Strona główna » Ja się pytam » Co „odstrasza” potencjalnych inwestorów?
Ja się pytam

Co odstrasza” potencjalnych inwestorów?

FOTO: RENATA SZYMASZKO

Opublikowany raport PAN wskazuje, iż naszemu miastu może grozić, zapaść społeczno- gospodarcza. Miasto Suwałki, mimo iż utraciło funkcję miasta wojewódzkiego, pod względem gospodarczym rozwija się prężniej od naszego miasta. Ilość inwestorów, która w ostatnim czasie postawiła” na Suwałki jest imponująca. Z naszych informacji wynika, że Suwałki prowadzą przyjazną politykę fiskalną” wobec inwestorów. Co to oznacza i co Waszym zdaniem w Ełku odstrasza” potencjalnych inwestorów?

IRENEUSZ DZIENISIEWICZ RADNY MIASTA EŁKU

Że Suwał­ki gra­ją w innej lidze eko­no­micz­nej” to nie­ste­ty fakt i nie ma co dłu­żej zała­my­wać rąk tyl­ko szu­kać roz­wią­zań, żeby zaist­nia­łą sytu­ację zmie­nić. Czyn­ni­kiem roz­wo­ju gospo­dar­cze­go miast wiel­ko­ści Ełku jest ich poło­że­nie wzglę­dem naj­waż­niej­szych dróg. I w tym upa­tru­ję głów­nej szan­sy na roz­wój. W latach 2020 – 2022 zakoń­czą się inwe­sty­cje Via Bal­ti­ca i Rail Bal­ti­ca. Dzię­ki tym szla­kom komu­ni­ka­cyj­nym uła­twio­ny zosta­nie dostęp do ryn­ków w pań­stwach nad­bał­tyc­kich i skan­dy­naw­skich (ok. 30 mln kon­su­men­tów). W związ­ku z tym, w naj­bliż­szych latach mamy jedy­ną i ostat­nią szan­sę na pozy­ska­nie inwe­sto­rów. Powin­ni­śmy szu­kać poten­cjal­nych inwe­sty­cji wśród firm z bran­ży logi­stycz­nej, w sze­ro­ko rozu­mia­nym prze­my­śle drzew­nym czy też spożywczym.
Oczy­wi­ście nie moż­na rów­nież zapo­mnieć o tury­sty­ce. Dodat­ko­wo nale­ży uzgod­nić z orga­nem pro­wa­dzą­cym szko­ły śred­nie (Sta­ro­stwo Powia­to­we) zwięk­sze­nie nakła­dów na kształ­ce­nie zawo­do­we. Koniecz­ne jest też przy­go­to­wa­nie, we współ­pra­cy z oko­licz­ny­mi gmi­na­mi, grun­tów pod inwestycje.

Mar­ke­ting mia­sta powi­nien zwró­cić się w stro­nę pod­kre­śla­nia naszych obec­nych i przy­szłych atu­tów inwe­sty­cyj­nych. A my, jako samo­rzą­dow­cy powin­ni­śmy czę­ścio­wo zre­zy­gno­wać z atrak­cyj­ne­go pija­ro­wo upięk­sza­nia mia­sta na rzecz mało wido­wi­sko­we­go inwe­sto­wa­nia w poten­cjał gospo­dar­czy. Jeże­li nie wyko­rzy­sta­my 5 naj­bliż­szych lat na pozy­ska­nie inwe­sto­rów to Ełk, w porów­na­niu z Suwał­ka­mi, zosta­nie ład­nym, acz­kol­wiek bied­nym mia­stem dla emerytów.

ROBERT KLIMOWICZ RADNY MIASTA EŁKU

Raport PAN mówi o zagro­że­niach, a nie sta­nie fak­tycz­nym i jak łatwo zauwa­żyć doty­czy nie­mal­że wszyst­kich małych i śred­nich miast naj­bied­niej­szych czę­ści nasze­go kra­ju. Oczy­wi­ście nie nale­ży go baga­te­li­zo­wać, ale tyl­ko od nas zale­ży, czy ten czar­ny sce­na­riusz się spraw­dzi, czy też nie.

