Strona główna » Ja się pytam » VIA BALTICA. Radny Piotr Karpienia pyta: Co mamy do zaoferowania biznesom, na które w Ełku liczymy?
Ja się pytam

VIA BALTICA. Radny Piotr Karpienia pyta: Co mamy do zaoferowania biznesom, na które w Ełku liczymy?

Via Baltica to międzynarodowa trasa, na którą czekał samorząd ełcki. Ma ona stanowić szansę rozwoju naszego regionu pod względem poprawy komunikacji i rozwoju gospodarczego. O Via Baltice mówi się w Ełku od lat (2009).
 Wie­lo­krot­nie ełcza­nie w swo­ich komen­ta­rzach pod­kre­śla­li, że roz­wój gospo­dar­czy Ełku zale­ży wła­śnie od tej drogi.
 
 Rad­ny klu­bu Pol­ska 2050, Piotr Kar­pie­nia posta­no­wił zapy­tać wła­dze mia­sta o ofer­tę dla poten­cjal­nych firm, któ­re mogły­by ulo­ko­wać się w naszym mieście.
 
 
— Od lat, w naszym mie­ście, z budo­wą Via-Bal­ti­ca wią­za­ły się duże nadzie­je na roz­wój gospo­dar­czy Ełku. Po latach przy­go­to­wań i sta­rań samo­rzą­dów budo­wa dro­gi w koń­cu ruszy­ła. Dla­te­go skie­ro­wa­łem kil­ka pytań do pre­zy­den­ta Ełku, aby­śmy mogli poznać nowe szan­se roz­wo­ju — mówi Karpienia.
 
 
Jak mia­sto Ełk przy­go­to­wa­ło się w związ­ku z powsta­niem tra­sy eks­pre­so­wej, jakie tere­ny inwe­sty­cyj­ne Gmi­na Mia­sto Ełk ma przy­go­to­wa­ne w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie dro­gi? Jakie tere­ny zosta­ły w tym celu uzbro­jo­ne, czy pod­pi­sa­no w tej spra­wie poro­zu­mie­nie z Gmi­ną Ełk, któ­ra posia­da tere­ny pod inwe­sty­cje, i czy trwa­ją jakieś roz­mo­wy w tej spra­wie — to kil­ka pytań z wnio­sku skie­ro­wa­ne­go do prezydenta.
 
Naj­waż­niej­szym jed­nak zapy­ta­niem jest Na jaki roz­wój biz­ne­su liczy­my w związ­ku z poja­wie­niem się dro­gi? Co mamy do zaofe­ro­wa­nia biz­ne­som, na któ­re w Ełku liczymy?”
 
W odpo­wie­dzi na zapy­ta­nie rad­ny otrzy­mał bar­dzo obszer­ną opo­wieść”, któ­ra go nie­co rozczarowała.
 
— Wła­ści­wie po otrzy­ma­niu odpo­wie­dzi, nie dowie­dzia­łem się nicze­go nowe­go. To o czym mówi mia­sto, wia­do­mo od daw­na. Bo choć Urząd Mia­sta odpo­wie­dział na część moich pytań doty­czą­cych współ­pra­cy z Gmi­ną Ełk, tere­nów pod inwe­sty­cje to i tak mam duży nie­do­syt — mówi Piotr Karpienia.
 
W tre­ści pisma wymie­nio­no Suwal­ską Stre­fę Eko­no­micz­ną, któ­ra ist­nie­je od ponad dwu­dzie­stu lat i nie jest niczym nowym. W przy­pad­ku Tech­no­par­ku też mam mie­sza­ne uczu­cia. Od wie­lu lat ta inwe­sty­cja” przy­no­si ogrom­ne stra­ty dla budże­tu mia­sta, a mini­mal­ne korzy­ści dla obec­nych i przy­szłych przed­się­bior­ców z tere­nu Ełku. Na plus nale­ży zali­czyć 23 ha Miej­skiej Stre­fy Roz­wo­ju w sąsiedz­twie Tech­no Par­ku oraz chęć współ­pra­cy z Gmi­ną Ełk, aby sko­mu­ni­ko­wać tere­ny inwe­sty­cyj­ne z S6 — doda­je radny.
 
