Strona główna » Lokalne » Podwyżki dla prezydenta i samorządowców przegłosowane. Dieta radnych wzrośnie o 60 procent
Lokalne Polityka

Podwyżki dla prezydenta i samorządowców przegłosowane. Dieta radnych wzrośnie o 60 procent

zdjęcie archiwalne
Wczoraj posłowie przegłosowali zmiany w ustawie o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. To oznacza podwyżki wynagrodzeń dla prezydenta RP i samorządowców. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 267 posłów, przeciwnych było 166, a 20 wstrzymało się od głosu.

 • Za był PiS, KP oraz Pol­skie Sprawy;
 • Prze­ciw — KO, Kon­fe­de­ra­cja i Pol­ska 2050;
 • Gło­sy Lewi­cy i Kukiz’15 podzie­li­ły się.

Pro­jekt usta­wy zakła­da m.in. wzrost o 40 proc. wyna­gro­dze­nia pre­zy­den­ta, wzrost wyso­ko­ści diet dla rad­nych o 60 proc. A tak­że wzrost wyna­gro­dze­nia pra­cow­ni­ków samorządowych.

Zgod­nie z pro­jek­tem usta­wy Wyso­kość diet przy­słu­gu­ją­cych rad­ne­mu nie może prze­kro­czyć w cią­gu mie­sią­ca łącz­nie 2,4‑krotności kwo­ty bazo­wej okre­ślo­nej w usta­wie budże­to­wej dla osób zaj­mu­ją­cych kie­row­ni­cze sta­no­wi­ska pań­stwo­we”. Usta­lo­na na 2021 rok kwo­ta bazo­wa wyno­si 1.789,42 zł. Ozna­cza to, że mak­sy­mal­na die­ta rad­ne­go wynie­sie 4 294,61 zł.

Oprócz usta­wy die­ty rad­nych regu­lo­wa­ne są dodat­ko­wo przez roz­po­rzą­dze­nie mini­ste­rial­ne, któ­re usta­la mak­sy­mal­ną die­tę w zależ­no­ści od licz­by miesz­kań­ców danej gminy.

I tak: rad­ni miej­scy mogą otrzy­mać 75% mak­sy­mal­nej wyso­ko­ści die­ty tj. 3 220,97 zł.

Rad­ni gmin poni­żej 15 tys. miesz­kań­ców (nasze gmi­ny wiej­skie) mogą mak­sy­mal­nie pod­wyż­szyć sobie die­ty do kwo­ty 2 147,30 zł.

Nato­miast upo­sa­że­nie pre­zy­den­ta Ełku, sta­ro­stów i wój­tów wzro­śnie o 60% (bez wysłu­gi lat i innych dodat­ków funk­cyj­nych). Mak­sy­mal­na kwo­ta to 20 tys. złotych. 

Przy­ję­ty przez posłów na wczo­raj­szym posie­dze­niu pro­jekt usta­wy o pod­wyż­kach tra­fi teraz do Sena­tu. Jeśli nawet sena­to­ro­wie nie pozwo­lą na przy­ję­cie pod­wy­żek” i pro­jekt tra­fi ponow­nie pod obra­dy Sej­mu, pod­wyż­sze­nie wyna­gro­dzeń praw­do­po­dob­nie zosta­nie prze­gło­so­wa­ne, gdyż w pierw­szym gło­so­wa­niu popar­ło go aż 267 posłów.

War­to też wspo­mnieć, że w lip­cu roz­po­rzą­dze­niem pre­zy­den­ta Pol­ski pod­nie­sio­no wyna­gro­dze­nia i die­ty dla posłów i senatorów.

Zgod­nie z pod­pi­sa­nym przez pre­zy­den­ta doku­men­tem zarob­ki naszych posłów wynio­są prze­szło 12 tys. zło­tych. Przed pod­wyż­ką kwo­ta ta wyno­si­ła prze­szło 8 tys. zł. Dodat­ko­wo port­fe­le posłów i sena­to­rów, oprócz sta­łe­go upo­sa­że­nia, zasi­li wyż­sza die­ta tj. 4.008,33 zł brut­to, co daje łącz­nie kwo­tę prze­szło 16 tys. zł brut­to miesięcznie.

 

40 komentarzy

napisz komentarz
 • Bierz­cie z kasy miej­skiej ile tyl­ko się da, prze­cież wła­ści­wie po to tam jeste­ście i wam się po pro­stu nale­ży ( jak mawiał kla­syk 🙂 ). Tam dług rośnie i wy nie macie na to wpły­wu , a więc parę milio­nów wię­cej to nie zro­bi róż­ni­cy. To mia­sto i tak już tonie, ta wła­dza nie jest w sta­nie nic zmie­nić. Żal patrzeć, trze­ba nie­ste­ty się będzie pożegnać.

 • Skła­dam apel do rad­nych. Pra­cuj­cie sumien­nie pod­wyż­ka wam się należy.

 • Nowo zaprzy­się­żo­na rad­na E.G. to prze­cież żona obec­ne­go zastep­cy Wydzia­łu Mie­nia Komu­nal­ne­go…, tro­chę to śmier­dzą­ce…, wystar­czy spoj­rzeć n gło­so­wa­nie uchwa­ły śmie­cio­wej”, wnie­sio­nej przez rad­nych…, zgo­ła innej niż ta obo­wią­zu­ją­ca, napi­sa­na przez męża.

 • Komu­ni­ści oczy­wi­ście za. Nie ma nic gor­sze­go. Po współ­pra­cy z pisio­ra­mi są skoń­cze­ni. Widać po son­da­żach z 9% na 5%.dopóki CZARZASTY tam rzą dzi tak będzie.