Stwo­rze­nie dobrych warun­ków do roz­wo­ju przed­się­bior­czo­ści to pro­ces zło­żo­ny i w dużej mie­rze nie­za­leż­ny od decy­zji podej­mo­wa­nych przez lokal­ny samo­rząd. Fir­my będą się roz­wi­jać, jeże­li będą mia­ły dobry dostęp do ryn­ków zby­tu, do surow­ców, do zewnętrz­nych źró­deł finan­so­wa­nia, do nowych tech­no­lo­gii, do wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków. Może to zale­żeć nawet od mody i gustów kon­su­men­tów. Cza­sem speł­nie­nie i tych wszyst­kich warun­ków nie wystar­cza do powo­dze­nia w biznesie.

Ełk i Suwał­ki to mia­sta bar­dzo róż­ne, ina­czej poło­żo­ne i nie da się tak wprost, w uprosz­czo­ny spo­sób ich porów­ny­wać. Umiej­sco­wie­nie Suwałk nie­da­le­ko gra­ni­cy pań­stwa to atut, z któ­rym cięż­ko nasze­mu mia­stu rywalizować.

Nie sądzę, aby w Ełku kogo­kol­wiek odstra­sza­no”, nie­mniej uwa­żam, że powin­no się robić wszyst­ko, co moż­li­we, aby kli­mat do roz­wo­ju przed­się­bior­czo­ści był jak najlepszy.

KRZYSZTOF PIŁAT RADNY POWIATU EŁCKIEGO

Dys­ku­sja o tym, czy poziom zaan­ga­żo­wa­nia inwe­sto­rów w Ełku speł­nia ocze­ki­wa­nia miesz­kań­ców, jest roz­mo­wą o aspi­ra­cjach ełczan.
Te zaś są bar­dzo wyso­kie i nawet naj­wyż­sze w Pol­sce zaan­ga­żo­wa­nie kapi­ta­łu u nas nie budzi­ło­by peł­ne­go zado­wo­le­nia. To dobrze, bo ełcza­nie nie chcą zado­wa­lać się byle czym. Pra­gną zawsze wię­cej. To zdro­wy objaw, jeże­li pole­ga na wyma­ga­niu od sie­bie, a nie tyl­ko od innych.

W wie­lu dzie­dzi­nach Ełk ma znacz­ne osią­gnię­cia, ale każ­dy ełcza­nin czu­je, że moż­na by wię­cej. Dla­te­go nie da się wska­zać jed­ne­go wino­waj­cy sła­bo­ści albo jed­ne­go ojca któ­re­go­kol­wiek suk­ce­su w Ełku. Musi na to skła­dać się wysi­łek wie­lu podmiotów.

Miej­sco­wi przed­się­bior­cy powin­ni mieć moż­li­wość i chęć korzy­sta­nia wza­jem­nie ze swo­ich poten­cja­łów. Wspo­ma­ga­nie pod­mio­tów zewnętrz­nych powin­no nastę­po­wać przy pamię­ci o już dzia­ła­ją­cych lokal­nych podmiotach.

Oczy­wi­ście kom­pe­tent­ni urzęd­ni­cy powin­ni być otwar­ci na pomy­sły przed­się­bior­ców. Nie tak jak w zna­nej aneg­do­cie o urzęd­ni­ku: Pomysł, z któ­rym przy­cho­dzisz, nie może być dobry, bo jeże­li by taki pomysł był dobry, to prze­cież ja bym go wymy­ślił już dawno”.