 

 Peł­na tre­ści odpo­wie­dzi prezydenta

Tere­ny poło­żo­ne w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie prze­bie­gu powyż­szej dro­gi sta­no­wią wła­sność pry­wat­ną, Gmi­ny Ełk bądź Skar­bu Pań­stwa, mia­sto Ełk nie posia­da w tym obsza­rze żad­nych nie­ru­cho­mo­ści. Nale­ży jed­nak pod­kre­ślić, że budo­wa dro­gi eks­pre­so­wej S61 sta­no­wi szan­sę roz­wo­ju nie tyl­ko nasze­go mia­sta, ale całe­go regio­nu zarów­no w zakre­sie dzia­łal­no­ści pro­duk­cyj­nej, han­dlo­wej, jak i usłu­go­wej. Jest to też waż­ny ele­ment mają­cy wpływ na jakość i bez­pie­czeń­stwo komu­ni­ka­cyj­ne w naszym regionie.

Mia­sto Ełk od wie­lu lat podej­mu­je dzia­ła­nia mają­ce na celu roz­wój gospo­dar­czy obej­mu­ją­cy m.in. inno­wacyjne przed­się­wzię­cia. Two­rzo­ne są w tym celu korzyst­ne warun­ki do zakła­da­nia i pro­wa­dze­nia biz­nesu, poprzez ofe­ro­wa­nie atrak­cyj­nych grun­tów inwe­sty­cyj­nych, a tak­że sto­so­wa­nie wobec przedsię­biorców ulg podat­ko­wych. W Ełku w nie­wiel­kiej odle­gło­ści od tra­sy S61 (ok. 2 — 3 km od pro­jek­to­wa­ne­go węzła Ełk — Wschód), na grun­tach prze­ka­za­nych przez Gmi­nę Mia­sto Ełk, funk­cjo­nu­je Suwal­ska Spe­cjalna Stre­fa Eko­no­micz­na Pod­stre­fa Ełk. Tere­ny te zosta­ły sta­ra­niem Stre­fy uzbro­jo­ne i w czę­ści ulo­kowały się na nich fir­my pro­duk­cyj­no — usłu­go­we. W obrę­bie Suwal­skiej Spe­cjal­nej Stre­fy Eko­no­micz­nej znaj­du­je się rów­nież Park Nauko­wo — Tech­no­lo­gicz­ny. Jest to obszar tzw. Miej­skiej Stre­fy Roz­wo­ju, zaj­mu­ją­cej teren prze­zna­czo­ny pod inwe­sty­cje o powierzch­ni 23 ha, z któ­re­go prze­wa­ża­ją­ca część sta­ra­niem mia­sta, dzię­ki pozy­ska­niu fun­du­szy z Unii Euro­pej­skiej, zosta­ła w peł­ni wypo­sa­żo­na w urzą­dze­nia infra­struk­tu­ry tech­nicz­nej. Teren ten obję­ty jest usta­le­nia­mi miej­sco­we­go pla­nu zago­spodarowania prze­strzen­ne­go Ełk — Pod­miej­ska”, któ­ry prze­zna­cza go pod stre­fę pro­duk­cyj­ną i pro­duk­cyj­no — usługową.

Obec­nie pro­wa­dzo­ne są roz­mo­wy doty­czą­ce m.in. prze­ka­za­nia Gmi­nie Ełk za cenę obni­żo­ną dział­ki poło­żo­nej w Sze­li­gach Bucz­kach, sta­no­wią­cej wła­sność mia­sta Ełku ozna­czo­nej nr 13 o pow. 2,0300 ha, któ­rą gmi­na zamie­rza urzą­dzić, zapew­nia­jąc tym samym dojazd do tere­nów poło­żo­nych w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie gra­nic admi­ni­stra­cyj­nych mia­sta, co z pew­no­ścią pomo­że uru­cho­mić ich poten­cjał inwe­sty­cyj­ny z chwi­lą odda­nia do użyt­ku tra­sy S61. Rada Mia­sta Ełku na wnio­sek Pre­zy­den­ta Mia­sta Ełku pod­ję­ła w dniu 24 lute­go 2021 r. uchwa­łę w spra­wie wyra­że­nia zgo­dy na sprze­daż ww. dział­ki na rzecz Gmi­ny Ełk za cenę obni­żo­ną w wyso­ko­ści 1 zł.

