Strona główna » Opinie » Radnego Piotra Karpienię należy docenić. Mimo wszystko
Opinie

Radnego Piotra Karpienię należy docenić. Mimo wszystko

Piotr Kar­pie­nia jest jed­nym z tych rad­nych, któ­ry gło­so­wał za uchwa­łą doty­czą­cą meto­dy nali­cza­nia opła­ty za śmieci.
I choć duża gru­pa ełczan nie zga­dza się z pod­ję­tą decy­zją, to jed­no trze­ba przy­znać. Piotr Kar­pie­nia jako jedy­ny rad­ny z otwar­tą przy­łbi­cą zmie­rzył się z kry­ty­ką w internecie.

Otwar­cie bro­nił swo­ich racji i pró­bo­wał prze­ko­nać do nich pozo­sta­łych ełczan. Cza­sa­mi robił to w spo­sób mniej udol­ny, ale wszyst­kich komen­ta­to­rów pono­si­ły emocje.

Ale też jako jedy­ny, ze swo­je­go ugru­po­wa­nia, miał na tyle odwa­gi, żeby na kil­ka godzin po sesji bro­nić pod­ję­te­go sta­no­wi­ska. To on pró­bo­wał tłu­ma­czyć się na prze­róż­nych pro­fi­lach, a jego fan­pa­ge jest peł­ny śmie­cio­wych” komentarzy.

Moż­na mieć do nie­go wie­le pre­ten­sji, ale i nale­ży oddać sza­cu­nek — za brak tchó­rzo­stwa, to nale­ży doce­nić. Nale­ży tak­że roz­dzie­lić te dwie posta­wy: gło­so­wa­nie oraz odważ­ne pod­da­nie się kry­ty­ce.  Każ­da z nich pod­le­ga innej ocenie.
War­to też zauwa­żyć, że rad­ni Dobra Wspól­ne­go zosta­li na polu wal­ki sami. Już nie ma kon­fe­ren­cji pra­so­wej, a za ple­ca­mi okla­sków. Nie widać lide­ra tych, wg nie­któ­rych ełczan, nie­spra­wie­dli­wie pod­ję­tych decyzji.

Umie­jęt­ność mie­rze­nia się z kry­ty­ką jest zale­tą przy­wód­czą, w dobrym zna­cze­niu. Kry­ty­ka nie jest rze­czą miłą i przy­jem­ną, ale jest ele­men­tem wpi­sa­nym do codzien­ne­go życia poli­ty­ka lokal­ne­go. I z nią trze­ba umieć sobie poradzić.

23 komentarze

napisz komentarz
 • Panie Pio­trze , reasu­mu­jąc komen­ta­rze .….. dał Pan, du*y . , war­to było??????? Ełk już widział takich rad­nych . Ja nato­miast , widzia­łem try­bi­ki w wiel­kiej machi­nie .….… któ­re cyklicz­nie NALEŻY wymie­niać. Uży­wa­jąc slan­gu mło­dzie­żo­we­go, kmi­ni Pan o co kaman?????? Ule­ga­my eks­plo­ata­cji i pod­le­ga­my WYMIANIE na now­szy i bar­dziej ela­stycz­ny model . !!! Zapra­szam do Muzeum Histo­rycz­ne­go w Ełku — miej­sca minio­nych oso­bli­wo­ści — już nie­ba­wem. Z sza­cun­kiem- Dra­ce­wicz Cezary.

 • Cenię zda­nie Pani Redak­tor. Prze­gląd sie­ci zaczy­nam od MG Ełk. Ale teraz Pani prze­strze­li­ła. CAŁA SWOJĄ KARIERĘ” Kar­pie­nia poświę­cił na bycie odda­nym kla­kie­rem. I to na tyle.

 • Za co on prze­pra­sza, czy za to że pod­no­si tą dobrzac­ka łap­kę na ski­nie­nie pre­zia. To nie pierw­szy fal­start zapie­waj­ły. Zna­my więcej.