Mile widzia­ni są uczci­wi przed­się­bior­cy z per­spek­ty­wą roz­wo­ju nawet przez wie­le lat, nie zaś ama­to­rzy złu­pie­nia lokal­ne­go poten­cja­łu już. Pod­sta­wo­we mecha­ni­zmy, jak ulgi dla przed­się­bior­ców, szko­le­nia i godzi­wa pła­ca dla pra­cow­ni­ków, to nie popu­lizm i to nie wyklu­cza ren­tow­no­ści, jeże­li liczy­my ją na lata, a nie na rok.

Mamy wśród ełczan znacz­ną licz­bę inno­wa­cyj­nych ludzi, pro­ro­cy są nie tyl­ko gdzieś dale­ko. War­to sko­rzy­stać z tego poten­cja­łu na pozio­mie samo­rzą­do­wym, ale nie rezy­gno­wać z dobi­ja­nia się o roz­wią­za­nia sys­te­mo­we na pozio­mie rządowym.

TOMASZ MICHAŁ MICHAŁOWSKI

Według GUS za II kwar­tał 2017 jest w Ełku zare­je­stro­wa­nych oko­ło 4,5 tysią­ca bez­ro­bot­nych, a sto­pa bez­ro­bo­cia reje­stro­wa­ne­go wyno­si oko­ło 14,9%. Wskaź­nik obcią­że­nia demo­gra­ficz­ne­go za rok 2016 mówi nam, że na 100 osób pra­cu­ją­cych przy­pa­da 62 oso­by bez­ro­bot­ne, gdzie w woje­wódz­twie wyno­si oko­ło 58 osób.
Uwa­żam, że mia­sto Ełk jest przy­go­to­wa­ne pod wzglę­dem urba­ni­stycz­nym, inwe­sty­cyj­nym, spo­łecz­nym do budo­wa­nia dobre­go wize­run­ku gospo­dar­cze­go, by mło­dzi ludzie nie musie­li wyjeż­dżać za pra­cą z nasze­go mia­sta i dla­te­go też ten trend nale­ży zmie­nić oraz zamie­nić na pra­cę. Jest to wyzwa­nie dla pana pre­zy­den­ta i radnych.

Bio­rąc pod uwa­gę, że mamy w Ełku pod­stre­fę ełc­ką SSSE, pod­stre­fę Par­ku Nauko­wo-Tech­no­lo­gicz­ne­go, mamy mia­sto bez­piecz­ne, edu­ka­cję, szpi­tal czy sport. Są to czyn­ni­ki istot­ne do budo­wa­nia zakła­dów pra­cy na naszym tere­nie. Jaki jest powód tzw. zapa­ści spo­łecz­no-gospo­dar­czej opie­ra­jąc się na Rapor­cie PAN, nale­ża­ło­by się zapy­tać Gospo­da­rza mia­sta Ełku i rad­nych miejskich.

ADAM DOBKOWSKI EŁCKIE STRUKTURY PO

Stra­te­gie zarzą­dza­nia samo­rzą­dem są bar­dzo zróż­ni­co­wa­ne i w zależ­no­ści od tego, jakie cele sobie posta­wi­my, do takich dąży­my. Nie cho­dzi o to, że Ełk w zesta­wie­niu PAN został skla­sy­fi­ko­wa­ny dopie­ro na 72 miej­scu, ale o to, że w ogó­le został tam wska­za­ny. Co jest tego przy­czy­ną i jak z tego wybrnąć?
Naj­więk­szym pro­ble­mem śred­nich miast, według rapor­tu jest demo­gra­fia i odpływ mło­dych ludzi do więk­szych ośrod­ków. Miesz­kań­cy muszą rów­nież zma­gać się z bra­kiem pra­cy (dobrze płat­nej pra­cy), ewen­tu­al­nie bra­kiem per­spek­tyw roz­wo­ju zawo­do­we­go. Głów­ne ośrod­ki prze­my­sło­we znaj­du­ją się w dużych mia­stach, podob­nie sytu­acja wyglą­da, jeże­li cho­dzi o edu­ka­cję, szcze­gól­nie szkol­nic­two wyż­sze. Jeże­li cho­dzi o Ełk, rów­nież nie napa­wa­ją opty­mi­zmem wyni­ki pod­stre­fy SSSE, któ­re wska­zu­ją, że pod­stre­fa prze­ży­wa zastój – wobec roz­wo­ju innych pod­stref SSSE.