W paź­dzier­ni­ku 2020 r. Mia­sto Ełk zło­ży­ło wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu w ramach Pro­gra­mu Roz­wój Lokal­ny (fun­du­sze nor­we­skie). Jed­nym z dzia­łań pro­jek­to­wych jest Budo­wa mar­ki gospo­dar­czej Ośrod­ka Sub­re­gio­nal­ne­go Ełk”.

Mia­sto Ełk i Gmi­na Ełk, two­rzą­ce Miej­ski Obszar Funk­cjo­nal­ny Ełku, pra­cu­ją nad aktu­ali­za­cją wspól­nej stra­te­gii rozwoju.

W opar­ciu o wizję i cele roz­wo­ju obec­nie przy­go­to­wy­wa­ne są pro­jek­ty stra­te­gicz­ne, wśród któ­rych prze­wi­dzia­ne jest uzbro­je­nie tere­nów inwe­sty­cyj­nych w Ełku przy ul. Bema (2 dział­ki miej­skie i 1 dział­ka SSSE o łącz­nej powierzch­ni ok. 3,7 ha) oraz dużych tere­nów w Gmi­nie Ełk w obrę­bie miej­sco­wo­ści Sze­li­gi-Bucz­ki i Przy­kop­ka. Pro­jek­ty stra­te­gicz­ne będą przed­sta­wio­ne Zarzą­do­wi Woje­wódz­twa War­miń­sko-Mazur­skie­go i stro­nie rzą­do­wej do finan­so­wa­nia z nowej puli środ­ków UE w ramach poli­ty­ki spój­no­ści oraz Kra­jo­we­go Pro­gra­mu Odbu­do­wy i Zwięk­sze­nia Odpor­no­ści. W obu przy­pad­kach moż­li­we jest wspar­cie uzbro­je­nia tere­nów inwe­sty­cyj­nych oraz two­rze­nia warun­ków do obsłu­gi inwestora.

For­my aktyw­no­ści gospo­dar­czej, któ­re mogą roz­wi­nąć się obsza­rze funk­cjo­nal­nym Ełku w efek­cie budo­wy dro­gi S61:

 • bran­ża logi­stycz­na (prze­ła­dun­ki, magazyny);
 • pro­duk­cja ukie­run­ko­wa­na m.in. na kra­je nad­bał­tyc­kie, obsłu­ga inwe­sto­rów z kra­jów nad­bał­tyc­kich (ich cen­tra przeładunkowe);
 • nowy kory­tarz trans­por­to­wy skie­ro­wa­ny do por­tów morskich.

Nowe fir­my, któ­re będą chcia­ły rozpocząć/rozwinąć w Ełku dzia­łal­ność gospo­dar­czą, mogą liczyć na wspar­cie Par­ku Nauko­wo-Tech­no­lo­gicz­ne­go. PNT jest sie­dzi­bą mło­dych firm.

42 komentarze

napisz komentarz
 • Prze­chrzta Karp.… i tak nic nie zro­zu­mie. Wiesz gdzie on ma two­je Konieczki?

 • Rad­ny Kar­pie­nia, gło­so­wa­łem na Cie­bie i popeł­ni­łem błąd, jesteś zwy­kłym leniem. Jesteś rada­nym z Konie­czek i co…i nic nie zro­bi­łeś dla Konie­czek, cie­ka­wy kie­dy ostat­ni raz byleś na Koniecz­kach. Żału­je tego gło­su na Cie­bie bo jest to gorzej niż nie głosować…Byłeś w DW a teraz czu­jesz, że jest sła­bo i jak tchórz zmie­niasz kole­gów. Dramat!!!

