Strona główna » Pod napięciem » W sobotę ełczanie wyjdą na “spacer”. Pójdą razem, nie przeciwko sobie
Pod napięciem

W sobotę ełczanie wyjdą na spacer”. Pójdą razem, nie przeciwko sobie

foto: baner FB wydarzenia

Od kil­ku dni na ełc­kich uli­cach trwa­ją nie­usta­ją­ce pro­te­sty. Ma to zwią­zek z orze­cze­niem Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, któ­ry nie­mal zaka­zu­je abor­cji w kraju.

Sytu­acji nie popra­wi­ło na pew­no orę­dzie pre­ze­sa PiS Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go, któ­re zosta­ło wygło­szo­ne we wto­rek (27.10.2020.) Wg komen­ta­to­rów zaogni­ło ono napię­te już i tak sto­sun­ki mię­dzy wła­dzą a obywatelami.

W sobo­tę, w Ełku ma odbyć się spa­cer, któ­ry ma przy­brać cha­rak­ter pro­te­stu. Jed­nak jego cel ma być zmie­nio­ny. Zjed­nocz­my się wresz­cie prze­ciw wła­dzy – to hasło prze­wod­nie wyda­rze­nia.

Razem we wspól­nej spra­wie połą­czyć swo­je siły mają anty­co­vi­dow­cy, rol­ni­cy, nauczy­cie­le, akty­wist­ki, bran­ża gastro­no­micz­na, fit­ness, siłow­nie i wszy­scy ci, któ­rym nie podo­ba się to, co dzie­je się w naszym kraju.

— Bez wzglę­du na to, czy masz ser­ce po lewej, czy pra­wej stro­nie zapra­szam do wspól­ne­go spa­ce­ru, któ­ry ma łączyć, a nie dzie­lić — mówi jed­na z orga­ni­za­to­rek wyda­rze­nia Joan­na Kuli­kow­ska.

— Chce­my poka­zać, że moż­na zjed­no­czyć się we wspól­nym celu. Bez kon­flik­tów mię­dzy sobą, bez wyzwisk. Każ­dy z nas ma pra­wo do wybo­ru, do wol­no­ści wybo­ru. Przed­się­bior­cy i rol­ni­cy chcą nor­mal­nie pra­co­wać, kobie­ty chcą pra­wa wybo­ru, pacjen­ci chcą być lecze­ni, służ­ba zdro­wia chce god­nie pra­co­wać… Moż­na tak bez koń­ca. Ale… ale nie może­my się dzie­lić. STOP. Wystar­cza­ją­co już podzie­lo­no nas, Pola­ków — mówi Joan­na Kuli­kow­ska.

Spa­cer zapla­no­wa­ny jest na sobo­tę. Orga­ni­za­to­ra­mi wyda­rze­nia są: Joan­na Kuli­kow­ska, Ewe­li­na Urba­nek i Karol Sta­ro­sta. O pla­nach wyda­rze­nia ini­cja­to­rzy będą na bie­żą­co infor­mo­wać na FB. Wyda­rze­nie znaj­dzie­cie tutaj.

— Pol­ska i Pola­cy wystar­cza­ją­co dużo mają krwa­wej histo­rii w prze­szło­ści, już nie nale­ży doda­wać kolej­nej. I z pew­no­ścią z naszej stro­ny nie będzie żad­nych ata­ków, cho­ciaż­by na kościo­ły, ani aktów wan­da­li­zmu. Cał­ko­wi­cie odłą­cza­my się od takich dzia­łań i nie popie­ra­my ich. Wal­czy­my o wol­ny wybór i wol­ną Pol­skę — doda­je organizatorka.

OSTATNIE