Strona główna » Polityka » Radni już wykorzystują nowe prawo, żeby pomóc mieszkańcom. Chcą wstrzymać się z segregacją śmieci
Polityka

Radni już wykorzystują nowe prawo, żeby pomóc mieszkańcom. Chcą wstrzymać się z segregacją śmieci

Pixabay
Radni miejscy klubu Koalicji Obywatelskiej – Lewicy zwrócili się do prezydenta Tomasza Andrukiewicza z prośbą, aby ten wystąpił z wnioskiem do wojewody o wyłączenie wymagań dotyczących selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Taką moż­li­wość daje spe­cu­sta­wa doty­czą­ca szcze­gól­nych roz­wią­za­niach zwią­za­nych z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID-19.
Woje­wo­da w dro­dze zarzą­dze­nia będzie mógł zmie­nić zasa­dy selek­tyw­ne­go zbie­ra­nia odpa­dów, tj. zmniej­szyć licz­bę frak­cji w zależ­no­ści od potrzeb.

To ozna­cza, że dopusz­cza­ne jest odda­le­nie w cza­sie segre­ga­cji śmie­ci na 5 frak­cji oraz pod­wy­żek, któ­re nas cze­ka­ją. I taką decy­zję np. na proś­bę będzie mógł pod­jąć wojewoda.

- Nie wyobra­żam sobie, żeby po pan­de­mii tysią­ce ełczan, wspól­not miesz­ka­nio­wych mar­twi­ły się oto jak zor­ga­ni­zo­wać pojem­ni­ki na 5 frak­cji oraz że w tych dra­ma­tycz­nie trud­nych cza­sach mie­li­by­śmy jako rad­ni prze­gło­so­wać 85% pod­wyż­kę za śmie­ci zapro­po­no­wa­ną przez pre­zy­den­ta – mówi Ire­ne­usz Dzienisiewicz.

- Więk­sza część ełczan wyj­dzie pora­nio­na z obec­ne­go sta­nu, jaki obec­nie mamy- mówi Krzysz­tof Wiloch. Musi­my pochy­lić się w stro­nę ełczan i pomóc im prze­trwać te trud­ne dla nas chwi­le. Dla­te­go waż­ne jest, aby obo­wiąz­ko­wą segre­ga­cję odło­żyć w cza­sie. Tym bar­dziej że jest taka moż­li­wość i trze­ba z niej skorzystać.

Teraz wnio­sek cze­ka na decy­zję pre­zy­den­ta Andru­kie­wi­cza i od jego woli będzie zale­ża­ło czy takie pismo skie­ru­je do woje­wo­dy war­miń­sko — mazurskiego.

Wnio­sek do pre­zy­den­ta Ełku został wysto­so­wa­ny 1 kwiet­nia 2020 r.  Pod proś­bą pod­pi­sa­li się wszy­scy rad­ni klu­bu KO‑L.

Zapi­sy ustawowe
Art. 11c. 1. Woje­wo­da może, w dro­dze zarzą­dze­nia, zmie­nić lub wyłą­czyć wyma­ga­nia doty­czą­ce selek­tyw­ne­go zbie­ra­nia odpa­dów komu­nal­nych, okre­ślo­ne w regu­la­mi­nie utrzy­ma­nia czy­sto­ści i porząd­ku w gmi­nie oraz w prze­pi­sach wyda­nych na pod­sta­wie art. 4a ust. 1 usta­wy z dnia 13 wrze­śnia 1996 r. o utrzy­ma­niu czy­sto­ści i porząd­ku w gmi­nach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284).
2. W zarzą­dze­niu, o któ­rym mowa w ust. 1, woje­wo­da może tak­że, na wnio­sek wój­ta, bur­mi­strza albo pre­zy­den­ta mia­sta, zmie­nić czę­sto­tli­wość odbie­ra­nia odpa­dów komu­nal­nych oraz spo­sób świad­cze­nia usług przez punk­ty selek­tyw­ne­go zbie­ra­nia odpa­dów komu­nal­nych, okre­ślo­ne w uchwa­łach rady gmi­ny wyda­nych na pod­sta­wie prze­pi­sów usta­wy z dnia 13 wrze­śnia 1996 r. o utrzy­ma­niu czy­sto­ści i porząd­ku w gminie.
3. W przy­pad­ku wyda­nia zarzą­dze­nia, o któ­rym mowa w ust. 1, na obsza­rze woje­wódz­twa lub jego czę­ści, któ­rych zarzą­dze­nie doty­czy, nie sto­su­je się wyma­gań doty­czą­cych selek­tyw­ne­go zbie­ra­nia odpa­dów komu­nal­nych, okre­ślo­nych w usta­wie z dnia 13 wrze­śnia 1996 r. o utrzy­ma­niu czy­sto­ści i porząd­ku w gminach.

 

11 komentarzy

napisz komentarz
 • A czy wyna­gro­dze­nie fir­my komu­nal­nej i staw­ki za odbiór odpa­dów będą w związ­ku z tym obniżone?

