daw­czy­nią Food Not Bombs, Akcja- Reak­cja Ełk. Obie gru­py dzia­ła­ją aktyw­nie, wspo­ma­ga­jąc oso­by potrze­bu­ją­ce. Pomoc pole­ga na wspar­ciu żywie­nio­wym, orga­ni­zo­wa­ne są też zbiór­ki cha­ry­ta­tyw­ne, ubrań i innych potrzeb­nych do życia rze­czy. Food Not Bombs dzia­ła bez wspar­cia finan­so­we­go, gru­pa radzi sobie wła­sny­mi środ­ka­mi. Inną akcją, w któ­rą zaan­ga­żo­wa­ła się Emi­lia, jest Dobra Sza­fa”, któ­ra peł­ni funk­cję pomo­co­wą pod bacz­nym okiem dzie­cia­ków ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 4 w Ełku, gdzie dzie­ci same decy­du­ją, na co i na kogo orga­ni­zo­wa­ne są zbiór­ki. Waż­ną aktyw­no­ścią spo­łecz­ną jest jej zaan­ga­żo­wa­nie się w Wiel­ką Orkie­strę Świą­tecz­nej Pomo­cy. Jako dwu­krot­ny szef szta­bu WOŚP Ełk za każ­dym razem biła z wolon­ta­riu­sza­mi rekord pozy­ska­nych środków.[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=“Patrycja Łapiń­ska ”] — z wykształ­ce­nia magi­ster mar­ke­tin­gu i zarzą­dza­nia, ukoń­czy­ła m.in. stu­dia pody­plo­mo­we z zakre­su par­ty­cy­pa­cji spo­łecz­nej oraz sze­reg szko­leń i kur­sów o tema­ty­ce zwią­za­nej z roz­wo­jem wła­snym, a tak­że spo­łecz­no­ści lokal­nych. Obec­nie zawo­do­wo pra­cu­je przy pozy­ski­wa­niu fun­du­szy unij­nych w Wydzia­le Roz­wo­ju Powia­tu Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Ełku. Jest dzia­łacz­ką spo­łecz­ną z wie­lo­let­nim sta­żem pra­cy wolon­ta­riac­kiej w orga­ni­za­cjach poza­rzą­do­wych, doświad­czo­ną orga­ni­za­tor­ką imprez cha­ry­ta­tyw­nych, kon­cer­tów, wyda­rzeń spor­to­wych i kul­tu­ral­nych. Wcze­śniej pre­zes Ełc­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Stu­den­tów i Absol­wen­tów ESSA, obec­nie Fun­da­cji Wolon­ta­riac­ki Ośro­dek Wspar­cia. Wspie­ra ini­cja­ty­wy spo­łecz­ne osób i grup nie­for­mal­nych, któ­rym zale­ży na roz­wo­ju Ełku i powia­tu ełc­kie­go. [/fruitful_tab] [fruitful_tab title=“Marcin Przy­go­dziń­ski”] — od ok. 8 lat pra­cu­je z dzieć­mi oraz mło­dzie­żą jako wolon­ta­riusz przy Ora­to­rium św. Jana Bosko. Jest pomy­sło­daw­cą oraz orga­ni­za­to­rem Spo­tkań z kul­tu­rą” dla miesz­kań­ców osie­dla Jezior­na. Są to wyjaz­dy do teatrów w całej Pol­sce dla doro­słych i dzie­ci oraz mło­dzie­ży. Ini­cja­ty­wa, nad któ­rą obec­nie pra­cu­je to Kre­atyw­ny kwa­drans”. To spo­tka­nia inte­gra­cyj­ne orga­ni­zo­wa­ne dla miesz­kań­ców tzw. Bara­nek. Spo­tka­nia będą się odby­wa­ły w każ­dy pią­tek o godz. 17 w Ora­to­rium. Mar­cin jest też rad­nym miej­skim. [/fruitful_tab]

 

[fruitful_tab title=“Joanna Bed­nar­czyk”]

— żona, mat­ka 2 dziew­czy­nek, magi­ster admi­ni­stra­cji, tre­ner per­so­nal­ny, instruk­tor die­te­ty­ki i suple­men­ta­cji, pre­zes zarzą­du Sto­wa­rzy­sze­nia Na Rzecz Osób z Auty­zmem Impuls”, człon­ki­ni Rady Pożyt­ku Publicz­ne­go Mia­sta Ełku. Jest pomy­sło­daw­czy­nią Amba­sa­do­rów Sto­wa­rzy­sze­nia i Cha­ry­ta­tyw­nej Gali Mody.[/fruitful_tab]

 