 • Jak sie­dział w DW to przy­kle­py­wał wszyst­ko. Jak kupił sobie spa­do­chron od Hołow­ni to kry­ty­ku­je to co się da.
  Tacy są naj­gor­si. A może pan Rad­ny zapy­tał by się Pre­zy­den­ta o powsta­nie Ośrod­ka Reha­bi­li­ta­cji dla osób któ­rzy prze­szli COVID-19 i czę­ścio­wo odpo­ku­to­wał swo­je wcze­śniej­sze wpi­sy i swo­je podej­ście doty­czą­ce koro­na-wiru­sa poprzez dopro­wa­dze­nie do powsta­nia w/w projektu ??

 • W każ­dym nor­mal­nym kra­ju taki rad­ny podał­by się do dymi­sji, ale nie u nas. Polak trwa na stanowisku…do końca:)

 • Kar­pie­nia na soł­ty­sa Oracz! I na wój­ta! A tak poważ­nie, raczej nie nada­je się ani na jed­no, ani na dru­gie. No, może jako rekla­ma dla ełc­kie­go szpi­ta­la, że go z covi­da wycią­gnę­li. Żenu­ją­ce jest to, że nie powi­nien spra­wo­wać man­da­tu rad­ne­go, a rada nabra­ła wody w usta. Mil­czą­ca zgo­da na nie­pra­wo­rząd­ność. Bo co? Bo kole­ga rad­ny? A gdzie wasza uczciwość!

 • Do koń­ca życia będziesz Kar­pie­nia miał ksy­wę covid”

 • Prze­cież Kar­pie­ni ten dom na Ora­czach to Wiso­wa­ty budo­wał, to jak? Może pan Kar­pie­nia odnie­sie się do tego, jakiś wywiad? Może jakieś hono­ro­we rozwiązanie?

 • Ale Pani Redak­tor pod­ło­ży­ła mu tło. Widać że to wiel­ki budowniczy.

 • Pan Kar­pie­nia powi­nien scho­wać się do sza­fy i zamilk­nąć. Za dużo sobie piwa nawa­żył u miesz­kań­ców Ełku na temat covid-19. A teraz uda­je zatro­ska­ne­go hipokryta.

 • Pola­cy spa­rzy­li się już na Pali­ko­cie, Petru i zno­wu robią błąd z Hołow­nią. Wynik jest już zna­ny. Pali­kot dys­po­no­wał Kasą o któ­rej Hołow­nia może tyl­ko poma­rzyć. Wie­my jak skoń­czył. Jedy­ny suk­ces” Hołow­ni­To zebra­łem 3 mln ale już wyda­łem pro­szę o jesz­cze. Czy ktoś o zdro­wych zmy­słach go poprze?

 • Prze­czy­ta­łem w inter­ne­cie opi­nię bew­nej bab­ci któ­rą wnu­czek zapy­tał co myśli o Hołow­ni. Odpo­wiedź bab­ci :niech spie… la. Pod­pi­su­je się ja również.

  • Żenu­ją­ce. To aż taki pro­sta­czek z Cie­bie, że nie stać Cię na wła­sną opi­nię, tyl­ko musisz cudze po inter­ne­tach wyszukiwać?

 • War­to zba­dać spra­wę pana Kar­pie­ni. Czy spra­wu­je swój man­dat rad­ne­go miej­skie­go zgod­nie z pra­wem? Czy miesz­ka na tere­nie sąsied­niej gmi­ny? Może gaze­ta zaję­ła­by się tym tematem?

  • No to już za dużo wyma­gasz od gaze­ty, aż tak odważ­na to nie jest. Po dru­gie szko­da cza­su na takie bada­nie, on nie szko­dli­wy jest

 • Pani redak­tor, niech pani zwe­ry­fi­ku­je czy rad­ny Kar­pie­nia zgod­nie z pra­wem spra­wu­je funk­cję rad­ne­go miej­skie­go. Czy nie miesz­ka on na tere­nie sąsied­niej gmi­ny i nie powi­nien stra­cić mandatu?