Porów­ny­wać nale­ży się zawsze z lep­szym lub rów­nym nam, wobec cze­go porów­na­nie z Suwał­ka­mi uwa­żam za dobre. Suwał­ki w swo­jej histo­rii mia­ły dużo szczę­ścia i ich roz­wój spo­łecz­no-gospo­dar­czy poprzez róż­ne kwe­stie (była sto­li­ca woje­wódz­twa, surow­ce natu­ral­ne, przy­gra­nicz­ne poło­że­nie itd.) prze­bie­gał dyna­micz­niej. Ana­li­zu­jąc temat inwe­sty­cji, nale­ży zwró­cić uwa­gę na to, co zawar­łem na wstę­pie – czy­li jakie cele sobie sta­wia­my. Przy­kład fabry­ki Jagu­ara, któ­ra zamiast w Pol­sce zosta­ła wybu­do­wa­na na Sło­wa­cji – przy­kład z innej ska­li, choć jasno obra­zu­ją­cy spo­sób postę­po­wa­nia. Sło­wa­cja prócz wspar­cia finan­so­we­go doko­na­ła sze­re­gu zmian legi­sla­cyj­nych wspo­ma­ga­ją­cych powsta­nie tak dużej inwestycji.

Z waż­niej­szych czyn­ni­ków, któ­re zade­cy­do­wa­ły o loka­li­za­cji inwe­sty­cji była tzw. pomoc publicz­na. To wła­śnie ten aspekt jest bar­dzo istot­ny przy podej­mo­wa­niu inwe­sty­cji loka­li­za­cyj­nej przez inwe­sto­ra. Przy pozy­ski­wa­niu inwe­sty­cji trze­ba deter­mi­na­cji. W przy­szło­ści war­to zacho­wać rów­nież poko­rę do ostat­niej chwi­li, bo jak mawiał kla­syk, duże pie­nią­dze lubią spo­kój, wiel­kie — ciszę.■

RYSZARD SKAWIŃSKI RADNY POWIATU EŁCKIEGO PiS

Opra­co­wa­nia PAN mają cha­rak­ter nauko­wy i nie słu­żą ran­kin­go­wa­niu samo­rzą­dów. Dwa opra­co­wa­nia spo­rzą­dzo­ne przez prof. P. Śle­szyń­skie­go w IGiPZ PAN powsta­ły w 2016 r. na potrze­by Stra­te­gii na rzecz Odpo­wie­dzial­ne­go Roz­wo­ju. Raport Deli­mi­ta­cja miast śred­nich tra­cą­cych funk­cje spo­łecz­no-gospo­dar­cze” usta­la pozy­cje Ełku i Suwałk według kry­te­riów spo­łecz­no-gospo­dar­czych (spa­dek lub wzrost licz­by lud­no­ści 2004 ‑2014, pro­gno­zy demo­gra­ficz­ne do 2035 r., zmia­na licz­by bez­ro­bot­nych 2004 ‑2014, zmia­na docho­dów wła­snych w budże­tach gmin 2004 – 2014, zmia­na licz­by udzie­lo­nych noc­le­gów 2004/2005 – 2013/2014, zmia­na licz­by zare­je­stro­wa­nych pod­mio­tów gospo­dar­czych 2004 – 2014, zmia­ny licz­by sie­dzib naj­więk­szych spół­ek wg Listy 2000 Rze­czy­po­spo­li­tej” 2004 – 2013).