[fruitful_tab title=“Ada Lewan­dow­ska ”] — nauczy­ciel, tre­ner, peda­gog ulicz­ny, wolon­ta­riusz Szla­chet­nej Pacz­ki. Jest orga­ni­za­tor­ką tur­nie­ju intry­gu­ją­ce­go rodzi­ców. [/fruitful_tab]

 

[fruitful_tab title=“Katarzyna Sapież­ko ”] — Pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Trzeź­we­go Życia w Ełku. Od 2013 roku orga­ni­zu­je Forum Trzeź­wo­ści — Kon­fe­ren­cję poświę­co­ną tema­ty­ce uza­leż­nień, na ogół uza­leż­nień od alko­ho­lu, w tym roku tema­tem były uza­leż­nie­nia beha­wio­ral­ne. [/fruitful_tab]

 

[fruitful_tab title=“Karol Pasz­kow­ski ”] —„czło­wiek wul­kan ener­gii i pomy­słów”. Absol­went peda­go­gi­ki na Uni­wer­sy­te­cie War­miń­sko — Mazur­skim, Poli­ty­ki Spo­łecz­nej na Uni­wer­sy­te­cie w Bia­łym­sto­ku oraz Zarzą­dza­nia Orga­ni­za­cja­mi Poza­rzą­do­wy­mi na Col­le­gium Civi­tas. Ukoń­czył Szko­łę Tre­ne­rów STOP, Szko­łę Coachów Ini­cja­tyw Mło­dzie­żo­wych, Szko­łę Mode­ra­to­rów PROW i inne.
Zawo­do­wo zwią­za­ny ze wspie­ra­niem roz­wo­ju mło­dzie­ży i doro­słych jako tre­ner, coach, ani­ma­tor spo­łecz­ny, eks­pert od pra­cy z/dla mło­dzie­ży, kon­sul­tant pro­gra­mów na rzecz mło­dzie­ży. Jego zda­niem i mot­tem życio­wym dro­ga do suk­ce­su to nie skok cen­ty­metr nad poprzecz­ką tyl­ko sta­wia­nie kolej­nych o 2 cen­ty­me­try wyżej”. W sto­wa­rzy­sze­niu peł­ni funk­cję skarb­ni­ka, przez co jest zwią­za­ny ponie­kąd z każ­dym pro­gra­mem, ale przede wszyst­kim jest Lide­rem Pro­gra­mu Sty­pen­dial­ne­go Prze­każ dalej”.[/fruitful_tab]

 

[fruitful_tab title=“Maria Ście­rań­ska ”] — Dyrek­tor Śro­do­wi­sko­we­go Domu Samo­po­mo­cy Pod Kasz­ta­na­mi” w Ełku. Jest współ­ini­cja­to­rem i współ­or­ga­ni­za­to­rem tego ośrod­ka, któ­ry roz­po­czął dzia­łal­ność w 2008 r. i to uwa­ża za swo­je naj­więk­sze osią­gnię­cie i suk­ces. W latach 2010 – 2014 była Prze­wod­ni­czą­cą Zarzą­du Ełc­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia na Rzecz Osób z Pro­ble­ma­mi Psy­chicz­ny­mi i Zagro­żo­nych Mar­gi­na­li­za­cją Osto­ja”, teraz jest człon­kiem tego sto­wa­rzy­sze­nia. W ramach sto­wa­rzy­sze­nia pro­wa­dzi Gru­pę Wspar­cia dla rodzin z pro­ble­ma­mi psy­chicz­ny­mi, orga­ni­zu­je Pik­nik pod Kasz­ta­na­mi” oraz inne akcje. [/fruitful_tab]

 

[fruitful_tab title=“Hubert Gór­ski ”] — ełcza­nin od uro­dze­nia, nauczy­ciel w Zespo­le Szkół nr 1 w Ełku, czło­nek sto­wa­rzy­sze­nia Adel­fi oraz Towa­rzy­stwa Kra­jo­znaw­stwa i Tury­sty­ki Aktyw­nej przy CEE. Badacz eko­no­mii spo­łecz­nej i spół­dziel­czo­ści socjal­nej. Dok­to­rant — pisze pra­cę o spół­dziel­niach socjal­nych w woje­wódz­twie War­miń­sko — Mazur­skim. Współ­twór­ca Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej Alter­CIS i Skle­pu Spo­łecz­ne­go w Ełku. Prze­wod­nik tury­stycz­ny — współ­au­tor mini prze­wod­ni­ków po Ełku, pasjo­nat kul­tu­ry, tra­dy­cji i histo­rii Prus Wschod­nich. Orga­ni­za­tor Akcji Żon­ki­le 2017 w Ełku. Ini­cja­tor upa­mięt­nie­nia ełc­kiej spo­łecz­no­ści żydow­skiej i przed­wo­jen­nych miesz­kań­ców mia­sta. [/fruitful_tab]