 • Jako sta­ły czy­tel­nik wstrzą­śnie­ty komen­ta­rza­mi pod wywia­dem, ape­lu­je do pani redak­tor o pod­ję­cie śledz­twa dzien­ni­kar­skie­go w kwe­stii czy Pan Kar­pie­nia zgod­nie z pra­wem spra­wu­je man­dat rad­ne­go miej­skie­go? Czy Pan Kar­pie­nia wraz z rodzi­ną miesz­ka na tere­nie gmi­ny Ełk, w Ora­czach i czy w związ­ku z tym może peł­nić opi­sy­wa­ną funkcję?

 • Prze­chrzta prze­chrztą ale przed chwi­lą prze­czy­ta­łem że rad­ny wilo ten od stę­ka­nia się ska­ra­sił. Może ktoś coś wie o tym.

 • Nie bar­dzo rozu­miem pyta­nia… i tro­ski. Prze­cież to tra­sa tran­zy­to­wa. Dotych­czas cały ruch Ełk omi­ja. Po wybu­do­wa­niu tra­sy trans­gra­nicz­nej, tran­zy­to­wej będzie nie ina­czej, a nawet bar­dziej kon­se­kwent­nie. Bo i po co do Ełku mie­li­by trans­por­tow­cy zaglą­dać? Jakieś sta­cje prze­ła­dun­ko­we tu będą two­rzo­ne? A może tiry” na tory pój­dą? To jed­nak chy­ba będzie za trudne.
  Tu nawet tan­ko­wać pali­wa nie war­to, bo jest naj­droż­sze bodaj w Pol­sce, a w regio­nie, na pewno.
  Znaw­cy tema­tu, poli­ty­cy z bożej łaski. Wie­dzy wam pod­sta­wo­wej potrze­ba. Znów mamy to szcze­gól­ne bicie pia­ny, że to niby coś się na wybo­ry prze­ło­ży, bo spo­łecz­ność się oszu­ka, zbałamuci.
  Ćwierć wie­ku myśli­cie, a już szcze­gól­nie inten­syw­nie (rze­ko­mo) za tej wie­lo­let­niej wła­dzy obec­ne­go pre­zy­den­ta i jego świ­ty z DW jak tę tury­sty­kę w mie­ście roz­wi­jać. I co? Bzdur­ne dro­gie impre­zy, któ­re słu­żą jedy­nie wąskiej gru­pie dzia­ła­czy… no i te mostecz­ki, lam­pio­ny. Nawet z piel­grzym­ka­mi nie wyszło… Tyl­ko pro­pa­gan­da i bez­tro­skie sza­sta­nie pie­niędz­mi. Naszy­mi, poży­cza­ny­mi w ban­kach na nasz publicz­ny rachunek.

  • W koń­cu jeden trzeź­wo myślą­cy. Bra­wo, panie Bolo za logicz­ne rozu­mo­wa­nie. Dogod­ny trans­port jest waż­ny, ale nie jest na pierw­szym pla­nie. Przy­kła­dy: For­te w Suwał­kach — zbu­do­wa­no i uru­cho­mio­no bez żad­nych Bal­tic dro­go­wych czy kole­jo­wych, IKEA w Orli pod Biel­skiem Pod­la­skim — posta­wio­na bez cze­ka­nia na S19.

  • Bolo, dzię­ki. Ten rad­ny dopie­ro pojął że tra­sa będzie bie­gła obok i mało kto z niej zbo­czy by zoba­czyć ruinę Zam­ku. Albo zjeść prze­trzy­my­wa­ne tygo­dnia­mi w zamra­żar­kach pie­ro­gi. Przy oka­zji. Zna­jo­my pra­cu­ją­cy w jed­nej z knajp opo­wia­dał mnie ze szef restau­ra­cji wytasz­czył zaku­pio­ne przed rokiem mię­so z zamra­żar­ki i gło­śno myśląc sor­to­wał. Ta wie­przo­wi­na ma już 9 mie­się­cy i ją bie­rze­my naj­pierw. Potem po kolei.

   • To do knaj­py na pro­me­na­dzie w tym roku nie war­to cho­dzić, no chy­ba ze tyl­ko szyb­ki browar.

