Strona główna » Baza wiedzy » ZUS przygotowuje się do obsługi 500 plus. Zmiany wchodzą od stycznia
Baza wiedzy

ZUS przygotowuje się do obsługi 500 plus. Zmiany wchodzą od stycznia

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewiduje m.in., że obsługą programu „Rodzina 500 plus” zajmie się ZUS, a wnioski będzie można składać jedynie drogą elektroniczną. Ustawa zakłada przeniesienie ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłaty z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

- Trwa­ją przy­go­to­wa­nia do obsłu­gi rzą­do­we­go pro­gra­mu Rodzi­na 500 plus+”. Zapew­niam, że ZUS będzie goto­wy do obsłu­gi tego zada­nia od Nowe­go roku. Mamy już doświad­cze­nie w reali­zo­wa­niu tak dużych pro­jek­tów. Wnio­ski od 1 stycz­nia będzie moż­na prze­sy­łać tyl­ko dro­gą elek­tro­nicz­ną przez PUE ZUS, ban­ko­wość elek­tro­nicz­ną i por­tal Empa­tia – wyja­śnia pro­fe­sor Uścińska.

- Wnio­ski będą roz­pa­try­wa­ne auto­ma­tycz­nie. To roz­wią­za­nie spraw­dzi­ło się już wcze­śniej przy innych zada­niach m.in. Tar­czy anty­kry­zy­so­wej czy pro­gra­mie Dobry start. Obsłu­gi­wać pro­gram 500 plus będzie funk­cjo­nu­ją­ce w ZUS Cen­trum Obsłu­gi Świad­czeń dla Rodzin – pod­kre­śla sze­fo­wa ZUS.

- W tej sytu­acji zde­cy­do­wa­na więk­szość pra­cow­ni­ków ZUS nawet nie zauwa­ży tego, że urząd obsłu­gu­je 500 plus. Pra­cow­ni­cy nie będą obcią­że­ni dodat­ko­wy­mi zada­nia­mi, bo pro­gram będzie reali­zo­wa­ny przez Cen­trum – doda­je profesor.

- Zgod­nie z usta­wą pie­nią­dze z pro­gra­mu Rodzi­na 500 plus” będą wypła­ca­ne jedy­nie bez­go­tów­ko­wo na wska­za­ny przez wnio­sko­daw­cę numer rachun­ku ban­ko­we­go – mówi Anna Ilu­kie­wicz, regio­nal­ny rzecz­nik pra­so­wy ZUS w woje­wódz­twie warmińsko-mazurskim.

ZUS będzie stop­nio­wo przej­mo­wał pro­gram Rodzi­na 500 plus”. Świad­cze­nia wypła­ca­ne obec­nie przez gmi­ny nadal będą kon­ty­nu­owa­ne — do koń­ca okre­su, na jaki zosta­ły przy­zna­ne, czy­li do koń­ca maja 2022 r. W tych spra­wach nadal nale­ży kon­tak­to­wać się z pra­cow­ni­ka­mi urzę­dów samo­rzą­do­wych, któ­re wypła­ca­ją świad­cze­nie 500 plus.

Do ZUS z kolei nale­ży kie­ro­wać od 1 stycz­nia 2022 r. tyl­ko wnio­ski o nowe świad­cze­nia 500+, jesz­cze nie wypła­ca­ne, czy­li np. na nowo uro­dzo­ne dzieci.

Wcze­śniej podob­ne zmia­ny prze­pro­wa­dzo­no w pro­gra­mie Dobry start”, czy­li w tzw. wypraw­ce szkol­nej. Już od tego roku obsłu­gą świad­cze­nia zaj­mu­je się Zakład Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych, a wnio­ski są skła­da­ne online.

 

OSTATNIE