 

[fruitful_tab title=“Nikodem Kemi­cer ”] — mimo że nie jest rodo­wi­tym ełcza­ni­nem, nie prze­szka­dza mu to aby kochać Ełk jak swo­je mia­sto rodzin­ne i dzia­łać na rzecz jego miesz­kań­ców. Od 14 lat jest kie­row­ni­kiem w pla­ców­ce Mona­ru, któ­ra fak­tycz­nie zaj­mu­je się nie­sie­niem pomo­cy ludziom naj­uboż­szym i bez­dom­nym oraz tym któ­rzy zgła­sza­ją się z proś­bą o wspar­cie. Jak mówi o sobie — od 3 lat jest rad­nym miej­skim, któ­ry nie potra­fi być bez­czyn­ny. Za suk­ces uwa­ża każ­dy dzień, w któ­rym może być uży­tecz­nym człon­kiem ełc­kiej wspól­no­ty. [/fruitful_tab]

 

[fruitful_tab title=“Aneta Rusz­czyk”] — z wykształ­ce­nia mgr pra­cy socjal­nej, pro­fi­lak­tyk, cer­ty­fi­ko­wa­ny super­wi­zor pra­cy socjal­nej, tre­ner, wykła­dow­ca, eks­pert m.in. w zakre­sie prze­ciw­dzia­ła­nia prze­mo­cy w rodzi­nie, klu­bów inte­gra­cji spo­łecz­nej, zatrud­nie­nia socjal­ne­go, part­nerstw lokalnych.
Ma 13-let­nie doświad­cze­nie zawo­do­we w pra­cy w obsza­rze pomo­cy spo­łecz­nej, w orga­ni­zo­wa­niu i reali­za­cji szko­leń, pro­wa­dze­niu wykła­dów i warsz­ta­tów dla kadry pomo­cy spo­łecz­nej (pra­cow­ni­cy socjal­ni, asy­sten­ci rodzin­ni), reali­zo­wa­niu pro­jek­tów i przed­się­wzięć, w tym współ­fi­nan­so­wa­nych z Unii Euro­pej­skiej. Autor i współ­au­tor pro­jek­tów, pro­gra­mów i stra­te­gii roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów spo­łecz­nych. Czło­nek zespo­łów inter­dy­scy­pli­nar­nych. Były pra­cow­nik Regio­nal­ne­go Ośrod­ka Poli­ty­ki Spo­łecz­nej Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa War­miń­sko — Mazur­skie­go w Olsz­ty­nie (dorad­ca ds. aktyw­nej inte­gra­cji, czło­nek komi­sji oce­ny pro­jek­tów). Wolon­ta­riusz­ka i spo­łecz­nicz­ka. W roku 2007 uho­no­ro­wa­na nagro­dą Woje­wo­dy War­miń­sko – Mazur­skie­go za dzia­ła­nia w sfe­rze pomo­cy spo­łecz­nej oraz w roku 2016 uho­no­ro­wa­na nagro­dą Mar­szał­ka Woje­wódz­twa War­miń­sko – Mazur­skie­go za wybit­ne osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie pomo­cy i inte­gra­cji spo­łecz­nej. Obec­nie dyrek­tor Miej­skie­go Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej w Ełku. Jest orga­ni­za­to­rem kam­pa­nii prze­ciw­dzia­ła­nia prze­mo­cy Bia­ła Wstąż­ka”. Jak mówi o sobie — jestem kata­li­za­to­rem pozy­tyw­nych zmian.  [/fruitful_tab]

 