Oba mia­sta ze sobą sąsia­du­ją w tabe­li. Pozy­cję Ełku obni­ża poło­że­nie na obsza­rach o dużej ska­li pro­ble­mów, jak niska inno­wa­cyj­ność sek­to­ra nauki oraz inno­wa­cyj­ność przed­się­biorstw, ubó­stwo eko­no­micz­ne, niskie kwa­li­fi­ka­cje siły robo­czej, niska jakość kształ­ce­nia, sła­ba dostęp­ność komu­ni­ka­cyj­na oraz sła­ba dostęp­ność infra­struk­tu­ry cyfro­wej. Naukow­cy reko­men­du­ją zwięk­sza­nie jako­ści kształ­ce­nia, inwe­sty­cje w obsza­rze infra­struk­tu­ry edu­ka­cyj­nej, polep­sza­nie połą­czeń komu­ni­ka­cyj­nych z naj­bliż­szy­mi bie­gu­na­mi wzro­stu”, zwięk­sze­nie dostęp­no­ści infra­struk­tu­ry cyfro­wej, wspie­ra­nie roz­wo­ju sek­to­ra tury­stycz­ne­go na tere­nach o odpo­wied­nim poten­cja­le. W innym rapor­cie PAN zale­ca­ne są nastę­pu­ją­ce dzia­ła­nia na rzecz miast śred­nich: rein­du­stria­li­za­cja, roz­wi­ja­nie przed­się­bior­czo­ści inno­wa­cyj­nej, zwięk­sza­nie aktyw­no­ści zawo­do­wej oraz mobil­no­ści miesz­kań­ców, popra­wa jako­ści życia miesz­kań­ców, racjo­na­li­za­cja zago­spo­da­ro­wa­nia przestrzennego.

Czy Ełk dobrze się rozwija?

Według eks­per­tów PAN Ełk mie­ści się w gru­pie miast obję­tych sta­gna­cją. Jak oce­nić efek­tyw­ność dzia­ła­nia naszych władz samo­rzą­do­wych? Czy Park Tech­no­lo­gicz­ny pod­niósł inno­wa­cyj­ność przed­się­biorstw? Czy inwe­sty­cje oświa­to­we oraz reali­zo­wa­ne pro­gra­my oświa­to­we pod­no­szą do satys­fak­cjo­nu­ją­ce­go pozio­mu jakość ełc­kiej edu­ka­cji? Czy dzię­ki Spe­cjal­nej Stre­fie Eko­no­micz­nej uda­je się rein­du­stria­li­za­cja Ełku? Czy dzia­ła­nia w szkol­nic­twie zawo­do­wym oraz pro­gra­my PUP wobec bez­ro­bot­nych pod­no­szą aktyw­ność zawo­do­wą ełczan? Czy ełc­cy przed­się­bior­cy otrzy­ma­li od lokal­nych władz dobre warun­ki do roz­wo­ju swo­ich firm? I wresz­cie: czy miesz­kań­com Ełku żyje się dobrze w naszym mie­ście? Niech każ­dy sam sfor­mu­łu­je odpo­wie­dzi na te pyta­nia. Wyda­je się, że war­to spo­rzą­dzić opra­co­wa­nie Ełk a inne mia­sta śred­niej wiel­ko­ści” poka­zu­ją­ce np. wyso­kość wszyst­kich lokal­nych podat­ków, opłat, cen oraz innych porów­ny­wal­nych kosz­tów życia w Ełku, oraz w Suwał­kach, w Łom­ży, Augu­sto­wie, Giżyc­ku, Kętrzy­nie, a nawet np. w Zamo­ściu, Bia­łej Pod­la­skiej, Cie­cha­no­wie, Ostrow­cu Świę­to­krzy­skim itp. Moż­na by też porów­nać dane z ryn­ku pra­cy, wyni­ki uczniow­skich egza­mi­nów zewnętrz­nych itp. A tak­że wiel­kość budże­tów samo­rzą­dów oraz struk­tu­rę docho­dów i wydat­ków budże­to­wych (oczy­wi­ście z uwzględ­nie­niem tego, że nie­któ­re mia­sta mają pra­wa i zada­nia powia­tów). Mam wra­że­nie, zna­jąc część tych danych, że wła­dze przy­naj­mniej nie­któ­rych wymie­nio­nych miast zwra­ca­ją wię­cej uwa­gi na kosz­ty życia mieszkańców.