 • Współ­czu­ję idio­cie któ­ry zade­cy­do­wał o 5 pojem­ni­kach. Gdzie to wszyst­ko pousta­wiać. Dla­cze­go nie korzy­sta­my z wypró­bo­wa­nych spo­so­bów z zacho­du, gdzie są dwa pojem­ni­ki. Nie­bie­ski na mokre i sza­ry na suche. W mie­ście zaś pousta­wia­ne są duże pojem­ni­ki na szkło bia­łe, zie­lo­ne i brą­zo­we. Oraz na dużą Makulatue.Dlaczego u nas zawsze musi być prze­kręt i usta­wia­nie kole­si któ­rzy uru­cha­mia­ją pro­duk­cję zara­bia­jąc milio­ny. Czy będzie to kie­dyś nor­mal­ny kraj?

 • Ach Panie Boże, bło­go­sław nasze­go dobro­dzie­ja Andru­kie­wi­cza któ­ry dwoi się i troi aby nie­ba uchy­lić swym bara­nom, par­don ‑owiecz­kom . A to wnio­sku­je o prze­su­nię­cie wybo­rów pre­zy­denc­kich, a to agi­tu­je o zwol­nie­nie ośmio­kla­si­stów z egza­mi­nów, a to pró­bu­je zwol­nić z obo­wiąz­ku segre­ga­cji śmie­ci — ist­ny anioł. Prze­stań upra­wiać popu­lizm i weaź się do robo­ty — ape­lu­ję do Cie­bie jako wybor­ca któ­ry oddał głos na Cie­bie. Ja Ci nie popusz­czę nie mam nic do stra­ce­nia ‑pró­bu­jesz ode­brać mi wszystko.

  • Teraz poję­li­ście w koń­cu jakim szkod­ni­kiem dla mia­sta jest pre­zio­wi kli­ka kole­si. Czym się kie­ru­ją zasia­da­jąc w Radzie. Wybor­cy zmniej­szy­li licz­bę tych kla­kie­rów. Podob­no jed­na, Rad­na z tej kli­ki uza­leż­nia swo­ją obec­ność od tego czy będzie wia­dro kar­ta­czy. Cho­dzą słu­chy że jest wiecz­nie głodna.

  • Ten pan wie owszem ale tyl­ko to jak finan­so­wo znisz­czyć mia­sto. Wg Rad­ne­go Pana Wilo­cha dług wyno­si 150 mln. To wia­ry­god­ne źródło.

 • I co to zmie­ni w opła­tach? Roz­strzy­gnię­cie prze­tar­gu na odbiór odpa­dów /znaczny wzrost/ oraz
  wzrost kosz­tów funk­cjo­no­wa­nia ZUO Sie­dli­ska /konieczna/ daje w sumie nie 85 a 100 % wzrost
  gospo­dar­ki odpa­da­mi. Jeśli woje­wo­da uchy­li obo­wią­zek segre­ga­cji to i tak zosta­ną podwyższone
  kosz­ty. Tak więc czy będzie­my segre­go­wać czy nie, pła­cić będzie­my wyż­sze staw­ki chy­ba, że Rad­ni doło­żą z kasy budżetu

  • A może zamiast skry­wa­nia się puk pod skrzy­deł­ka­mi komy” pole­cić pre­ze­so­wi poka­zać fak­tycz­ne kosz­ty odbioru,nawet kosz­tem dofi­nan­so­wa­nia w sprzęt i eli­mi­na­cji dyk­ta­tor­skiej fir­my” lidera.
   Pan Pre­zy­dent ma atu­ty, tyl­ko .…. z nie­wia­do­mych przy­czyn nie wykorzysta.

   • Pre­zio to spec od zadłu­ża­nia. No i jesz­cze spec od wir­tu­al­nych narze­czo­nych mija­ją lata i 3 synów nima”

    • Pamię­tam tą obiet­ni­cę, zło­żył ja chy­ba pod­czas deba­ty w eck pod­czas dru­giej kam­pa­nii. Chy­ba tych po-tom­ków się nie docze­ka­my, bo z tego chle­ba nie będzie. 🙂

    • Facet jeśli nim jest powi­nien posa­dzić, drze­wo, zbu­do­wać dom, spło­dzic syna, córecz­ka też się liczy. A ten facio tyl­ko zadlu­zyl mia­sto i żyje w wir­tu­al­nym świe­cie. Skrze­czy w radio raz na kil­ka dni sie­jąc propagandę.

   • @ JW — widzę kole­go iż myślisz i widzisz to cze­go pre­zes PUKu nie dostrze­że choć­by był w musz­tar­dów­kach” na nosie , choć ja sądzę że nie chce tego widzieć. Tom­ku , Artu­rze Pani Halin­ko ja Wam nie odpusz­czę no chy­ba że zmu­si­cie” mnie do samo­bój­stwa jak Lep­pe­ra. PS. Pozdra­wiam bra­ta” Prę­dzej czy póź­niej się spo­tka­my, Pano­wie Pre­zy­den­ci- cier­pli­wość jest cnotą.

OSTATNIE