[fruitful_tab title=“Kamila Per­kow­ska ”] — z  wykształ­ce­nia mgr eko­no­mii, tre­ner m.in. w zakre­sie gospo­da­ro­wa­nia wła­sny­mi środ­ka­mi, samo­za­trud­nie­nia oraz eko­no­mii spo­łecz­nej. Posia­da 18-let­nie doświad­cze­nie zawo­do­we w pro­wa­dze­niu wła­snej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Poma­ga innym w zło­że­niu i pro­wa­dze­niu firmy.
Dzię­ki jej zaan­ga­żo­wa­niu oraz doświad­cze­niu, w pro­wa­dze­niu wła­snej fir­my, wspól­nie opra­co­wa­ne biz­ne­spla­ny uda­ło się wdro­żyć, a tak­że pozy­skać środ­ki na roz­po­czę­cie dzia­łal­no­ści. Jest spo­łecz­ni­kiem, wspie­ra lokal­ne orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we, pro­wa­dząc im peł­ną księ­go­wość lub księ­go­wość pro­jek­tów współ­fi­nan­so­wa­nych m.in. ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej. Obec­nie współ­wła­ści­ciel­ka skle­pu Arfa S.C. w Ełku.[/fruitful_tab] [fruitful_tab title=“Grażyna Grunt — Mejer”] — ostat­nio pra­co­wa­ła jako kie­row­nik urzę­du sta­nu cywil­ne­go. Od 3 lat jest prze­wod­ni­czą­cą rady senio­ral­nej w Ełku. Zaj­mu­je się pro­ble­ma­ty­ką osób star­szych. [/fruitful_tab] [fruitful_tab title=“Teresa Seku­ła”] — ma 78 lat. Od 5 lat dzia­ła w wolon­ta­ria­cie. Satys­fak­cję czer­pie z tego, że poma­ga innym. Chcia­ła­by, aby wię­cej osób star­szych anga­żo­wa­ło się w dzia­łal­ność wolon­ta­riac­ką. Jak mówi — jestem wszę­dzie tam, gdzie mnie potrze­bu­ją. Sło­wa, któ­re naj­czę­ściej sły­szy pod swo­im adre­sem to: dobrze, że jesteś. [/fruitful_tab] [fruitful_tab title=“Iga Arci­szew­ska ”] — od czte­rech lat pra­cu­je w Wydzia­le Pro­mo­cji, Spor­tu i Kul­tu­ry Urzę­du Mia­sta Ełku.
Jest pomy­sło­daw­cą i współ­twór­cą wysta­wy obraz­ko­wej o mie­ście Ełku oraz książ­ki dla dzie­ci pt. O tym, jak wieś ŁEK zmie­ni­ła się w mia­sto Ełk”. W wol­nych chwi­lach lubi czy­tać książ­ki, grać w gry plan­szo­we oraz wyciecz­ki rowe­ro­we. Tre­nu­je kick-boxing w Maka­re­wicz Team Fight Club” oraz udzie­la się jako wolon­ta­riusz­ka. [/fruitful_tab] [fruitful_tab title=“Alicja Wysoc­ka ”] — eme­ry­to­wa­na nauczy­ciel­ka języ­ka pol­skie­go w szko­le pod­sta­wo­wej i gim­na­zjum; eks­pert, egza­mi­na­tor, edu­ka­tor, dora­da i kon­sul­tant meto­dycz­ny, czło­nek Baka­łarz. Współ­pra­cu­je z fun­da­cją OTU­lo­ny w Nadzie­ję, gdzie poma­ga dzie­ciom w odra­biać lek­cje. Obec­nie wice­pre­zes Ełc­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Trze­cie­go Wie­ku. Współ­or­ga­ni­zo­wa­ła War­miń­sko — Mazur­ską Senio­ria­dę — Ełk 2017 — trzy­dnio­wą impre­zę spor­to­wą dla 20 UTW. Od 3 lat pro­wa­dzi Kącik lite­rac­ki dla słu­cha­czy EUTW, przy­bli­ża­jąc ełc­kie legen­dy oraz doro­bek wybit­nych pol­skich pisa­rzy (ostat­nio — Wyspiań­skie­go). Autor­ka kon­kur­sów (o Ełku pod­czas nor­dic wal­king — 2016), (o Ełku, War­mii i Mazu­rach dla zawod­ni­ków W- M Senio­ria­dy Ełk 2017), ini­cja­tor­ka cyklu Ełk bez tajem­nic. [/fruitful_tab] [fruitful_tab title=“Renata Szy­masz­ko”] - miasto-gazeta.pl [/fruitful_tab] [fruitful_tab title=“Kamila Guze­wicz”] — Sto­wa­rzy­sze­nie Adel­fi [/fruitful_tab] [/fruitful_tabs]

3 komentarze

napisz komentarz
  • W Elku nie potrze­ba nic wię­cej tyl­ko wyko­na­nie rze­tel­ne­go audy­tu przez nie­za­leż­na zewnętrz­na fir­mę. Pół Ełku osi­wie­je kie­dy dowie się prawdy.

  • Pań­stwo lide­ro­wie. Jeden temat któ­ry koniecz­nie w Ełku trze­ba popra­wić, to upo­rząd­ko­wać dzia­ła­nia spół­ki komu­nal­nej Admi­ni­stra­tor, któ­ra łamie zapi­sy ustaw

  • Budo­wa­nie opo­zy­cji? No to poje­chał. Prze­cież w eki­pie jest kil­ku dobrych” rad­nych, pra­cow­ni­cy z urzę­du. Ale fak­tycz­nie, jest też kil­ka osób per­spek­ty­wicz­nych, w któ­rych nadzie­ja :). Pro­jekt może być ciekawy 😉