Jak oce­nić roz­wój gospo­dar­czy Ełku w porów­na­niu z roz­wo­jem gospo­dar­czym Suwałk?
Porów­ny­wa­nie roz­wo­ju Ełku i Suwałk wg jed­ne­go kry­te­rium, np. kry­te­rium licz­by inwe­sto­rów zewnętrz­nych, nie jest traf­ne. Suwał­ki były mia­stem w I Rze­czy­po­spo­li­tej, w okre­sie zabo­rów, w II Rze­czy­po­spo­li­tej oraz PRL peł­ni­ły waż­ne funk­cje admi­ni­stra­cyj­ne i uzy­ski­wa­ły z tego korzy­ści. Ełk skom­ple­to­wał” pol­ską lud­ność w cią­gu kil­ku powo­jen­nych lat. Suwał­ki mają inny kapi­tał ludz­ki”, nie­któ­rzy miesz­kań­cy mia­sta żyją tu od poko­leń. Być może miesz­kań­cy Suwałk prze­ja­wia­ją więk­szą aktyw­ność gospo­dar­czą niż ełcza­nie. Nie może­my wyklu­czyć, że samo­rząd Suwałk dzia­ła spraw­niej niż samo­rząd Ełku – ma zresz­tą szer­sze moż­li­wo­ści (powiat grodz­ki). Nie wiem, czy i jak dało­by się udo­wod­nić, że Suwał­ki pro­wa­dzą przy­ja­zną poli­ty­kę fiskal­ną” a Ełk odstra­sza” poten­cjal­nych inwe­sto­rów. Gdy­by nawet tak było, to nie wyda­je mi się, żeby ten jeden ele­ment decy­do­wał o roz­wo­ju gospo­dar­czym miast.

Kon­klu­zja: Dobrze się sta­ło, że ucze­ni z Pol­skiej Aka­de­mii Nauk zauwa­ży­li pro­ble­my Ełku i ziden­ty­fi­ko­wa­li tu sta­gna­cję. To może być szan­sa, ponie­waż opra­co­wa­nia PAN powsta­ły na potrze­by dzia­ła­nia rzą­du. Poka­zu­ją, że pań­stwo powin­no wspie­rać śred­nie mia­sta. Uwi­dacz­nia­ją zna­cze­nie tych miast dla poli­cen­trycz­ne­go cha­rak­te­ru kra­ju i zale­ty takie­go ukła­du. Wytycz­ną dla poli­ty­ki samo­rzą­dów powin­no stać się dzia­ła­nie na rzecz popra­wy warun­ków życia mieszkańców.

W tej sfe­rze na pew­no nie jest tak dobrze, jak przed­sta­wia to pro­pa­gan­da suk­ce­su” Dobra Wspól­ne­go rzą­dzą­ce­go Ełkiem. Nowo­rocz­ne zaj­ścia, inter­pre­to­wa­ne w mediach jako prze­jaw kse­no­fo­bii na pro­win­cji, mogą być tak­że erup­cją skry­wa­nych napięć spo­łecz­nych. Opra­co­wa­nia PAN‑u zawie­ra­ją tezę, że nie wszyst­ko moż­na roz­wią­zać na pozio­mie samo­rzą­dów, że nie­zbęd­na jest pomoc władz cen­tral­nych. I takie dzia­ła­nia prze­wi­du­je pro­gram dzia­ła­nia rzą­du Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści. W tej sytu­acji zdu­mie­wa wro­gość władz Ełku i powia­tu ełc­kie­go wobec Pra­wa i Sprawiedliwości.