 • Nic mnie tak nie bawi jak uja­da­nie inte­li­gent­ne­go” pleb­su któ­ry to IQ posia­da więk­sze niż rad­ny.:) Jakie to uczu­cie kie­dy jed­no­ko­mór­ko­wy rad­ny robi Cię ynte­ly­gen­cie” w balo­na , a Ty jedy­ne co możesz to odgra­żać się że nie zagło­su­jesz na nie­go w wyborach???

 • Potwier­dzam sło­wa wąsa­te­go wie­prza. Rad­ny z klu­bu dobro wspól­ne zara­bia na inwe­sty­cjach mia­sta. Dźwig rad­ne­go pra­co­wał na sta­dio­nie miej­skim gdy budo­wa­no lodo­wi­sko. Ełc­ka poli­cja powin­na się tym zająć.

  • Zara­bia bo jest mun­dry, cze­go nie moż­na powie­dzieć o Tobie- sko­ro gło­so­wa­łeś na niego

  • Poli­cja ma waż­niej­sze spra­wy , gania­my obszczy­mu­rów piją­cych piwo po krzakach

 • Jestem prze­ko­na­na że Wilo odda swo­ją pod­wyż­kę na szczyt­ne cele. To uczci­wy radny.

 • Marian tobie urzę­do­we leni­stwo we łbie pomie­sza­ło. Pani Rena­ta i jej gaze­ta to JE-DY-NE praw­dzi­we dzien­ni­kar­stwo w Ełku. A jak chcesz to czy­taj Dowi­dze­nia Ełk.

 • Niech redak­cja zaj­mie się rad­nym z dobra wspól­ne­go któ­ry ma maszy­ny budow­la­ne któ­re pra­cu­ją na miej­skich inwe­sty­cjach. Czy rad­ny z dobra wspól­ne­go może tak robić. Czy to jest legal­ne. Gdzie jest CBA

  • Bra­wo, przy oka­zji zapy­ta­my dla­cze­go w asfal­cie w Mał­ki­nii wystę­pu­ją fale każ­de­go dnia coraz wię­cej. Dokład­nie widać po deszczu.

 • Domy­ślam się, że posło­wie KO, Lewi­cy i Pol­ski 2050 nie przyj­mą zwięk­szo­nych pobo­rów? Dobrze myślę?

  • Podob­no pisia­ki swo­je die­ty mają prze­ka­zać na WO ŚP Jur­ka Owsiaka.

  • Domyśl­ny, im wię­cej się domy­ślasz tym więk­sze bred­nie wypi­su­jesz. Już widzę jak ty byś die­ty oddał. 000

  • Jestem prze­ciw­ny by kle­cha 2050 cokol­wiek pła­cił. Wydał już 3 mln na pro­pa­gan­dę i nie wia­do­mo na co z cze­go teraz ma płacić?kasa podob­no pusta i pro­si o jesz­cze. Nie wol­no Tak ludzi obrażać.

 • No wła­śnie Pani Rena­to, kie­dy wresz­cie napi­sze Pani o rad­nych, któ­rzy nie miesz­ka­ją w Ełku a spra­wu­ją man­da­ty ełc­kich rad­nych??? To nie­wy­god­ny dla Pani temat??? To w koń­cu jakim medium Pani jest takim jakich bro­ni dziś cała cywi­li­zo­wa­na Pol­ska czy medium zniewolonym???

   • Koniecz­ki — nie­ukiem to jesteś TY KONOWALE !
    Za pier­dze­nie w krze­sło i zadłu­ża­nie mia­sta nic się nie należy!

    • Ty sobie poczy­taj, ile die­ty sobie życzy rad­ny Weso­łow­ski i jak to uza­sad­nia. Na fb i gaze­cie Olsz­tyń­skiej. Jego już nawet pró­bo­wać leczyć nie ma naj­mniej­sze­go sensu.

     • Czy­ta­łam i jestem zaże­no­wa­na pozio­mem jego pol­sz­czy­zny. Beł­kot, nowo­mo­wa, typu” Wicie, rozu­mi­cie, zabez­pie­czy­li­śmy w tema­cie…”. Doma­ga się mak­sy­mal­nej die­ty, bo chce koń­czyć kur­sy w USA. Pro­po­nu­ję kur­sy, ale języ­ka pol­skie­go na miej­scu. wyj­dzie taniej i z korzy­ścią dla wyborców.

  • Od Pani Redak­tor wara. Weź się w koń­cu za robo­tę i zrób coś porządnego.

  • Koleś, co ty wypi­su­jesz. Pani Redak­tor ma zastą­pić służby?

  • Z posła­mi jest gorzej. Nie miesz­ka­ją w War­sza­wie… a rzą­dzą. Spra­wu­ją man­da­ty war­szaw­skich par­la­men­ta­rzy­stów. To skandal!
   A tu ktoś szu­ka rad­ne­go, któ­ry gdzieś tam miesz­ka. Musi miesz­kać. Jego spra­wa, jego wol­ność. Może być też oby­wa­te­lem świa­ta”. Oj, nacjo­na­li­ści… Aby tyl­ko zamęt czy­nić… A GRU sznur­ka­mi cią­ga. Nu, poalczkowie”…

 • Zaj­mie się pani poważ­ny­mi tema­ta­mi, a nie szczu­ciem na ludzi. Może w koń­cu świa­tło ujrzy temat rad­ne­go miej­skie­go miesz­ka­ją­ce­go w Oraczach?