 • Zobacz­cie jaki to spec z tego graj­ka. Prze­chrzta do deli­kat­ne określenie.Żeby S61 spro­wa­dzi­ła inwe­sto­rów potrzeb­ne są tere­ny inwe­sty­cyj­ne. Mia­sto takich nie ma. Taki­mi tere­na­mi dys­po­nu­je Wójt ale logicz­ne jest ze się nimi z wiecz­nym wro­giem nie podzie­li. Tak napraw­dę nikt nie wie o co temu Holow­nia­ko­wi chodzi.

 • Pan juz błysz­czał i boj­ko­to­wał ist­nie­nie covi­da. Jak go dopa­dło to pierw­szy do szpi­ta­la po pomoc poleciał

 • Trze­ba przy­łą­czyć do mia­sta podwór­ko Pana Kar­pia to się mia­sto rozszerzy 🙂

 • Hołow­nia zebrał 3 mln zł , szyb­ko je roz­trwo­nił i pro­si o jesz­cze. Niech Kar­pie­nia pomo­że swo­je­mu uko­cha­ne­mu guru finan­so­wo. CIER­Pl­WOSC byłych już wybor­ców Holow­ni się skoń­czy­ła. Chrza­ni na YouTu­be baj­ki i żad­nych kon­kre­tów. PO PROSTU MIARKA SIE PRZEBRAŁA TZW PARTIA NA KREDYT.

 • Prze­cie wg pra­wa rad­ny Kar­pie­nia nie może mieć man­da­tu rad­ne­go miejskiego?

 • Pro­po­nu­ję zaka­sać ręka­wy i zła­pać naj­więk­szą ŁOPATĘ!

 • Pan Pre­zy­dent nie potra­fi doce­nić i usza­no­wać, nie mówiąc o pomo­cy- małych lokal­nych przed­się­bior­ców z po za gro­na wier­nych licząc na wiel­kich inwe­sto­rów- to zabawne,ironiczne i zara­zem tra­gicz­ne. Czy ktoś kto nie potra­fi usza­no­wać zło­tów­ki, doce­ni inną kwo­tę? Nasz Pre­zy­dent pozba­wił mnie w 2019 roku moż­li­wość pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, któ­rą pro­wa­dzę od 25 lat , ale nie zanie­chał pobierania,podatku z tytu­łu pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej któ­ry to pła­cę i w roku 2019, 2020 i 2021. Co na to nasi rad­ni miej­scy? W moim odczu­ciu jest to zwy­czaj­ny ban­dyc­ki haracz, z któ­re­go to reali­zo­wa­ne są nie­zbęd­ne miej­skie inwe­sty­cje takie jak oświe­tle­nie noc­ne ścież­ki na Zam­ko­wej dla żeru­ją­cych nocą miej­sco­wych bobrów.

  • Podob­no naci­ska na wój­ta, żeby za tą dział­kę sprze­da­ną w Sze­li­gach za 1 zł przez mia­sto dla gmi­ny, teraz gmi­na poszła na rękę i sprze­da­ła mia­stu za 100zł tere­ny do Oracz, aby je włą­czyć do mia­sta , a naj­le­piej z Ora­cza­mi pod Stra­du­ny, a nawet z nimi i wte­dy spo­koj­nie moż­na nadal być rad­nym i pla­no­wać miej­sko-gmin­ne inwe­sty­cje przy S61 a nawet S16 i S65. Wystar­czy do emerytury.…przemyśleń.

   • Te kum­pel, a Staś­ka znasz? Janek przy nim to cien­ki Bolek

 • A ja mam pyta­nie do rad­ne­go. Z tego wszy­scy wie­dza nie miesz­ka on już w Ełku w związ­ku z tym nie może byc rad­nym miej­skim? Czy rad­ny ma odro­bi­ne hono­ru i zrzek­nie sie mandatu?

  • Wyborco…on musi wpierw się przemeldować.…a przy oka­zji czy ten obo­wią­zek mel­dun­ko­wy istnieje ?

   • Pew­nie, że istnieje.
    Mimo wie­lu zapew­nień kolej­nych rzą­dzą­cych, że to znio­są, nadal jest i ma się dobrze.

KRONIKA POLICYJNA