PISALIŚMY O TYM

Dla­cze­go jest źle, sko­ro rze­ko­mo jest tak dobrze?

 

17 komentarzy

napisz komentarz
 • Humo­rza­sty poję­cia nie ma jak się zabrać by roz­wi­nąć gospo­dar­czo mia­sto. Nazwa­no go Ogrod­nik iem i tak już zostanie.

 • Naj­bar­dziej inwe­sto­rów odstra­sza sam pre­zio i jego wir­tu­al­ne narze­czo­ne co 4 lata. Mia­ło być 3 synów ale nie ma narze­czo­nych nie ma synów.

 • Poło­ży­li gowi­now­cy parę metrów kost­ki przy koście­le i myślą ze miesz­kań­cy pole­cą na nich gło­swać. To wasz obo­wią­zek. Wybie­rze­my mądre­go wój­ta i też nam kost­kę położy.Naprawi dro­gi naj­gor­sze w całym województwie.

 • Na stro­nie Radia 5 uka­zał się pochwal­ny arty­kuł pod­pi­sa­ny przez Mt /wiadomo o kogo cho­dzi /. Mt zachwa­la jakie to cudo w posta­ci pseu­do przy­chod­ni splo­dzil Osew­ski. Na arty­kuł zare­ago­wał inter­nau­ta któ­ry to cudo poznał od pod­szew­ki. Mię­dzy inny­mi za wie­le porad oraz zabie­gów trze­ba pła­cić jak w pry­wat­nej przy­chod­ni. Natych­miast Radio 5 rącz­ka­mi pew­nie Mt ska­so­wa­ło kry­tycz­ny wpis. Korzy­stam z Mia­sto gaze­ta pl by poka­zać jak reagu­je na kry­ty­kę w okre­sie przed­wy­bor­czym eki­pa naj­bar­dziej prze­gra­ne­go z prze­gra­nych. Strach w oczach przed prze­gra­ną para­li­żu­je go kom­plet­nie. Gigan­tycz­ne kosz­ty tej komicz­nej przy­chod­ni to kolej­ny gwóźdź do trum­ny. Zadłu­żo­na jak nigdy Gmi­na, fatal­ny stan dróg, cudacz­ny ZUG. To kolej­ne tema­ty do dys­ku­sji ale nie na forum Radia 5.Ciekawi nas czy wła­ści­ciel radia wie o ist­nie­ją­cej w jego fir­mie cenzurze.

 • Mnie odstra­sza poli­ty­ka pre­zy­den­ta, któ­ry pozwa­la aby spół­ki komu­nal­ne wbrew pra­wu, wystę­po­wa­ły na rynek komer­cyj­ny i w ten spo­sób zabie­ra­ły pra­cę uczci­wym przed­się­bior­com. Jak mamy się roz­wi­jać być lep­si od Suwałk sko­ro nasz pre­zy­dent oraz rad­ni wynisz­cza­ją rodzi­my biznes.

  • Suwał­ki są nie do prze­skocz nią. 

   Tam biskup nie ma tak sil­ne­go wpły­wu. Prze­my­sło­wa dziel­ni­ca Suwałk miaż­dży Ełk. U nas fon­tan­ny i loko­mo­ty­wy a w Suwał­kach zakła­dy pra­cy. Bez­ro­bo­cie bli­skie zeru. Wspa­nia­łe roz­wią­za­nia komu­ni­ka­cyj­ne. Wiel­ko­miej­ska gale­ria han­dlo­wa itd. I jesz­cze jed­no, ludzie. Kon­tak­ty mię­dzy ludź­mi życz­li­we i szcze­re. Brak zawi­ści o wszyst­ko tak jak w Ełku. Nie­któ­rzy twier­dzą że Ełk to naply­wo­wi miesz­kań­cy tzw zbie­ra­ni­na. Tra­ge­dią jest w Ełku to że ludzie uwie­rzy­li że ta rzą­dzą­ca eki­pa jest bez­kon­ku­ren­cyj­na na zawsze.