 • Rad­ny Piotr chy­ba dał się wpu­ścić w reto­ry­kę spra­wie­dli­we­go roz­wią­za­nia”. Na sesji powie­dział, że dzie­ci nie zara­bia­ją, więc nie moż­na obcią­żać ich kosz­ta­mi jak za oso­bę. Hm…Pytanie do Pio­tra : czy otrzy­mu­je na dzie­ci tzw. 500+ (czy­li świad­cze­nie wycho­waw­cze na dzie­ci)? Nie musi odpowiadać.
  Przy­po­mnę art. 4 ust.1 usta­wy o pomo­cy pań­stwa w wycho­wy­wa­niu dzieci :
  Celem świad­cze­nia wycho­waw­cze­go jest czę­ścio­we pokry­cie wydat­ków zwią­za­nych z wycho­wy­wa­niem dziec­ka, w tym z opie­ką nad nim i zaspo­ko­je­niem jego potrzeb życiowych.”.
  Dzie­ci jak i doro­śli pro­du­ku­ją śmie­ci. 500+ jest prze­ka­zy­wa­ne w celu pokry­cia rów­nież kosz­tów z tytu­łu wywo­zu odpa­dów. Tak samo jak innych kosz­tów i obciążeń.
  I jesz­cze jed­na spra­wa. Na świad­cze­nie 500+ skła­da­ją się też oso­by samot­ne, eme­ry­ci, oso­by two­rzą­ce dwu­oso­bo­we gospo­dar­stwa domo­we. Dorzu­ca­nie kolej­nej dani­ny w posta­ci spra­wie­dli­we­go” obcią­że­nia w wyso­ko­ści 58 zł dla tych kate­go­rii osób jest zwy­czaj­nie nie­uczci­we. I ja tak to widzę.
  A czy Piotr Kar­pie­nia spy­tał się dla­cze­go mamy w Ełku 14 mln kosz­tów zwią­za­nych z wywo­zem? Jak pró­bo­wał ogra­ni­czyć kosz­ty (przy­po­mnieć trze­ba, że w 2018 r. był za pod­wyż­ką diet rad­nych)? Dla­cze­go powsta­ło kon­sor­cjum KOMA-PUK? Ile śmie­ci wypro­du­ku­je 1 oso­ba, a ile 4? Dla­cze­go mia­sto nie prze­ję­ło obo­wiąz­ku wypo­sa­że­nia nie­ru­cho­mo­ści w kon­te­ne­ry? Dla­cze­go mia­sto Ełk, Zwią­zek Mię­dzyg­min­ny GK” nie wypo­sa­ży­li miejsc publicz­nych w kon­te­ne­ry do sor­to­wa­nia? Dla­cze­go nie mówi się nic o, np. butel­ko­ma­tach w szko­łach i urzę­dach? Tak trud­no być w dzi­siej­szych cza­sach radnym…

  • Wiel­ki sza­cu­nek dla rad­ne­go, że potra­fił się przy­znać do pomył­ki i pod­su­nął bar­dzo dobry pomysł, żeby dys­ku­to­wać i wspól­nie usta­lić jak roz­wią­zać powsta­ły pro­blem. Łap­ka w górę.

   • Pono­si odpo­wie­dzial­ność za to co zrobil
    . To dobry pły­wak. Nie pomy­ślał o tym ile szkód wyrzą­dzil samot­nym oso­bom mają­cym mini­mal­ne eme­ry­tu­ry czy ren­ty. Mamy gdzieś jego prze­pro­si­ny, cwa­niak. Już pomy­ślał o wybo­rach i się prze­stra­szył. Daw­no powi­nien być wywa­lo­ny bo nic dobre­go nie zrobił.

   • Jaka to byla pomyl­ka? To.bylo świa­do­me gło­so­wa­nie za tą dra­koń­ską opłatą.Co on analfabeta?Grać nie umie ale czy­tac go nauczy­li w obo­wiąz­ko­wej podstawówce.

 • Za co go wyróż­niać? Za to że jest głów­nym kla­kie­rom DW. Czy za to że wyje na baza­rach jak kojot.

 • To naj­więk­szy cwa­niak Rady a krzy­czał na sesji, tro­pić cwa­nia­ków, któ­rzy nie pła­cą za śmieci.

 • Kaw­ka, ty zostaw w spo­ko­ju Dobkow­skie­go. Dobkow­ski nie rzą­dzi. Ty pytaj pisio­row tych z góry, bo to oni wymy­śli­li. Pytaj Pre­zia humo­rza­ste­go Andru­ka bo to nie mógł spło­dzic obie­ca­nych trzech synów to spło­dził opła­ty któ­rych Ełcza­nie nigdy nie. zaakceptują.

  • M.M KO+Lewica mają więk­szość w Radzie Mia­sta. Jed­ne­go Rad­ne­go nie było na Sesji Rady Mia­sta a P.Dobkowski wstrzy­mał się od gło­su. I tym spo­so­bem DW wygra­ło sto­sun­kiem gło­sów 11 – 10 na swo­ją korzyść. Staw­ki za wywóz śmie­ci usta­la­ją Samo­rzą­dy a nie Rząd. Rząd czy to PiS czy SLD czy PO wpro­wa­dza Usta­wę a nie staw­ki !! Masz jasność.? Tym bardziej,że P. Dobkow­ski jest Sze­fem Lokal­nych Struk­tur PO.

 • A czy Rad­ny Dobkow­ski wydu­si od sie­bie jakieś sło­wo n swo­ją obro­nę. Dla­cze­go wstrzy­mał się od głosowania ?

  • Popie­ram MM. Zaczę­ło się w sej­mie gdzie pisia­ki prze­gło­so­wa­li nie­do­pra­co­wą usta­wę i te dur­ne 5 pojem­ni­ków. Zro­bi­li to by zapew­nić milio­ny kole­siom któ­rzy je pro­du­ku­ją. Potem swo­ją cegieł­kę doło­ży­li tacy jak ełc­ki nie­udacz­nik. Rad­ni miej­scy wspa­nia­le poka­za­li miesz­kan­com jakie­go osob­ni­ka wybra­li. Gdy­by wpro­wa­dzi­li swo­je popraw­ki nadal skrze­czal­by co tydzien w radio jaki to on mądry. Teraz wie­my dla­cze­go kto mógł stąd wyje­chał. Obec­nie to już 5 tysię­cy. Wspa­nia­łych mądrych młodych.

KRONIKA POLICYJNA