  • Sys­te­ma­tycz­ne pod­wyż­ki podat­ków. Odstra­sza­ją przedsiębiorców.Zmarnowane pie­nią­dze w TP.

  • Idź­my tłum­nie na wybo­ry i będzie musiał pako­wac kar­to­nik. Na nie­go gło­so­wa­ło tyl­ko 29%uprawnionych a upraw­nio­nych było 46285 osób. Czy­li garst­ka. Wiem że szy­ku­je się dużo mło­dych przez 12 Lat pozo­sta­wio­nych samym sobie.

 • Nic nie odstra­sza. Tu po pro­stu bez­sen­sem jest inwe­sto­wa­nie. Zimy pod­le brak dróg wie­le niskich pon iemiec­kich wia­duk­tów blo­ku­ją­cy wywóz wyso­ko gaba­ry­to­wych pro­duk­tow , podat­ki naj­więk­sze w Pol­sce co roku pod­no­szo­ne. Nie tędy dro­ga wło­da­rze. Zmę­cze­ni nie­wy­kwa­li­fi­ko­wa­ni żle opła­ca­ni urzęd­ni­cy. Wyso­ka cena zie­mi pod inwe­sty­cje a w gmi­nie to w ogó­le osza­le­li. Nie­udol­nośc w szu­ka­niu inwe­sto­rów wyrów­nu­ja wyso­ką ceną gruntu.

  • Jesli się znaj­dzie mądry urzęd­nik to jest nisz­czo­ny z oba­wy ze zagro­zi sze­fo­wi. Przy­kład nie­da­le­ko. Mowi o tym cały Ełk. Wstyd i hańba.

   • Cale szczę­ście są wybo­ry i pogo­ni­my prze­chrztów. Zwo­len­ni­cy PISu i miesz­kań­cy któ­rzy zauwa­ży­li ile zro­bi­ło PIS reali­zu­jąc swój boga­ty pro­gram nigdy nie zagło­su­ją na prze­chrztę Gowi­na i jego regio­nal­nych prze­chrztów wszy­scy wie­dzą ile kto i jakich par­tii odwie­dził Gowin sie­dział w jed­nej ławie z Pali­ko­tem któ­ry obra­żał PIS i Pana Pre­zy­den­ta Kaczyń­skie­go To Gowi­no­wi nie prze­szka­dza­ło. Teraz nie­kie­dy robi cyrk dla ubo­gich i gło­su­je za ale się nie cie­szy. Patrząc na kan­dy­da­tów któ­rych sobie w Ełku i gmi­nie dobrał moż­na być pew­nym ze zosta­nie zmie­cio­ny., Jesz­cze jak dobie­rze zna­ną z sie­ci caro­wą to oprócz cyr­ku będzie kome­dia. Miesz­kań­cy gmi­ny już tak nie gło­su­ją jak kie­dyś. Prze­śle­dzą dokład­nie kto kim był i jakie ma zasługi.

    • Na kogo byś nie gło­so­wał i tak Anto­ni wygra. Gdzie się pię­ciu kłó­ci to on wygry­wa. Bij­cie pia­nę dalej, będzie wesoło 🙂

  • Jedy­nym powo­dem mara­zmu inwe­sty­cyj­ne­go jest nie­udol­ny wło­darz. Zajął się raba­ta­mi bal­ko­na­mi i alej­ka­mi. Nie jest w sta­nie po 12 latach nic nowe­go wymy­ślić. Mło­dzi ucie­kli i przez następ­ne 5 lat uciek­ną pozostali.

  • Żeby zoba­czyć obli­cze wła­dzy wystar­czy zaje­chać do TP. Naj­częst­szą odpo­wiedź dyrek­to­ra nie ma.

OSTATNIE